Facebook

Wieści z okręgów

Z:A 88

Prezentujemy istotne wydarzenia, które miały miejsce w Okręgowych Izbach Architektów. Relacje z uroczystości, wnioski z ważnych zebrań, doniesienia z konferencji, informacje o istotnych decyzjach, czyli wszystko, czym na jesieni żyli architekci związani z OIA.

III KONFERENCJA DOIA RP – O UJEDNOLICENIU PROCEDUR
ZAMEK KLICZKÓW, 20–21.10.2022 R.

Tekst: Beata Stobiecka

Cel, jaki postawiła sobie Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP, to doprowadzenie do ujednolicenia przepisów stosowanych w procedurach pozyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie – początkowo na poziomie jednego województwa, a docelowo w całym kraju. 

Pomysłodawczyni i organizatorka cyklu, architekt Anna Kościuk, przewodnicząca DSOIA, mówi o realizacji idei spotkań: 

„W ciągu dwóch dni spotykamy się z przedstawicielami nadzoru budowlanego całego województwa oraz gośćmi ze szczebla centralnego (np. Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego) w ramach cyklu prelekcji, prezentacji i paneli dyskusyjnych, a wieczorem – na kolacji i w kuluarach, gdzie w mniejszych grupach można jeszcze wiele kwestii dopowiedzieć i poznać się nawzajem. W tym roku zaprosiliśmy też urzędników z powiatowych wydziałów AiB całego Dolnego Śląska. To rozszerzenie grona odbyło się na ich wyraźną prośbę – chcieli skonfrontować się z nadzorem budowlanym, gdyż często mają problemy związane z wydawanymi przez siebie decyzjami, które są później kwestionowane przez GUNB. 

Chcemy mieć jasne, czytelne przepisy, by wiedzieć, jak powinniśmy postępować. Czy uczestnicy konferencji wyciągną dzięki niej właściwe wnioski? To się okaże w ciągu najbliższych miesięcy i lat. Ważne problemy mają w każdym razie wyraźnie zasygnalizowane. Nasz wspólny głos jest słyszalny”. •
 

fot. Maciej Lulko

 

20-LECIE KPOIA RP
POLITECHNIKA BYDGOSKA, 27.10.2022 R.

Opracowanie: KPOIA RP

W październiku br. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP obchodziła jubileusz 20-lecia samorządu zawodowego. Spotkanie odbyło się na Politechnice Bydgoskiej, która przygotowała dwie wystawy i na podstawie porozumienia udostępniła salę Auditorium Novum. 

Uroczystość była skromna, ale pełna emocji. Wzięli w niej udział: reprezentacja architektów KPOIA RP oraz goście, m.in.: Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Michał Sztybel, który wyróżnił KPOIA RP Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, kolega architekt Piotr Gadomski z KRIA RP, Renata Staszak – przewodnicząca KPOIIB (wręczyła medal przyznany przez KPOIIB), Katarzyna Łaskarzewska-Karczmarz – Architekt Miasta Bydgoszczy i dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej, Paweł Kosiło – dyrektor Wydziału Budownictwa Starostwa Bydgoskiego. Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Budownictwa Politechniki Bydgoskiej reprezentowała Alina Lipowicz-Budzyńska, a w imieniu dyrektora Wydziału Architektury UM Toruń przybyła architekt Agnieszka Mikielska. Kolega architekt Adam Popielewski podzielił się ze wszystkimi krótką refleksją na temat działalności KPOIA RP. 

Ciekawą prezentację przygotowała koleżanka architekt Marta Bejenka-Reszka. Na koniec jej przemówienia uczciliśmy minutą ciszy tych członków organów KPOIA, których już z nami nie ma. 

Wręczyliśmy Dyplomy Uznania i Podziękowania wszystkim członkom KPOIA RP, którzy w minionym 20-leciu choć przez chwilę oddali się społecznej pracy na rzecz Izby Architektów. Dyplom Uznania i Podziękowania trafił również do osoby, która od 20 lat obsługuje biuro KPOIA RP i jej organy oraz prowadzi księgowość – Katarzyny Ludwickiej. Bez niej nie dalibyśmy rady. 

Ciekawym punktem spotkania był krótki wykład koleżanki Anny Pawlickiej-Zabojszcz, która przeniosła nas w realia architektury 20-lecia międzywojennego. A na zakończenie kolega architekt Piotr Koziej ogłosił wyniki rankingu Obiekt 20-lecia KPOIA RP. Ranking ten przygotowali i przeprowadzili Piotr Koziej i Justyna Rak. Dziękujemy. •
 

fot. Justyna Rak

 

fot. Justyna Rak

 

KONWENT PRZEWODNICZĄCYCH
KRYNICA-ZDRÓJ, 17–18.11.2022 R.

