Facebook

Twarze samorządności okręgowej – POOIA RP

Z:A 82

W tym odcinku cyklu Okręgowe Izby Architektów przedstawiamy reprezentantów naszego samorządu zawodowego na Pomorzu.

BARTOSZ MACIKOWSKI
PRZEWODNICZĄCY RADY POOIA RP

Działalność w Izbie od pierwszego spotkania założycielskiego Pomorskiej OIA. Obecnie przewodniczący Rady POOIA RP. Wcześniej w rolach zastępcy, członka różnych komisji.
Delegat na Zjazdy Krajowe. Pracownik Wydziału Architektur y Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania badawcze związane z architekturą XIX i XX wieku, przede wszystkim jednak nauczyciel i aktywista spełniający się w pracy ze studentami. Doświadczenie zawodowe w Niemczech oraz w wieloletniej działalności własnej, autorskiej pracowni architektonicznej. Członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej przy Urzędzie Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Gdańskiej Rady Architektury.
Liczne pasje. Największa satysfakcja w pracy w Izbie to fakt bycia częścią zespołu wspaniałych ludzi, oddających swój czas naszemu samorządow

STANISŁAW DOPIERAŁA
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY POOIA RP

Twórca, praktykujący architekt, rzeczoznawca budowlany, wykładowca akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, promotor i recenzent prac dyplomowych. Autor i współautor nagrodzonych realizacji architektonicznych. Sędzia SARP wielu konkursów architektonicznych – międzynarodowych i krajowych.
Współpracownik firm: ILBAU, STRABAG, DET NORSKE VERITAS, TVS. W POOIA RP od trzech kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady.
Zajmuje się samopomocą koleżeńską, zapomogami i sprawami członkowskimi, honorariami architektów oraz promocją i dialogiem z młodym pokoleniem. Wielokrotnie odznaczony orderami państwowymi i uczelnianymi (Medal Komisji Edukacji Narodowej za 50-lecie pracy dydaktycznej), a także odznacze-niami SARP i IARP. Uprawia żeglarstwo, narty, rower, podróżuje. Jest „fanem” Skandynawii.

ANETA NIEDZIAŁEK
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY POOIA RP

Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej oraz École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse. W 2011 roku na PG ukończyła studia podyplomowe Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich. Współwłaścicielka pracowni architektonicznej ARCHITUDA. Nagrodzona Srebrną
Honorową Odznaką IARP. W Izbie działa aktywnie od 2014 roku. W latach 2014–2018 była członkiem Pomorskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a od 2018 roku jest wiceprzewodniczącą Rady POOIA RP oraz członkiem komisji nagradzającej prace dyplomowe studentów WAPG. Angażuje się w pracę społeczną na rzecz środowiska  architektów. Organizuje szkolenia, plenery, wykłady, kursy (m.in. językowe) i warsztaty dla architektów oraz ich rodzin. Ma ogromne zamiłowanie do słowa pisanego i sztuki, szczególnie XX i XXI wieku.

 

LILIANNA JEHKABSON-PEŁCZYŃSKA
SEKRETARZ RADY POOIA RP

Ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W POOIA RP jest od początku jej powstania , a od trzech kadencji pełni funkcję sekretarza. Praca ta daje satysfakcję, bo angażuje we wszystkie ważne wydarzenia. W 2013 roku brała udział w pracach zespołu ekspertów zajmujących się propozycją nowej organizacji IARP w kontekście nadania osobowości prawnej izbom okręgowym oraz Izbie Krajowej. Od 2015 roku uczestniczy w powołanej przez OIA komisji nagradzającej prace dyplomowe studentów WAPG. Od dwóch kadencji jest delegatem na zjazd krajowy IARP. W pracy zawodowej zajmowała się planowaniem przestrzennym, a od wielu ostatnich lat projektuje kubaturowe obiekty użyteczności publicznej i obiekty przemysłowe.

ANNA KRÓL
SKARBNIK RADY POOIA RP

Delegat na zjazd krajowy. Aktywne działa na rzecz środowiska zawodowego architektów, angażując się w szereg inicjatyw zawodowych i społecznych. Partner zarządzający w CKK Architekci Biuro Projektowe. Członek SARP i Lady Business Club. Laureatka polskich i międzynarodowych konkursów pod patronatem SARP, m.in. konkursu „Forbesa” Profesjonaliści 2012. Twórca nagrodzonego na Międzynarodowych Targach Gdańskich projektu hotelu „Copernicus” w Toruniu, projektu Chylonia Business Park - odznaczonego tytułem „Inwestycji Roku” w Gdyni w 2021 roku oraz współtwórca projektu budynku biurowego siedziby głównej SKOK w Gdyni, utytułowanego nagrodą „Czas Gdyni”. Współautor pierwszego Narodowego Akwarium w Palestynie. Uhonorowana Srebrną Odznaką IARP.

