Facebook

Odległość budynków od granicy lasu

Z:A 71

KATEGORIA: Prawo

Od wejścia w życie, 1 stycznia 2018 roku, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w którym do § 271 dodano ust. 8a, nieustannie pojawiają się problemy interpretacyjne dotyczące lokalizacji budynków względem lasu. Warto więc pochylić się nad tym przepisem i rozpatrzyć przypadki, kiedy i jakie odległości budynków od lasu należy zachowywać zgodnie z tymi regulacjami.

Niniejsza opinia1 została oparta na przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 7 czerwca 2019 r., poz. 1065 – tekst jednolity). Chodzi w szczególności o trzy paragrafy:

 • § 213 o treści: „Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 oraz dotyczące klas odporności ogniowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy określone w § 216, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczą budynków:
 1.  do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
  1. mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzeżeniem § 217 ust. 2,
  2. mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych;
 2. wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:
  1. o kubaturze brutto do 1500 m³ przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,
  2. gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych,
  3. o kubaturze brutto do 1000 m³ przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną;
 3. wolnostojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2;
 4.  inwentarskich o kubaturze brutto do 1500 m³”;
 • § 271 ust. 8 mówiący o tym, że „Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu rozumianego jako grunt leśny (Ls), określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny, przyjmuje się jako odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień”;
 • § 271 ust. 8a o treści: „Najmniejsza odległość budynków wymienionych w § 213 wykonanych z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z § 212, od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na:
 1.  sąsiedniej działce – wynosi 4 m,
 2. działce, na której sytuuje się budynek – nie określa się

– jeżeli teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, a w przypadku braku planu miejscowego – grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 1 lit. a Ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2001 r., poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r.,poz. 1703)”.

Jak rozumieć te przepisy?

Z cytowanych powyżej zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynika, jakie to mogą być odległości. Budynki wymienione w § 213, które zostały wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz mających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana, zgodnie z § 212 można lokalizować:

 • w odległości 4 m od granicy (konturu) lasu rozumianego jako grunt leśny (Ls) oznaczony na mapie ewidencyjnej – jeżeli teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, położony jest na sąsiedniej działce i został przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną;
 • w odległości 4 m od granicy (konturu) lasu położonego na sąsiedniej działce, rozumianego jako grunt leśny (Ls), oznaczony na mapie ewidencyjnej, w przypadku braku planu miejscowego i wydanej decyzji o warunkach zabudowy uwzględniającej fakt, że ww. grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne, uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 1 lit. a Ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2001 r., poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1703);
 • bez określenia odległości do granicy (konturu) lasu, położonego na działce, na której sytuuje się budynek pod warunkiem, że teren leśny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną;
 • bez określenia odległości do granicy (konturu) lasu, położonego na działce, na której sytuuje się budynek w przypadku gdy na ten teren wydano decyzję o warunkach zabudowy uwzględniającą fakt, że grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 1 lit. a Ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2001 r., poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 i 1566).

Rys. 1 i 2. Przypadki, kiedy granica lasu znajduje się na sąsiedniej działce

Rys. 1. Lokalizacja budynku w stosunku do terenu oznaczonego na mapie jako las, a nieprzeznaczonego pod produkcję leśną w MPZP lub objętego zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne.

 

Rys. 2. Lokalizacja budynku w stosunku do terenu leśnego.

Rys. 3. Lokalizacja budynku w stosunku do terenu oznaczonego na mapie jako las, a nieprzeznaczonego pod produkcję leśną w MPZP lub objętego zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne.

Rys.4. Lokalizacja budynku w stosunku do terenu leśnego.

 

Grzegorz Jachym
Grzegorz Jachym
Architekt IARP

od 1991 roku prowadzi własną pracownię projektową; członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MPOIA, Rady Legislacyjnej KRIA IV kadencji (2014–2018), Rady MPOIA V kadencji (3 miesiące) oraz KRIA RP V kadencji (w tym koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego, przewodniczący Podkomisji Prawa Budowlanego, reprezentant KRIA RP w Sejmie, Senacie i Ministerstwie Rozwoju i Technologii w ramach konsultacji publicznych aktów prawnych oraz zespole przy GUNB zajmującym się cyfryzacją procesu inwestycyjnego); autor i współautor referatów i analiz legislacyjnych oraz regionalnych i ogólnopolskich szkoleń z zakresu prawa budowlanego

Krzysztof Stępniak
Krzysztof Stępniak
Architekt IARP

członek Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

TAGI

reklama

Warto przeczytać