Facebook

Zakres i forma projektu budowlanego na nowo

Z:A 74

KATEGORIA: Temat wydania

5 czerwca 2020 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. To jeden z najważniejszych aktów prawnych w praktyce architekta.

Dopasowuje on wymogi narzucane projektowi budowlanemu do jego nowego podziału, wynikającego z uchwalonej 13 lutego 2020 roku ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Proponowane rozporządzenie jest podstawową wytyczną do prawidłowego opracowywania projektów budowlanych. Jasność, klarowność i logika zapisów w nim zawartych będą się przekładać na prawidłowość opracowywania projektów, mniejszą liczbę błędów oraz problemów interpretacyjnych.

Krajowa Rada Izby Architektów RP pozytywnie oceniła całość projektu rozporządzenia, zwróciła jednak uwagę na nieprecyzyjność niektórych zapisów i brak kilku kluczowych uregulowań mających wpływ na spójność projektu budowlanego z zapisami ustawy oraz logiką procesu projektowego. Dlatego 18 czerwca br. przedstawiła swoje stanowisko i uwagi w sprawie rozporządzenia wicepremier Jadwidze Emilewicz.

Za najważniejsze kwestie, jakie powinny zostać jeszcze uwzględnione, IARP uważa:

  • zapewnienie udziału architekta w projekcie technicznym (w zakresie dopracowania oraz uszczegółowienia rozwiązań przestrzennych, materiałowych i technicznych dotyczących architektury oraz koordynacji projektu technicznego dla obiektów kubaturowych);
  • nieadekwatną lokalizację opracowań technicznych w projekcie architektoniczno-budowlanym (analiza porównawcza systemów ogrzewania);
  • wyeliminowanie wszystkich zbędnych zapisów niewynikających z uchwalonej ustawy, które nie wpływają na prawidłowość weryfikacji projektu;
  • wprowadzenie regulacji pozwalających na zróżnicowanie zakresu projektu budowlanego w zależności od specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót.

Powyższe zagadnienia były przedmiotem pism kierowanych do Ministerstwa Rozwoju, w których przedstawiano argumenty za zmianami rozporządzenia w kluczowych kwestiach.