JANUSZ GUJSKI,
CZŁONEK RADY POOIA RP

Urbanista, członek Komisji ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego POOIA RP. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 1969 roku. Pracował na WAPG jako asystent w Katedrze Urbanistyki, następnie w Algierii jako architekt w biurze architektonicznym BEREG (DNC – ANP). Po powrocie z Afryki do 2019 roku pracował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego. Obecnie prowadzi tam zajęcia dydaktyczne ze studentami od trzeciego semestru po projekt dyplomowy drugiego stopnia. Promotor 39 prac magisterskich. W latach 1991–1994 w ramach WAPG współpracował z Le CEP – Centre international d'Études des Patrimoines Culturels du Charolais-Brionnais we Francji. W latach 1988–2004 prowadził autorską pracownię architektoniczną w ramach ZAPA.

Pomysłodawca, organizator oraz kurator wielu wystaw o problematyce architektoniczno-urbanistycznej w przestrzeniach ekspozycyjnych SARP oraz WAPG. Współautor licznych opracowań konkursowych urbanistyczno-architektonicznych, w tym wyróżnionych lub wygranych i zrealizowanych. Od 2007 roku aktywnie współpracuje z Seminaire Robert Auzelle Paris Defense, zgłaszając ze studentami kilkadziesiąt prac na coroczny międzynarodowy konkurs "Concours International arturbain".

MARCIN POKLEWSKI-KOZIEŁŁO
CZŁONEK RADY POOIA RP

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Członek Rady POOIA RP od trzech kadencji. Odznaczony Honorową Odznaką IARP I Stopnia. Od 2014 roku członek SARP Oddział Wybrzeże. Od 2009 roku w Zarządzie SARP, w tym od dwóch kadencji na stanowisku wiceprezesa. W 2019 roku odznaczony został Srebrną Odznaką SARP. Od 2010 roku prowadzi autorską pracownię projektową. Wolny czas spędza, tworząc ilustracje komiksowe.

 

MICHAŁ STASZEWSKI

CZŁONEK RADY POOIA RP

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. W kadencji 2018–2022 przewodniczący Komisji ds. Legislacji i Warunków Wykonywania Zawodu, gdzie zajmuje się tematyką związaną z zamówieniami publicznymi. Pracował jako projektant, kierownik budowy i inspektor nadzoru. W latach 2007–2016 koordynował budowę i modernizację szpitala w Gdyni Redłowie. Współautor projektu Zintegrowanego Bloku Operacyjnego 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu (I miejsce w konkursie architektonicznym). W latach 2001–2018 działał w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym POOIA RP, w tym w kadencjach 2010–1014, 2014–2018 pełnił funkcję przewodniczącego. Od 2010 roku jest biegłym Sądu Okręgowego w Gdańsku w zakresie architektury i budownictwa. Odznaczony Honorową Odznaką IARP I i II stopnia.

GRZEGORZ BUKAL
CZŁONEK RADY POOIA RP

 

 Członek Rady oraz Komisji Legislacji POOIA RP. W ubiegłych kadencjach należał do Komisji Rewizyjnej, Komisji Kształcenia i Edukacji KIARP (Podkomisja Kształcenia Architektów i Szkolnictwa Wyższego). Profesor na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Członek PKN ICOMOS (przewodniczący Komisji Architektury Militarnej) oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Jego zainteresowania i doświadczenia zawodowe koncentrują się wokół praktyki (i teorii) konserwacji zabytków architektury oraz historii architektury. W ramach prowadzonej działalności wykonuje projekty, prace badawcze i studialne

