Facebook

Praktyki zawodowe z IARP

Z:A 75

KATEGORIA: Temat wydania

W zeszłym roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta. Przewiduje ono udział naszego samorządu w programie praktyk zawodowych dla studentów architektury, które mają odbywać się w oparciu o infrastrukturę biur i pracowni architektonicznych.

Po raz pierwszy w historii Izba Architektów RP została wskazana jako instytucjonalny partner w edukacji architektonicznej dla uczelni wyższych, a w programie studiów postawiono na zwiększenie wymiaru godzin poświęconych projektowaniu. Cały semestr edukacji architektonicznej odbywać się będzie w formie praktyki pod opieką członków IARP. Zostanie więc ona nie tylko wydłużona (do tej pory obligatoryjny był miesiąc), lecz także poprawiona pod względem merytorycznym z racji współpracy z Izbą Architektów RP, zrzeszającą wszystkich aktywnych zawodowo architektów.

Celem zaproponowanego modelu jest połączenie bazy danych uprawnionych architektów zrzeszonych w IARP i bazy danych studentów zobligowanych do odbycia praktyki, jakimi dysponują uczelnie na podstawie stosownych umów. System jest powszechny, równy i niedyskryminujący ze względu na miejsce studiów, typ uczelni, narodowość, rasę, płeć, religię i przekonania, umożliwia więc każdemu odbycie praktyki wyłącznie w oparciu o przesłanki merytoryczne. Model ten zakłada autonomię uczelni i Izby Architektów RP współdziałających w zakresie realizacji zadania opisanego w rozporządzeniu.

Nowy system jest elementem dostosowania procesu edukacji do wymagań rynku pracy i ma poprawić jakość dydaktyki, ale przede wszystkim – dać studentom sporą dawkę praktycznych umiejętności oraz zawodowej wiedzy.

Przygotowania do współpracy

Aby spełnić wymogi zawarte w przepisach i zrealizować zadanie od roku akademickiego 2020/21, uczelnie musiały najpierw przygotować programy nauczania zgodne z określonym w rozporządzeniu standardem.

W ostatnim roku Izba Architektów RP i uczelnie współpracowały głównie w kwestii organizacji semestralnych studenckich zawodowych praktyk architektonicznych. Z inicjatywy prezes IARP Małgorzaty Pilinkiewicz, w celu omówienia sposobu ich organizacji i oczekiwań uczelni, zorganizowano dwa spotkania z przedstawicielami wydziałów i szkół architektury. Pierwsze odbyło się w Warszawie w styczniu br., a kolejne miesiąc później w Krakowie. Z satysfakcją należy odnotować liczną reprezentację wydziałów i szkół architektury z całej Polski na obydwu spotkaniach, a w okresie pomiędzy nimi dużą aktywność wyrażoną nadesłanymi spostrzeżeniami i postulatami. Wydarzenia te były nie tylko platformą wymiany poglądów pomiędzy Izbą Architektów RP i uczelniami, lecz także dały szerokie możliwości dyskusji wewnątrz środowiska dydaktycznego, która nie miała miejsca wcześniej. Otwiera to nowe pole aktywności Izby jako koordynatora i moderatora działań w zakresie edukacji architektonicznej w szkolnictwie wyższym.

Podsumowaniem tych spotkań było zaproponowanie – w oparciu o dotychczasową dyskusję i przedstawione dobre metody działań – modelu organizacji praktyk we współpracy z Izbą Architektów (liczącą 13 000 członków) dla ok. 1500 studentów rocznie.

Model praktyki

Praktyka opiera się na założeniu powszechnego dostępu do jej odbycia na terytorium Polski przez studentów polskich uczelni u patronów – członków IARP. Będzie ona przeprowadzana na podstawie umowy o współpracy uczelni i Izby Architektów RP (w celu realizacji zapisu ww. rozporządzenia) za pośrednictwem naszego systemu informatycznego. Mają w nim być generowane wszystkie dokumenty aplikacyjne i te potwierdzające jej odbycie. Student będzie mógł złożyć niegraniczoną terytorialnie aplikację na praktykę oraz uzyskać potwierdzenie jej odbycia w zakresie czasowym określonym w rozporządzeniu. Patron, potwierdzając odbycie praktyki, zaświadczy, że jej zakres merytoryczny zgodny jest z portfolio praktyki, a zakres czasowy – z rozporządzeniem. W obliczu braku tej zgodności może on odmówić potwierdzenia praktyki. Członkowie Izby Architektów RP jako patroni nie oceniają studentów – jest to domena działalności uczelni.

Na aktualnym etapie dyskusji nad modelem praktyk przy udziale Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji należy określić zasady ich finansowania. Ważną kwestią dotychczas nie rozważaną, związaną z obecnym stanem pandemii, jest ustalenie, czy praktyki mogą odbywać się również w systemie pracy zdalnej, a jeśli tak – to na jakich warunkach.

Portfolio aplikacyjne i praktyki

Wybór praktykanta przez patrona – członka Izby – nastąpi w systemie informatycznym na podstawie przygotowanego przez aplikanta portfolio projektów wykonanych w dotychczasowym toku studiów. Standardowe portfolio aplikacyjne i wzory pozostałych dokumentów aplikacyjnych zostaną określone niebawem. Wiadomo natomiast, że portfolio aplikacyjne będzie zawierać część graficzną oraz opisową. Potwierdzanie odbycia praktyki przez patrona również ma się odbywać w systemie informatycznym na podstawie portfolio praktyki. Wszystkie dokumenty w tym zakresie zostaną określone na dalszym etapie prac. Na portfolio praktyki będzie się składać część graficzna i opisowa.

Kazimierz Butelski
dr hab. Kazimierz Butelski
Architekt IARP

profesor Politechniki Krakowskiej, wykładowca na uniwersytetach na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz w obu Amerykach, specjalizujący się w projektowaniu budynków użyteczności publicznej; autor książek o architekturze, współprowadzi pracownię BP Projekt Kazimierz Butelski

TAGI

praktyki

reklama

Warto przeczytać