Tekst: Marek Tarko

W listopadzie, przed kolejną edycją konferencji organizowanej przez Radę Małopolskiej OIA RP, w Krynicy-Zdroju odbył się Konwent Przewodniczących. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Rad Okręgowych oraz Krajowej Rady Izby Architektów RP. 

W Izbie od dłuższego czasu mówi się o potrzebie aktualizacji zasad Konwentu, które zostały przyjęte w formie wewnętrznego regulaminu na początku funkcjonowania naszej organizacji. W Krynicy zostały zaprezentowane propozycje zmian przygotowane przez Dolnośląską OIA RP. Izby okręgowe otrzymały ten materiał do konsultacji. Po podsumowaniu wniosków, zostanie opracowana propozycja nowelizacji

Przewodniczący Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu, Janusz Gąsiorowski, członek Krajowej Rady IARP, przedstawił planowane działania. Mają one objąć zarówno ochronę zawodu oraz warsztatu pracy architekta, jak i opracowania systemowe oraz analityczne. Zespół chce m.in. kontynuować prace w zakresie systemu monitorowania konkursów i przypadków rażącego naruszania zasad wykonywania zawodu, w tym przekraczania posiadanych uprawnień budowlanych, oraz zająć się zakresem usługi projektowej. Będzie także wspierał okręgi w opracowywaniu opinii oraz stanowisk dotyczących warunków wykonywania zawodu. Na konwencie uznano, że pierwszym działaniem Izby w tej sprawie powinna być „inwentaryzacja” inicjatyw i opracowań powstałych w okręgach i na szczeblu krajowym. 

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na słabą identyfikację zawodu architekta. Nasza praca często jest niedoceniana, dlatego potrzebna jest kampania informacyjna. Najpierw jednak architekci powinni określić granice swojej profesji oraz zdefiniować merytoryczne podstawy jej rangi.

Przedstawiciele Zespołu ds. Polityki Finansowej IARP, Marcin Kamiński, przewodniczący Rady Świętokrzyskiej OIA RP oraz Renata Święcińska, przewodnicząca Podkarpackiej OIA RP, mówili, że polityka finansowa powinna umożliwić pełną realizację zadań ustawowych samorządu zawodowego architektów przez wszystkie jednostki organizacyjne Izby oraz zagwarantować wsparcie aktywności wpływających na warunki wykonywania zawodu i realizację zadań statutowych.

Rozmawiano też o kwestiach prawnych. KRIA RP powołała Zespół ds. Legislacji, któremu przewodniczy Piotr Gadomski, wiceprezes Krajowej Rady IARP. Powstać ma również Rada Legislacyjna, składająca się z przedstawicieli izb okręgowych. Ich zadaniem jest m.in. przeciwdziałanie negatywnym skutkom planowanych zmian w prawie budowlanym. Chodzi o propozycję rozszerzenia zakresu architektonicznych uprawnień projektowych w ograniczonym zakresie, umożliwiającą sporządzanie projektów wszystkich obiektów o kubaturze do 1000 m3, niezależnie od ich usytuowania. Kontrowersje budzi także zapis zakładający dopuszczenie do projektowania architektury w ograniczonym zakresie absolwentów techników budowlanych.

Zespół ds. Legislacji monitoruje również działania związane z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która może zablokować procesy inwestycyjne. Przedstawiciele KRIA RP apelowali o włączenie się izb okręgowych do pracy nad tymi zmianami.

Kazimierz Butelski, członek Krajowej Rady IARP zaprezentował system rejestracji studentów wydziałów architektury i patronów praktyk, w ramach praktyk zawodowych. Zwrócono uwagę na konieczność doinformowania członków Izby o zasadach obowiązujących przy przyjmowaniu studentów na praktykę. 

Krytycznie odniesiono się do konkursu na koncepcję architektoniczną wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności, zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Uczestnicy Konwentu zaapelowali do KRIA RP o podjęcie działań w stosunku do Zarządu Głównego SARP. Prezes Krajowej Rady IARP, Piotr Fokczyński, podkreślił, że sprawa wymaga dokładnego rozeznania.