BARBARA REITER-PUTYNKOWSKA
CZŁONEK RADY POOIA RP

Ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej oraz Technische Hochsule HAW w Hamburgu. Założycielka oraz prezes Design Atelier Sp. z o.o. Przewodniczka po samowystarczalnej architekturze, autorka europejskiego podejścia do projektowania spełniającego kryteria zrównoważonego rozwoju, poszanowania wody, zieleni i światła. Docenia własną energię w budowaniu sensu i wartości, ponieważ wie, że dobro wraca. W projektowaniu odkrywa metafizyczny i duchowy wymiar potrzeb człowieka. Autorka wielu obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej oraz konceptu zespołu budynków mieszkalnych Piotra 4, nominowanego przez Miasto Gdynia do wystawy na największych targach inwestycyjnych nieruchomości MIPIM w Cannes. Nagrodzona Srebrną Honorową odznaką IARP. Od 2018 roku członek Rady POOIA RP oraz przewodnicząca Komisji Szkoleń, gdzie angażuje się w rozwój kompetencji zawodowych architektów. Prywatnie mama dwóch przebojowych nastolatek – Niny i Marii, oraz rezolutnej małej Wiktorii. Kocha konie, jazda konna daje jej poczucie wolności.

ELŻBIETA ZDUNKOWSKA-MRÓZ
PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ POOIA RP

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Członek POOIA RP od momentu jej powstania. W I kadencji zastępca przewodniczącego OKK, w II i III kadencji – przewodnicząca. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz rzeczoznawcy szacowania nieruchomości. W trakcie pracy zawodowej pełniła różne funkcje w firmach deweloperskich przy realizacji budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego. Ponadto pracowała w administracji państwowej oraz w samorządzie terytorialnym na stanowisku kierownika referatu planowania oraz Architekta Miasta w Gdańska.

MARIA KRYSTYNA SIKORSKA
RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ POOIA RP

Absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Architektury. Od 2010 roku Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej POOIA RP. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w biurach projektów, w spółdzielniach zrzeszających wolne zawody. Od 1989 roku prowadzi autorskie biuro projektowe pod nazwą Diogenes Studio sp. z o.o.
Przez trzy lata pracowała w administracji samorządowej na stanowisku architekta miejskiego. Ukończyła trzy studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu: konserwacji zabytków urbanistyki i architektury, urbanistyki i gospodarki przestrzennej, wyceny nieruchomości, a także podyplomowe studia mykologiczne we Wrocławiu oraz podyplomowe studia zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa architektonicznego w Toruniu. Posiada uprawnienia budowlane, urbanistyczne i biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego. Otrzymała nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za pracę Gmina Kolbudy Górne. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nagrodę Wydawnictwa Bertelsmann za modernizację Głównej Komendantury Garnizonu Pruskiego w Gdańsku i jego adaptację na siedzibę Rady Miasta Gdańska

WACŁAW POKRZYWNICKI
PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ POOIA RP

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Członek POOIA RP jest od początku istnienia samorządu zawodowego. Przez dwie kadencje w jej Radzie, a następnie przewodniczący OKR. Przez cały czas ma nadzieję że ARCHITEKTURA przestanie być specjalnością, a stanie się ZAWODEM.

EWA KASPERSKA-MACHURA
PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO POOIA RP

Absolwentka Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Członek POOIA RP od chwili jej powstania. Od czterech kadencji działa w jej strukturach, a od dwóch kadencji w OSD, ostatnio jako przewodnicząca (obecnie ze względów osobistych nie pełni funkcji przewodniczącej, obowiązki zostały przekazane wiceprzewodniczącemu – Robertowi Idemowi). Wyróżniona Złotą Odznaką IARP. W latach 1996–2002 pracowała na kierowniczym stanowisku w architektonicznych organach samorządowych. W tym czasie brała udział w początkowym stadium wprowadzania unijnych programów zrównoważonego rozwoju dla obszaru Polski północnej. Następnie do 2020 roku prowadziła  pracownię projektową. Autorka kilku osiedli oraz wielu zespołów mieszkaniowych, także budynków użyteczności publicznej – służby zdrowia, szkolnictwa, centrum handlowego. Od 2010 roku pracuje również jako biegła sądowa przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
Oprócz architektury jej pasją są również podróże na krańce świata oraz muzyka poważna, która, ze względu na wykształcenie muzyczne, towarzyszy jej od zawsze.

ROBERT IDEM
P. O. PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO POOIA RP

Rzeczoznawca budowlany. Członek SARP. Jest profesorem Politechniki Gdańskiej na Wydziale Architektury, kierownikiem Katedry Projektowania Środowiskowego rozwijającej kierunek projektowania przyjaznego środowisku i społecznie odpowiedzialnego. Autor publikacji z zakresu etyki zawodowej.

 

 

reklama

Warto przeczytać