Facebook

Podpisywacze

Z:A 70

KATEGORIA: Prawo

Podpisywanie dokumentacji projektowej jako projektant główny lub sprawdzający kolegom, którzy nie mają do tego uprawnień, jest problemem naszego środowiska. Takim praktykom IARP mówi zdecydowanie: stop.

W 67. numerze Z:A opublikowaliśmy tekst Renaty Święcińskiej pt. Sami sobie winni o hurtowym podpisywaniu przez niektórych projektantów z uprawnieniami dokumentacji projektowej osobom ich nieposiadającym. Krajowa Rada IARP stawia sobie za cel rozwiązywanie realnych problemów naszego środowiska, w szybkim tempie opracowała więc narzędzie do przeszukiwania rejestru decyzji administracyjnych dotyczących udzielonych pozwoleń na budowę i zgłoszeń (baza GUNB), po czym udostępniła je wszystkim okręgowym izbom architektów.

Pierwsze efekty analiz tej bazy są bardzo ciekawe, co pokazują dane dostarczone przez Marka Grosza – przewodniczącego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Kujawsko-pomorski (i nie tylko) przypadek

Marek Grosz stwierdził, że problem tzw. podpisywaczy stał się istotną bolączką na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Najbardziej aktywny na polu „masowej produkcji” okazał się jeden z architektów z… województwa sąsiedniego. Tylko w latach 2016–2019 na terenie kilku okręgów (kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego), prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, podpisał… 2001 projektów! Daje to roczną średnią na poziomie prawie 572 projektów, czyli ponad dwóch dziennie (przy założeniu, że choć w weekendy tak zabiegany człowiek musi odpocząć).

Informację dotyczącą efektów analiz przekazano do właściwych organów IARP, w tym Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który zgodnie ze statutem IARP ma za zadanie prowadzić postępowania wyjaśniające z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków Izby.

Tabela 1. Zestawienie projektów podpisanych przez jednego z architektów według bazy GUNB (pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamierzenia budowlanego). Źródło: Na podstawie danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych.

Przedsiębiorcza emerytka

Problem podpisywania nieswojej dokumentacji dotyczy projektantów bez względu na wiek. Niechlubnych rekordzistów można odnaleźć w bazie GUNB nie tylko według kryterium liczby pozwoleń na budowę, lecz także wielkości zaprojektowanej kubatury. W województwie kujawsko-pomorskim pewna pani architekt (rocznik 1932) jest bardziej twórcza niż niejedna kilkunastoosobowa pracownia młodych architektów, wspomagana nowoczesnymi systemami BIM. Według bazy GUNB od 2016 roku podpisała ona projekty o sumarycznej kubaturze ok. 2,5 mln m3 (!!!). W internecie można znaleźć kilka jej prac w formacie PDF. Okazuje się, że jest autorką nie tylko projektów z zakresu architektury, lecz także konstrukcji i instalacji sanitarnych. Mało tego, osoba ta startuje w przetargach na przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla gmin. Gdyby nie to, że proceder uprawiany przez przedsiębiorczą emerytkę jest etycznie naganny, to wypadałoby jej pogratulować kondycji.

Ostrzeżenie

Warto w tym miejscu w całości zacytować informację Kujawsko-Pomorskiej Rady OIA rozesłaną do jej członków:

„Rada Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, wypełniając swój konstytucyjny i ustawowy obowiązek dbania o interesy swoich członków, przypomina Koleżankom i Kolegom, członkom naszej Izby, że przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów jest podstawowym obowiązkiem członka korporacji zawodowej.

Autoryzowanie dokumentacji projektowej wykonanej przez osoby spoza naszej Izby, nieposiadające uprawnień projektowych w pełnym zakresie, poprzez procedurę tzw. podpisywania, drastycznie narusza zasady KEZA, a także wiąże się z pełną odpowiedzialnością w sferze cywilnoprawnej i karnoprawnej.

Pragniemy również uświadomić Koleżanki i Kolegów, że takie postępowanie jest przyjęciem na siebie pełnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w cudzym projekcie. Już sam fakt podpisywania cudzego projektu jest świadomym poświadczeniem nieprawdy i jako takie wyłącza działanie polisy OC i wszelką odpowiedzialność ubezpieczyciela. W konsekwencji, w sytuacji problemów prawnych osoba poświadczająca nieprawdę odpowiada całym swym majątkiem za szkody powstałe na skutek błędów w dokumentacji projektowej.

Jednocześnie informujemy, że w wyniku współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego a Izbą Architektów w obszarze dostępu do list udzielonych pozwoleń na budowę i zgłoszeń zyskaliśmy narzędzie umożliwiające filtrowanie tego rejestru zarówno pod kątem autorów dokumentacji projektowych, jak i liczby podpisanych dokumentacji w dowolnie wybranym okresie.

Do tych osób, które okazały się autorami zdumiewająco dużej liczby dokumentacji projektowych, będą skierowane zapytania o wyjaśnienia, a następnie wysłane zostaną wnioski do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o wszczęcie procedur kontrolnych, a w uzasadnionych przypadkach również karnych.

Nierozważne szafowanie własnym podpisem przy autoryzowaniu nieswoich dokumentacji poprzez czynienie uprzejmości lub, co gorsza, w pogoni za zyskiem może zakończyć się bardzo poważnymi konsekwencjami, łącznie z wykluczeniem z Izby Architektów RP”.

Dotkliwa sprawiedliwość

Kary wymierzane w postępowaniach sądowych dla „podpisywaczy” są dotkliwe. W podobnej sprawie, zakończonej wyrokiem z dnia 6.06.2012 roku Sądu Apelacyjnego w Lublinie, stwierdzono, że oskarżony „w rażący sposób nadużywał prawa do wykonywania zawodu architekta, podpisując jako autor (…) projekty opracowane przez osoby nieposiadające uprawnień do projektowania (…) faktycznie nie brał udziału w procesie projektowania” oraz że „obwinionego cechuje duży stopień winy wynikający z ciągłości działania oraz z bardzo dużej liczby «firmowanych» przez niego projektów”. Obwinionemu wymierzono karę zawieszenia w prawach członka Izby na okres 2 lat.

W powyższej sprawie sąd zakończył wyrok słowami: „Rola, jaką pełni architekt w życiu społecznym i gospodarczym, ma szczególny charakter, co powoduje, że także wymagania kierowane do osób wykonujących ten zawód, jeśli chodzi o ich profesjonalizm i przestrzeganie standardów etycznych, wykraczają ponad przeciętną miarę”.
Nic dodać, nic ująć.

Piotr Żabicki
dr Piotr Żabicki
Architekt IARP

partner w Kuryłowicz & Assocciates, redaktor naczelny magazynu „Zawód: Architekt”, rzeczoznawca budowlany, biegły sądowy, członek KRIA RP (2018-2022), skarbnik KR (2018-2020), sędzia dyscyplinarny KSD, sędzia konkursowy SARP; współautor w K&A kilkudziesięciu zrealizowanych dużych projektów, głównie z zakresu użyteczności publicznej; laureat wielu konkursów; autor licznych artykułów oraz książki Architektura kampusów; w wolnych chwilach lata, pływa i uprawia inne sporty

reklama

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów.