Facebook

Szkolenia izbowe

Z:A 85

KATEGORIA: Edukacja

Szkolenia organizowane przez IARP w jej V kadencji można podzielić na dwa diametralnie różne etapy. Każdy z nich miał swoje mocne i słabe strony – warto przypomnieć te doświadczenia i wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość.

I ETAP – TRADYCYJNY

Pierwszy etap to ten znany od dawna i do którego wszyscy się przyzwyczailiśmy. Spotkania w Izbie z kolegami, najczęściej w podobnej grupie architektów, wspólny udział w wykładzie, a następnie zadawanie pytań prelegentowi i na koniec zazwyczaj – dyskusja. Poznawaliśmy się wzajemnie, wymienialiśmy opinie. Można określić nas mianem „wspólnoty”, do której się przyzwyczailiśmy i która sprawdzała się od początku istnienia Izby.

Pamiętamy oczywiście, że oprócz tego, co zdawało egzamin, były też elementy stale stwarzające problemy. Przykładowo zarejestrowane osoby nie pojawiały się na szkoleniu, blokując miejsca tym, którzy nie zarejestrowali się w odpowiednim momencie i znaleźli się na liście rezerwowej.

Istotnym problemem w mniej licznych okręgach był ograniczony dostęp do doświadczonych prelegentów, będących ekspertami w różnych dziedzinach wiedzy. Kwestie logistyczne z kolei powodowały konieczność rezerwacji czasu – konkretnego dnia i danej godziny. Poza tym duże znaczenie miała odległość od miasta wojewódzkiego, która w większości przypadków uniemożliwiała udział w szkoleniach architektom mieszkającym poza ośrodkiem centralnym. Mało kto znalazł czas na dwugodzinne szkolenie, dodatkową godzinę pytań i odpowiedzi, „uzupełnionych” czterema godzinami na dojazd. Wszystkie te elementy skutecznie łączyły się w stałe zjawisko – tylko kilka lub kilkanaście procent architektów osobiście uczestniczyło w tych spotkaniach.

Wyżej wymienione problemy, a przede wszystkim chęć dotarcia z ofertą szkoleń do szerszego grona, przyczyniły się do uruchomienia kursów dziś nazywanych hybrydowymi, a polegających na rejestrowaniu i udostępnianiu nagrań w internecie. Takie szkolenia organizowane były przez część izb okręgowych. Niektóre z tych działań miały długą historię – na przykład Małopolska OIA już od 2010 roku udostępniała nagrania na internetowej platformie WarsztatArchitekta.pl. Podobnie działały Śląska i Dolnośląska OIA. Jednym z haseł rozpoznawczych V kadencji Krajowej Rady IARP była szeroka dostępność do kursów za pośrednictwem internetu. Ta idea zapoczątkowała pilotażowy program, który polegał na udostępnianiu nagrań ze szkoleń prowadzonych dla własnych członków przez izby okręgowe. Z tego materiału mogli potem, za pośrednictwem internetu, skorzystać wszyscy członkowie Izby Architektów, niezależnie od miejsca zamieszkania. Początkowo szkolenie prowadzone w siedzibie Izby transmitowane było „na żywo” i jednocześnie rejestrowano je w formacie wideo. Różnice techniczne wynikały z preferowanego przez izbę okręgową sposobu udostępniania. Architekci mogli także skorzystać z innych materiałów, np. prezentacji pokazywanych w trakcie kursu w postaci plików pdf. Program elektronizacji wyrównał możliwości dostępu do szkoleń architektom mieszkającym daleko od siedzib izb okręgowych lub z okręgów, których oferta kursów nie jest tak szeroka jak w największych ośrodkach. Po uruchomieniu możliwości elektronicznego dostępu do szkoleń ich zakres i tematyka wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu członkowie Izby mogą korzystać z rozbudowanej oferty edukacyjnej.