Podczas spotkania mówiono też o problemach związanych z funkcjonowaniem Izby, takich jak wpis członków do eCRUB, technicznych uchwałach Rady, komunikacji między okręgami w związku z wpisem na listę członków IARP oraz potrzebie informowania członków o działaniach Izby. •
 

fot. Jerzy Najder

 

KONFERENCJA „ARCHITEKTURA I PRAWO...”
KRYNICA-ZDRÓJ, 18–19.11.2022 R.

Tekst: Maciej Nitka

W Krynicy-Zroju 18 i 19 listopada odbyła się kolejna konferencja tematyczna zorganizowana przez MPOIA. Panel I Projekt budowlany 2022 rozpoczęto przypomnieniem wystąpienia Piotra Chuchacza z poprzedniej konferencji. Następnie Maciej Kubicki (Rada MPOIA, koordynator Zespołu ds. Legislacji) wygłosił referat Projekt budowlany w świetle przepisów prawa. Załączniki do projektu. Lista kontrolna. Łukasz Komar (wiceprzewodniczący DSOIA RP) przedstawił prezentację Projekt budowlany a interpretacja prawa, zwracając uwagę na pewne zapisy w obowiązujących przepisach, które według DSOIA powinny zostać doprecyzowane. Podczas panelu II dr Agnieszka Damasiewicz omówiła podział odpowiedzialności między projektantami a organami aa-b. Dorota Zaucha-Rybka, dyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa, przedstawiła pogląd UMK na temat kompletności uzgodnień wymaganych dla projektu budowlanego. Jerzy Chlebiński, naczelnik Wydziału Budownictwa Starostwa Tatrzańskiego, skupił się na dostępności komunikacyjnej w kontekście wydawanych pozwoleń na budowę ze szczególnym uwzględnieniem problemów własnościowych występujących na Podhalu. Jarosław Wilk (MPOIA) przedstawił zmiany ustawowe dotyczące dokumentowania dostępności komunikacyjnej inwestycji na etapie pozwolenia na budowę na przestrzeni ostatnich lat. Małgorzata Boryczko, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powiatu grodzkiego krakowskiego, omówiła relację pomiędzy ważnością pozwolenia konserwatorskiego a uprawnieniem do kontynuacji robót budowlanych.

Panel III prowadził Piotr Chuchacz. W panelu uczestniczyli Agnieszka Rudek, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bochni, Izabela Wróblewska-Mółka z Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Krakowie, Gabriela Przystał, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu nowotarskiego i wiceprzewodnicząca Rady MOIIB, Piotr Fokczyński – prezes KRIA oraz Olaf Jasnorzewski – członek Rady MPOIA, koordynator ZWWZ.

Głównym tematem panelu były różnorodne doświadczenia z uzgadnianiem dostępu do drogi publicznej. Bartłomiej Stawarz (MPOIA), pełniący równocześnie funkcję w samorządzie lokalnym, opowiedział jak kwestia dostępności do dróg publicznych wygląda z punktu widzenia inwestora publicznego. Pierwszy dzień spotkania zakończył występ zespołu Jana Karpiela-Bułecki.

Drugiego dnia odbył się panel IV Ochrona konserwatorska w praktyce. Prowadziła go Marta Urbańska, profesor Politechniki Krakowskiej. Piotr Turkiewicz, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, wygłosił referat Niektóre aspekty ochrony zabytków. Tadeusz Półchłopek (MPOIA, Zespół ds. Ochrony Zabytków przy MPOIA) przedstawił materiał oparty na opinii ZOZ nr 1 Ochrona konserwatorska a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Następnie uczestnicy wysłuchali prelekcji mec. Piotra Konopki Ochrona obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Listę mówców zamknęła dr Agnieszka Damasiewicz.

Panel V Zasady wiedzy technicznej prowadził Marek Tarko, który omówił podstawowe wartości kierujące pracą architekta. Podsumował zbiór doświadczeń MPOIA. Następnie przedstawiono zasady i efekty pracy Zespołów przy MPOIA: ds. Legislacji, Rzeczoznawców, ZWWZ, ds. Urbanistyki, Ochrony Zabytków, ds. Kształcenia oraz powstającego właśnie Zespołu Projektowania Wnętrz. 

Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja moderowana przez Piotra Chuchacza. Wzięli w niej udział Piotr Turkiewicz, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Katarzyna Techmańska z WUOZ, Mirosław Boryczko, przewodniczący Rady MOIIB, adw. Piotr Konopka oraz Piotr Gadomski, wiceprezes KRIA. •
 

fot. Jerzy Najder

 

 

reklama

Warto przeczytać