Facebook

Na nowo

Z:A 77

KATEGORIA: Głos KRIA RP

Wszyscy żyjemy nadzieją powrotu do normalności, jaką znamy sprzed pandemii. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w wielu przypadkach będzie ona inna, bo poszerzona o doświadczenia, wiedzę i umiejętności nabyte w czasie obostrzeń oraz ograniczeń w wykonywaniu zawodu, a także działalności naszych biur i samorządu.

COVID-19 pojawił się wczesną wiosną 2020 roku i wraz z lockdownem oraz niepewnością gospodarczą stał się dopiero początkiem kryzysu, który „rozgościł się” na dobre. Architekci, tak jak przedstawiciele wielu innych zawodów, nie okazali się „wirusoodporni”. Miesiące epidemii, zakażenia i zachorowania nie ominęły naszego środowiska, współpracowników, rodzin i bliskich.

Z takim scenariuszem liczyła się Krajowa Rada Izby Architektów RP, dlatego w kwietniu 2020 roku wystąpiła z inicjatywą podjęcia przez Zjazd Krajowy uchwał pomagających architektom w przetrwaniu tego szczególnego okresu. Zaproponowano zwolnienie z opłat z tytułu przywrócenia w prawach członka Izby w związku z zawieszeniem działalności z przyczyn związanych z COVID-19 oraz wsparcie finansowe ze specjalnego funduszu pomocowego, utworzonego ze środków z nadwyżki budżetowej Krajowej Izby Architektów RP za 2019 rok. Propozycje zostały przyjęte uchwałami Krajowego Zjazdu IARP w czerwcu 2020 roku. W ten sposób środki zgromadzone w funduszu przeznaczane są na pomoc dla członków Izby dotkniętych skutkami epidemii, którzy według lub na skutek aktów prawnych bądź decyzji władz państwowych związanych z epidemią nie mogą prowadzić podstawowej działalności architektonicznej albo doznali daleko idących ograniczeń skutkujących istotnym spadkiem przychodów. O wsparcie Izby mogą ubiegać się również architekci, którzy wstrzymali, zawiesili lub ograniczyli działalność zawodową z troski o zdrowie swoje, swoich klientów i pracowników lub współpracowników. Udzielana pomoc finansowa może polegać na pokryciu całości lub części kosztów składek bądź innych opłat na rzecz samorządu oraz udokumentowanych kosztów leczenia i rehabilitacji naszych członków poszkodowanych na skutek zakażenia. Udzielane są zapomogi w wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia w 2020 roku (2600 zł brutto), dla tych którzy zachorowali na skutek zakażenia koronawirusem, lub w wysokości połowy najniższego krajowego wynagrodzenia w 2020 roku (1300 zł brutto) dla objętych obowiązkową kwarantanną. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również zapewnienie członkom Izby innych rodzajów wsparcia. Wnioski w tym zakresie rozpatrują wszystkie okręgowe izby, na podstawie regulaminu udzielania pomocy finansowej jej członkom, uchwalonego przez Krajową Radę w październiku 2019 roku.

Dynamiczny rozwój epidemii w Polsce sprawił, że środki z funduszu pomocowego były wykorzystywane głównie w IV kwartale 2020 roku. XIV Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP postanowił o uzupełnieniu tego funduszu w 2021 roku, a tym samym – kontynuacji pomocy finansowej w kolejnych miesiącach.

W tych nadzwyczajnych czasach, w których wykonywanie zawodu podlega ograniczeniom związanym z obostrzeniami, chorobą, izolacją lub kwarantanną, samorząd musi być blisko swoich członków oraz niemal natychmiastowo udzielać niezbędnego wsparcia. Elementem tej pomocy ze strony KIA RP jest również cyfryzacja komunikacji z członkami Izby. Mają więc oni zagwarantowany dostęp do szkoleń online, elektronicznego zbioru praw i polskich norm, wyjaśnień prawa w czasopiśmie „Zawód: Architekt” oraz publikacji dotyczących nowych czy nowelizowanych aktów prawnych na stronie internetowej lub w newsletterach Izby. W 2021 roku Krajowa Rada planuje dalszą cyfryzację organizacji samorządu, tak aby z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji na odległość, każdy z naszych członków miał możliwość skutecznego korzystania z praw i przywilejów wynikających z przynależności do Izby.

Zgodnie z potrzebą upraszczania procedur inwestycyjnych, również samorządowe regulacje powinny zagwarantować sprawne działanie organizacji i umożliwiać członkom uczestnictwo w jej bieżącej i planowanej aktywności. Wszyscy żyjemy nadzieją powrotu do normalności, jaką znamy sprzed pandemii. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w wielu przypadkach będzie ona inna, bo poszerzona o doświadczenia, wiedzę i umiejętności nabyte w czasie obostrzeń oraz ograniczeń w wykonywaniu zawodu, a także działalności naszych biur i samorządu. Obawy przed nowym nie powinny jednak stanąć na drodze profesjonalizacji i unowocześnienia naszych przyzwyczajeń, które nie sprawdziły się w czasach epidemii. Spoglądając w postcovidową przyszłość, powinniśmy przygotować na nią naszą organizację. Wchodząc w 20. rok działalności Izby, chcemy, aby samorząd architektów funkcjonował na miarę potrzeb i oczekiwań tych, którzy go tworzą.

Z życzeniami sił i zdrowia trzymam kciuki za wynik egzaminu dojrzałości Izby Architektów RP w 20-lecie uchwalenia ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa.

 

Treść Uchwały nr 10 XIV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zapłaty składek członkowskich za okres zawieszenia w prawach członka Izby oraz zwolnienia z obowiązku zapłaty opłat z tytułu przywrócenia w prawach członka Izby po okresie zawieszenia w związku  z zagrożeniem epidemicznym.
Na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), w związku z art. 14h ust. 2 oraz art. 31-szy2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia dochodzenia składek członkowskich za okres zawieszenia w prawach członka Izby oraz zawieszenia dochodzenia opłat z tytułu przywrócenia w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, w związku z zagrożeniem epidemicznym, dalej „uchwała KRIA”, uchwala się, co następuje:
§ 1
  1. Zwalnia się z obowiązku zapłaty składek za okres zawieszenia członków Izby Architektów RP, którzy na podstawie uchwały KRIA, w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia ustania stanu epidemii wynikającej z zagrożenia wirusem COVID-19 zgłosili bądź zgłoszą właściwej okręgowej izbie architektów, w trybie art. 42 ust. 3 pkt 4 Ustawy samorządowej, wniosek o zawieszenie w prawach członka Izby na skutek braku możliwości wykonywania działalność architektonicznej.
  2. Zwalnia się z opłaty za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia Członków Izby Architektów RP, o których mowa w ust. 1, którzy złożyli bądź złożą wniosek o przywrócenie w prawach członka Izby w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia stanu epidemii.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Małgorzata Pilinkiewicz
Małgorzata Pilinkiewicz
Architekt IARP

prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP V kadencji; od 1992 roku współwłaścicielka biura archistudio studniarek+pilinkiewicz; współautorka m.in. budynków sądów w Katowicach, Koninie, Siemianowicach Śląskich i Radzyniu Podlaskim, Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym, rewitalizacji Storczykarni, Kasyna Urzędniczego i Maneżu w Muzeum Zamku w Łańcucie, Starego Ratusza w Bielsku-Białej, budynków mieszkalnych i rezydencji; laureatka konkursów architektonicznych, otrzymała 4 nominacje do Nagrody Miesa van der Rohe (2007, 2010, 2011, 2013)

TAGI

reklama

Warto przeczytać

Brak powiązanych artykułów.