II ETAP – CAŁKOWITA ZMIANA

Pandemia, która rozpoczęła się pod koniec 2019 roku, zablokowała możliwość organizowania prawie wszystkich spotkań. Dotychczasowa formuła szkoleń wyczerpała się i to nie przez nasze wewnętrzne reformy, ale niejako z konieczności. Brak możliwości spotkań w dużych grupach, ograniczone poruszanie się transportem publicznym, jeszcze większe problemy z dostępem do prelegentów i obawa o zdrowie wymusiły zmianę. Wszystkie działania przygotowawcze zapoczątkowane w izbach okręgowych i ujęte w szerszy pilotażowy program KRIA spowodowały, że pandemia tylko na krótko zablokowała prowadzenie szkoleń i dostęp do nich. Izba była bowiem na te zmiany dobrze przygotowana. Aktualnie szkolenia rejestrowane przez OIA i udostępniane przez KRIA za pomocą platformy WarsztatArchitekta.pl stały się standardem.

Formuła ta rozwiązała omawiane wyżej problemy związane z koniecznością zarezerwowania przez architekta czasu w konkretnym dniu czy wykluczeniem osób z uwagi na miejsce zamieszkania. Cyfryzacja umożliwiła także zaangażowanie mniej dyspozycyjnych prelegentów, którzy mogą teraz za pośrednictwem komunikatorów przeprowadzać szkolenia i warsztaty z dowolnego miejsca.

STATYSTYKA

Pomimo pandemii i kryzysu liczba szkoleń utrzymuje się na stałym poziomie. W latach 2018–2022 zarejestrowanych zostało prawie 460 kursów (informacja na 30 marca 2022 roku) prowadzonych przez izby okręgowe oraz Krajową Radę IARP. Wzięło w nich udział łącznie niemal 14 tysięcy osób, co jest wynikiem większym o 27% niż w odpowiadającym mu okresie z etapu spotkań stacjonarnych. W liczbie organizowanych szkoleń przewodzą Dolnośląska, Pomorska, Wielkopolska oraz Małopolska OIA RP.

 

 

TEMATY SZKOLEŃ

Kursy przygotowywane przez okręgowe izby oraz Krajową Radę łącznie złożyły się na ofertę szkoleniową dla architekta – członka IARP. Dominowała w nich tematyka prawna dotycząca ustaw, rozporządzeń, pojawiały się także polskie normy. Najpopularniejsze były te związane ze zmianami w ustawie Prawo budowlane, a także z rozporządzeniem dotyczącym formy oraz zakresu projektu budowlanego – gromadziły one jednorazowo ok. 1000 uczestników. Spośród szkoleń krajowych najwięcej słuchaczy skupiały te prowadzone przez Grzegorza Jachyma – przewodniczącego Komisji Prawa Inwestycyjnego. Pozostałe tematy dotyczyły procedur administracyjnych związanych z Kodeksem postępowania administracyjnego czy zagadnieniami wynikającymi z planowania przestrzennego. Istotnym cyklem był blok trzech szkoleń dotyczących zwiększenia świadomości praw i obowiązków architektów w kontekście odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, a także bezpieczeństwa finansowego w związku z wykonywanym zawodem oraz prowadzoną działalnością, który zgromadził bardzo szeroką publiczność.

Kolejną grupą szkoleń były te zajmujące się tematami technicznymi, umiejętnościami miękkimi, kwestiami biznesowymi, a także oprogramowaniem komputerowym wspomagającym projektowanie.

Najnowsze nagranie pochodzi z Konferencji MPOIA 2022 zorganizowanej przez Małopolską OIA. Odbyły się tam wykłady Grzegorza Jachyma oraz Wojciecha Gwizdaka, sekretarza IARP. Dotyczą one projektu budowlanego prowadzonego przez Grzegorza Jachyma oraz wykorzystania serwisu e-budownictwo do składania projektów do urzędów.

