Warning: PHP Startup: Invalid arguments passed in /show.php on line 139
Zawód:Architekt - Odległość budynków od granicy lasu
Facebook

Odległość budynków od granicy lasu

Z:A 71

KATEGORIA: Prawo

Od wejścia w życie, 1 stycznia 2018 roku, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w którym do § 271 dodano ust. 8a, nieustannie pojawiają się problemy interpretacyjne dotyczące lokalizacji budynków względem lasu. Warto więc pochylić się nad tym przepisem i rozpatrzyć przypadki, kiedy i jakie odległości budynków od lasu należy zachowywać zgodnie z tymi regulacjami.

Niniejsza opinia1 została oparta na przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 7 czerwca 2019 r., poz. 1065 – tekst jednolity). Chodzi w szczególności o trzy paragrafy:

 • § 213 o treści: „Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 oraz dotyczące klas odporności ogniowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy określone w § 216, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczą budynków:
 1.  do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
  1. mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzeżeniem § 217 ust. 2,
  2. mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych;
 2. wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:
  1. o kubaturze brutto do 1500 m³ przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,
  2. gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych,
  3. o kubaturze brutto do 1000 m³ przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną;
 3. wolnostojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2;
 4.  inwentarskich o kubaturze brutto do 1500 m³”;
 • § 271 ust. 8 mówiący o tym, że „Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu rozumianego jako grunt leśny (Ls), określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny, przyjmuje się jako odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień”;
 • § 271 ust. 8a o treści: „Najmniejsza odległość budynków wymienionych w § 213 wykonanych z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z § 212, od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na:
 1.  sąsiedniej działce – wynosi 4 m,
 2. działce, na której sytuuje się budynek – nie określa się

– jeżeli teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, a w przypadku braku planu miejscowego – grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 1 lit. a Ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2001 r., poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r.,poz. 1703)”.

Jak rozumieć te przepisy?

Z cytowanych powyżej zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynika, jakie to mogą być odległości. Budynki wymienione w § 213, które zostały wykonane z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz mających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana, zgodnie z § 212 można lokalizować:

 • w odległości 4 m od granicy (konturu) lasu rozumianego jako grunt leśny (Ls) oznaczony na mapie ewidencyjnej – jeżeli teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, położony jest na sąsiedniej działce i został przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną;
 • w odległości 4 m od granicy (konturu) lasu położonego na sąsiedniej działce, rozumianego jako grunt leśny (Ls), oznaczony na mapie ewidencyjnej, w przypadku braku planu miejscowego i wydanej decyzji o warunkach zabudowy uwzględniającej fakt, że ww. grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne, uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 1 lit. a Ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2001 r., poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1703);
 • bez określenia odległości do granicy (konturu) lasu, położonego na działce, na której sytuuje się budynek pod warunkiem, że teren leśny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną;
 • bez określenia odległości do granicy (konturu) lasu, położonego na działce, na której sytuuje się budynek w przypadku gdy na ten teren wydano decyzję o warunkach zabudowy uwzględniającą fakt, że grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 1 lit. a Ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2001 r., poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 i 1566).

Rys. 1 i 2. Przypadki, kiedy granica lasu znajduje się na sąsiedniej działce

Rys. 1. Lokalizacja budynku w stosunku do terenu oznaczonego na mapie jako las, a nieprzeznaczonego pod produkcję leśną w MPZP lub objętego zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne.

 

Rys. 2. Lokalizacja budynku w stosunku do terenu leśnego.

Rys. 3. Lokalizacja budynku w stosunku do terenu oznaczonego na mapie jako las, a nieprzeznaczonego pod produkcję leśną w MPZP lub objętego zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne.

Rys.4. Lokalizacja budynku w stosunku do terenu leśnego.

 

Grzegorz Jachym
Grzegorz Jachym
Architekt IARP

członek Krajowej Rady Izby Architektów RP, koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego KRIA, przewodniczący Podkomisji Prawa Budowlanego KRIA

Krzysztof Stępniak
Krzysztof Stępniak
Architekt IARP

członek Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

TAGI

reklama

Warto przeczytać