Facebook

Praktyki studenckie z IARP – teraz możliwe dzięki aplikacji

Z:A 88

KATEGORIA: Temat wydania

W październiku 2022 roku IARP uruchomiła w swoim systemie informatycznym pierwszy z trzech elementów aplikacji umożliwiającej odbywanie semestralnych praktyk studenckich.

Obecnie trwa rejestracja architektów chętnych do przyjęcia praktykantów na okres od 1 marca do 30 czerwca 2023 roku. Rejestracja opiekunów praktyk na kolejny termin – od października 2023 do końca stycznia 2024 – rozpocznie się w maju 2023 roku. 

Pierwszy z elementów systemu jest dostępny dla członków IARP. Deklarując chęć przyjęcia kandydatów na semestralną praktykę, przyszli opiekunowie muszą potwierdzić, że zapoznali się z jej warunkami oraz zarejestrować się w systemie. W celu lepszego dopasowania profilu kandydata rejestrujący się architekt powinien określić, jakiego oprogramowania używa w pracy. Dla zapewnienia wysokiej jakości praktyk i uzyskania maksymalnych efektów edukacyjnych przyjęto zasadę, że jeden opiekun może przyjąć maksymalnie dwóch studentów. Pozostałe dwa elementy systemu są przeznaczone dla uczelni delegujących studentów na praktyki oraz dla samych studentów. 

INTERAKTYWNA MAPA PRAKTYK

Uruchomienie pierwszego modułu aplikacji pozwoliło na stworzenie mapy praktyk. Oznacza to, że dzięki skalowalnej mapie Polski kandydat będzie mógł interaktywnie wybrać miejsce zgodnie ze swoimi preferencjami. Umożliwią mu to informacje, kto i gdzie oferuje praktyki oraz jakie są oczekiwania opiekuna odnośnie do znajomości oprogramowania.
 

Interaktywna mapa praktyk; il. IARP

 

Widoczne w systemie szczegóły na temat praktyk; il. IARP

PORTFOLIO STUDENCKIE JAKO PODSTAWA WYBORU

Po wyborze miejsca praktyk kandydat będzie zobowiązany do przesłania portfolio zawierającego cztery potwierdzające umiejętności projekty wykonane w czasie studiów. Portfolio powinno się składać z czterech plansz formatu 100 × 701 w układzie poziomym, prezentującym główne elementy projektów wraz z opisami. Przyjęto, że na jednej planszy należy zamieścić jeden projekt. Tak przygotowane materiały trafią za pośrednictwem aplikacji do wybranego opiekuna. Kandydat może starać się o miejsce tylko w jednej pracowni i dopiero gdy nie zostanie do niej przyjęty, zyskuje możliwość składania wniosku do kolejnej.

Na podstawie otrzymanego portfolio opiekun zadecyduje, czy przyjmie praktykanta. Na decyzję będzie miał dwa dni (48 godzin). W tym czasie – jeśli limit miejsc u tego architekta zostanie wyczerpany – jego pozycja na wirtualnej mapie będzie nieaktywna. W przypadku zaakceptowania wniosku status ten pozostanie nieaktywny do końca praktyk, a po odrzuceniu kandydatury – zmieni się na aktywny. Proces może być powtarzany aż do skutku w okresie od 1 grudnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku. Po zatwierdzeniu wyboru przez opiekuna system wyśle do niego oraz do kandydata niezbędne dane kontaktowe. 
 

Przykładowe portfolio składające się z czterech plansz. Wykorzystano fragmenty projektów wykonanych na Politechnice Krakowskiej w zakładzie A24 – prace autorstwa (od lewej): Mateusza Cyranka, Piotra Łataka, Magdaleny Borek, Roberta Dudy; il. materiały własne autora

PORTFOLIO PROJEKTÓW Z PRAKTYKI JAKO PODSTAWA ZALICZENIA

Do zaliczenia praktyki wymagane jest przygotowanie portfolio wykonanych w jej trakcie prac i wgranie go do systemu. Na tej podstawie, a także na podstawie potwierdzonej przez opiekuna obecności na praktykach w wymiarze 40 godzin tygodniowo aplikacja wygeneruje dokument akceptujący praktykę odbytą przez studenta. W przypadku braku portfolio lub zaistnienia nieusprawiedliwionych nieobecności opiekun nie zaświadczy o prawidłowości przebiegu praktyki. 

Dokument potwierdzający odbycie praktyki wraz z portfolio będzie dostępny dla praktykanta oraz uczelni. Portfolio – podobnie jak analogiczny materiał ze studiów – powinno składać się z czterech plansz obrazujących zakres praktyki. W szczególności chodzi o rysunki i opisy wyjaśniające, w jakich pracach uczestniczył praktykant. 
 

Przykładowe portfolio projektów wykonanych w czasie praktyk; il. materiały własne autora

UCZELNIE AFILIOWANE 

Uczelnie uzyskają dostęp do systemu po podpisaniu standardowej (jednakowej dla wszystkich) umowy z Izbą Architektów RP. Ideą, jaka od początku przyświecała projektowi, jest umożliwienie każdemu studentowi odbycie praktyki wyłącznie na podstawie przesłanek merytorycznych oraz zapewnienie wysokiej jakości opieki ze strony architektów należących do IARP.

System ten jest powszechny i dostępny dla wszystkich, niezależnie od miejsca studiów, typu uczelni, narodowości, rasy, płci, religii oraz przekonań. Zakłada autonomię zarówno uczelni, jak i Izby Architektów RP, współdziałających w zakresie realizacji zadania opisanego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta. Stworzony dzięki staraniom IARP system jako jedyny otwiera drogę do semestralnych zawodowych praktyk studenckich w Izbie Architektów RP. 

Izba Architektów, szanując niezależność uczelni, nie będzie ingerowała w zasady ani w sposób oceniania praktyk. Uczelniom zostanie udostępniona baza danych członków IARP, którzy zadeklarują się jako opiekunowie. Uczelnie będą na bieżąco otrzymywać informacje na temat wyników aplikacji, a po zakończeniu praktyki – potwierdzenie jej odbycia i portfolio praktyki.

W określonym terminie uczelnie wprowadzą do systemu dane studentów – kandydatów na praktykantów. Umożliwi to studentom ubieganie się o odbycie praktyki. 

Praktyki będą się odbywały w terminach odpowiadających semestrom na studiach wyższych (1 marca–30 czerwca i 1 października–31 stycznia). Pierwszy termin w 2023 roku zostanie potraktowany jako „doświadczalny” i posłuży udoskonaleniu systemu. W chwili publikacji niniejszego tekstu wszystkie elementy systemu praktyk IARP będą już funkcjonowały, a proces aplikacji zostanie rozpoczęty. •

Potwierdzenie odbycia praktyk; il. IARP

 

1 Portfolio należy zamienić na cztery pliki zapisane w jednym z trzech formatów (.jpg, .png, .gif), z których każdy nie może ważyć więcej niż 5 MB.

 

 

Kazimierz Butelski
dr hab. Kazimierz Butelski
Architekt IARP

profesor Politechniki Krakowskiej, wykładowca na uniwersytetach na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz w obu Amerykach, specjalizujący się w projektowaniu budynków użyteczności publicznej; autor książek o architekturze, współprowadzi pracownię BP Projekt Kazimierz Butelski

reklama

Warto przeczytać