Odrębną grupę stanowią cztery spotkania w ramach Forum Młodych Architektów ForMA. Prowadzą je przedstawiciele KRIA. W każdym spotkaniu uczestniczy kilka zespołów młodych architektów opowiadających o swojej drodze zawodowej. Całe wydarzenie jest zapowiadane i transmitowane w mediach społecznościowych, a jego archiwalny zapis można potem znaleźć w odrębnej zakładce Warsztatu Architekta.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Zmieniła się struktura okręgów przeprowadzających szkolenia. W poprzednich latach wszystkie OIA prowadziły co najmniej jedno lub dwa każdego roku. Aktualnie duże izby, które już uprzednio miały przygotowanie sprzętowe i organizacyjne oraz szerszy dostęp do prelegentów, przejęły rolę organizatorów. W ubiegłym, roku 9 mniej licznych izb nie przeprowadziło żadnego szkolenia. Architekci z tych ośrodków mieli jednak zapewniony nieograniczony dostęp do tych organizowanych w pozostałych izbach. Partnerami Izby Architektów RP przy organizacji szkoleń są Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego, dystrybutorzy oprogramowania, producenci materiałów i technologii budowlanych, a także Legalis.

FORMA I INFORMACJE

Wszystkie szkolenia organizowane i współorganizowane przez Podkomisję Szkoleń Zawodowych Architektów oraz przez niektóre izby okręgowe były rejestrowane, a nagrania można znaleźć w serwisie WarsztatArchitekta.pl, w zakładce Szkolenia. Zgromadzono tam materiały z ponad 50 wydarzeń. Spis wszystkich tematów szkoleniowych wraz ze szczegółowymi opisami jest dostępny na platformie szkoleniowej Izby Architektów RP https://szkolenia.iarp.pl. Izba Architektów regularnie wysyła też swoim członkom newsletter z informacjami o najnowszych szkoleniach. O bieżących wydarzeniach informujemy także na Facebooku pod linkiem https://www.facebook.com/izbaarchitektowrp/events/?ref=page_internal.

PODSUMOWANIE

Zarówno w rzeczywistości przed, jak i pocovidowej Izba Architektów regularnie prowadziła szkolenia, zapewniając przy tym rozbudowaną ofertę tematyczną. Izbowe doświadczenia przyczyniły się do szybkich zmian organizacyjnych, przestawiając się płynnie ze spotkań stacjonarnych w lokalach izbowych na te odbywające się „na odległość”, z wykorzystaniem sprzętu cyfrowego oraz rozwiązań technologicznych. Dzięki temu członkowie IARP, niezależnie od miejsca zamieszkania oraz przynależności do konkretnej OIA, mieli dostęp do wszystkich szkoleń i warsztatów zawodowych.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zakres tematyczny spotkań dobierany jest niezależnie przez każdą z izb okręgowych i wiąże się on także z bieżącymi wymaganiami wynikającymi np. ze zmian przepisów prawa. W ujednoliceniu tematyki pomocne będzie przygotowanie wymagań kompetencyjnych, które architekt powinien przyswajać w czasie swojej kariery zawodowej. Takie wytyczne nie tylko zapewnią architektom dostęp do aktualnej wiedzy zawodowej i pozwolą im w bezpieczny sposób wykonywać swoje obowiązki, lecz także określą granice realizowania zawodu na różnych polach jego wykonywania.

WYZWANIA

Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie czekają Izbę na polu rozwoju zawodowego, jest przygotowanie do programu kształcenia ustawicznego, realizowanego w większości zawodów zaufania publicznego. Można stwierdzić, że zaufanie publiczne, jakim obdarzony jest konkretny zawód, wynika w dużej mierze z przekonania o posiadaniu przez jego reprezentantów odpowiednich i aktualnych kwalifikacji.

Poświęciliśmy temu zagadnieniu „Raport w sprawie kształcenia ustawicznego w zawodach zaufania publicznego”, który dostępny jest na stronie internetowej Izby Architektów pod adresem https://www.izbaarchitektow.pl/kategoria/podkomisja_szkolen_zawodowych_raporty,326.

Opracowanie programu rozwoju zawodowego architekta wymagać będzie współpracy wszystkich struktur IARP w celu ogólnokrajowego zaopiniowania tych działań. Planowany program związany będzie z realizacją zarówno szkoleń warsztatów, jak i rejestracją uczestników oraz punktacją. •

Łukasz Krawontka
Łukasz Krawontka
Architekt IARP

członek Krajowej Rady IARP, przewodniczący Podkomisji Szkoleń Zawodowych

reklama

Warto przeczytać