Facebook

XIV Zjazd Krajowy IARP

Z:A 74

KATEGORIA: Głos KRIA RP

Na początku czerwca odbył się XIV Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Poza kwestiami sprawozdawczymi podjęto też szereg uchwał związanych z sytuacją architektów spowodowaną epidemią COVID-19.

Zjazd odbył się w dniach 5–8 czerwca 2020 roku i ze względu na zasady bezpieczeństwa przeprowadzony został online. Decyzją Zjazdu Krajowego IARP przyjęto sprawozdania organów Izby z działalności w 2019 roku, sprawozdania finansowe za miniony rok oraz udzielono absolutorium Krajowej Radzie IARP za ten okres działalności.

Ponadto podjęto uchwałę dotyczącą zwolnienia z obowiązku odpłatności za ponowny wpis do Izby w przypadku członków Izby Architektów RP, którzy na podstawie uchwały KRIA RP w okresie od 12 marca 2020 roku do dnia ustania stanu epidemii – wynikającej z zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 – złożyli bądź złożą we właściwej okręgowej izbie architektów, w trybie art. 42 ust. 3 pkt 4 Ustawy samorządowej, wniosek o zawieszenie w prawach członka Izby na skutek braku możliwości wykonywania działalności architektonicznej.

Inna podjęta podczas Zjazdu IARP uchwała wiąże się z utworzeniem Funduszu Pomocy Architektom – COVID-19, którego celem jest wsparcie członków Izby Architektów RP dotkniętych skutkami epidemii. Na mocy przepisu pomoc finansowa dla nich może polegać na:

  • pokryciu całości lub części kosztów składek lub innych opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów;
  • pokryciu udokumentowanych kosztów leczenia i rehabilitacji;
  • udzieleniu chorym zapomogi w wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia w 2020 roku (2600 zł brutto);
  • przyznaniu zapomogi w wysokości połowy najniższego krajowego wynagrodzenia w 2020 roku (1300 zł brutto) objętym obowiązkową kwarantanną.

Osoby zainteresowane powinny złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej we właściwej okręgowej Izbie. Musi on określać wysokość wnioskowanej kwoty oraz zobowiązania, które ma ona pokryć. Do wniosku należy załączyć oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do ubiegania się o pomoc finansową.

Wszystkim delegatom na Zjazd Krajowy dziękujemy za udział w dyskusji i głosowaniach.

Wyniki głosowań

Uchwała nr 1 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności KRIA RP za rok 2019
za: 52, przeciw: 18, wstrzymało się: 11

Uchwała nr 2 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności KKK za rok 2019
za: 77, przeciw: 1, wstrzymało się: 3

Uchwała nr 3 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności KSD za rok 2019
za: 76, przeciw: 1, wstrzymało się: 4

Uchwała nr 4 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności KROZ za rok 2019
za: 76, przeciw: 1, wstrzymało się: 4

Uchwała nr 5 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności KKR za rok 2019
za: 56, przeciw: 13, wstrzymało się: 12

Uchwała nr 6 ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego KRIA RP za rok 2019
za: 53, przeciw: 16, wstrzymało się: 12

Uchwała nr 7 ws. zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego IARP za rok 2019
za: 58, przeciw: 13, wstrzymało się: 10

Uchwała nr 8 ws. udzielenia absolutorium KRIA RP
za: 55, przeciw: 18, wstrzymało się: 8

Uchwała nr 9 ws. Funduszu Pomocy Architektom - COVID-19
za: 64, przeciw: 4, wstrzymało się: 13

Uchwała nr 10 ws. zwolnienia z obowiązku zapłaty składek członkowskich za okres zawieszenia w prawach członka Izby oraz zwolnienia z obowiązku zapłaty opłat z tytułu przywrócenia w prawach członka Izby po okresie zawieszenia w związku z zagrożeniem epid.
za: 64, przeciw: 4, wstrzymało się: 13

 

Małgorzata Pilinkiewicz
Małgorzata Pilinkiewicz
Architekt IARP

prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP V kadencji; od 1992 roku współwłaścicielka biura archistudio studniarek+pilinkiewicz; współautorka m.in. budynków sądów w Katowicach, Koninie, Siemianowicach Śląskich i Radzyniu Podlaskim, Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym, rewitalizacji Storczykarni, Kasyna Urzędniczego i Maneżu w Muzeum Zamku w Łańcucie, Starego Ratusza w Bielsku-Białej, budynków mieszkalnych i rezydencji; laureatka konkursów architektonicznych, otrzymała 4 nominacje do Nagrody Miesa van der Rohe (2007, 2010, 2011, 2013)

reklama

Warto przeczytać