  • Zawarcie w projekcie technicznym rysunków ukazujących szczegółowe rozwiązania materiałowe i techniczne (delegacja wynikająca z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) dotyczące architektury jest niezbędne z punktu widzenia systematyki projektowania i prawidłowej koordynacji projektu technicznego w zakresie kompleksowych rozwiązań wielobranżowych dla projektowanego obiektu. Skoro ustawodawca jasno określa konieczność objęcia projektem technicznym rozwiązań materiałowych i technicznych, dotyczy to w takim samym stopniu konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, co rozwiązań architektonicznych, np. elewacji czy uszczegółowienia rzutów kondygnacji i przekrojów w zakresie rozstrzygnięć wynikających z projektów inżynierskich. Jest to konieczne dla prawidłowego pokazania istotnych kwestii projektowych i detali mających wpływ na funkcjonowanie obiektu [w tym rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, np. rozwiązań szczegółowych klatek schodowych, położenia okien ewakuacyjnych, zastosowania odpowiednich osłon i obudów instalacji czy przejść i przebić w elementach oddzielenia pożarowego; rozmieszczenia stałych urządzeń wyposażenia instalacyjnego mających wpływ na ergonomię oraz bezpieczeństwo użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem; umieszczenia i pokazania na rysunkach elewacji rozwiązań technicznych (urządzeń wraz z podkonstrukcją wsporczą, obudowami, rozwiązań technicznych elementów architektonicznych, takich jak przesłony urządzeń, żaluzje stałe i ruchome itp.)]. Kolejnym powodem konieczności zamieszczenia w projekcie technicznym opracowań wykonywanych przez architekta jest zagadnienie uzgodnienia z rzeczoznawcą z zakresu sanitarno-higienicznego, które ma odbywać się na etapie projektu technicznego. Musi ono zostać dokonane i „opieczętowane” na podstawie rysunków sporządzonych przez architekta, takich jak np. rzuty, na których muszą znajdować się wszystkie elementy konieczne do zweryfikowania przez rzeczoznawcę prawidłowości rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz technicznych. Rysunki te stanowią podstawę i muszą być zgodne z rysunkami rzutów instalacji sanitarnych, zawierających odpowiedni opis i schematy rozmieszczenia tych urządzeń. Również właściwa wzajemna koordynacja szczegółowych rozwiązań: funkcjonalnych, architektonicznych i technicznych (konstrukcje oraz instalacje), wymagana oraz dokonywana w projekcie technicznym pomiędzy poszczególnymi branżami, nie jest możliwa bez ww. opracowań architektonicznych, sporządzanych
  • Propozycja zamieszczenia analizy porównawczej systemów ogrzewania w projekcie architektoniczno-budowlanym podlegającym zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wynika z zapisów ustawy Prawo budowlane ani wprost z art. 6 dyrektywy 2010/31/UE, w której wskazano konieczność wykonania takiej analizy. Nie ma zatem podstaw, by implementacja ww. unijnej dyrektywy odbywała się jako wymóg projektowy na etapie weryfikowanym przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, które nie mają zarówno kompetencji, jak i instrumentów do sprawdzania zawartości oraz prawidłowości takiej analizy. Jest ona bowiem przetworzeniem informacji, ocenianiem i obliczaniem danych, które są dostępne dopiero na etapie rozwiązań zawartych w projekcie technicznym i wynikają wprost z ostatecznych rozwiązań techniczno-inżynierskich. Wprowadzenie takiego wymogu do projektu architektoniczno-budowlanego jest nieuzasadnione i niespójne z całym procesem projektowym, a także uchwalonym podziałem projektu budowlanego. Należy przenieść warunek wykonania analizy do projektu technicznego, w sąsiedztwie warunku dołączenia charakterystyki energetycznej. Będzie to zgodne również z logiką ww. dyrektywy. na etapie projektu technicznego.
  • Pozostawienie pewnych zapisów poprzedniego rozporządzenia, na podstawie których wykonywane były do tej pory wielobranżowe dokumentacje, nie ma uzasadnienia w świetle założeń uproszczenia procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, „odchudzenia” projektu oraz konieczności weryfikacji jego części przez odpowiednie organy w ramach ich kompetencji.
  • Projekt rozporządzenia (pomimo wyraźnego wskazania ustawowego art. 34 ust. 2 oraz jego powtórzenia w projekcie rozporządzenia § 4.1. – „Zakres projektu budowlanego uwzględnia stopień skomplikowania robót budowlanych, specyfikę i charakter obiektu budowlanego oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego – niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”) nie zawiera propozycji zróżnicowania zakresów projektów poszczególnych rodzajów obiektów. Wydaje się ze wszech miar zasadne i logiczne, by znacznie różniące się parametrami – rozmiarami oraz skomplikowaniem rozwiązań technicznych lub konstrukcyjnych – obiekty nie podlegały tym samym wymogom co do zakresu opracowywania dla nich projektu. Opiniowane rozporządzenie mogłoby np. wprost stanowić, że projekty niewielkich budynków o nieskomplikowanym charakterze i funkcji mieszkaniowej, np. domów jednorodzinnych, nie muszą zawierać takich samych składowych jak projekty obiektów skomplikowanych technologicznie oraz funkcjonalnie (m.in. w zakresie projektów instalacji wewnętrznych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które w praktyce rozwiązywane są w trakcie budowy równolegle z konkretyzowaniem sposobu urządzania wnętrz).

Wszystkie uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (z dn. 3 czerwca 2020 roku) opracowane przez Krajową Radę Izby Architektów RP są opublikowane na jej stronie internetowej: www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=3277

 

Grzegorz Jachym
Grzegorz Jachym
Architekt IARP

członek Krajowej Rady Izby Architektów RP, koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego KRIA, przewodniczący Podkomisji Prawa Budowlanego KRIA

reklama

Warto przeczytać