Facebook

Małopolskie dobre praktyki

Z:A 71

Praktyki dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, które były realizowane w latach 2018–2019 we współpracy z MPOIA RP, przyniosły obu stronom wiele korzyści.

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, którzy ukończyli pierwszy semestr studiów drugiego stopnia, mają obowiązek zaliczenia praktyki projektowej w trybie indywidualnym pod kierunkiem uprawnionego architekta (patrona). Staż odbywa się w ramach programu studiów i ma na celu przygotowanie przyszłych architektów do pracy zawodowej.

Porozumienia OIA i uczelni

Dotychczas praktyki odbywały się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie studenckich praktyk zawodowych, art. 146 ust. 2 Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz przepisów szczegółowych Wydziału Architektury PK do Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej.

Izba Architektów RP jest instytucją ustawowo umocowaną do reprezentowania osób wykonujących zawód architekta. Przypomnijmy, że w myśl art. 2 pkt. 1 ustawy samorządowej „wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzór nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej”.

Z uwagi na kontekst edukacyjny Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP i Wydział Architektury PK 1 października 2014 roku zawarły porozumienie o współpracy. Zgodnie z nim członkowie MPOIA RP zasiadają w komisjach egzaminacyjnych na zakończenie studiów I i II stopnia, a także biorą udział w wykładach, seminariach i laboratoriach dla studentów.

Program praktyk projektowych zainaugurowany w czerwcu 2018 roku to kolejny ważny punkt zawartego porozumienia. Małopolska Okręgowa Izba Architektów koordynuje ich odbywanie i finalizację oraz wcześniejsze nawiązywanie kontaktów. W tym celu powstał system umożliwiający sprawne przeprowadzenie wszystkich etapów stażu.

Zaangażowanie biur projektowych

MPOIA rozpoczęła kampanię informacyjną wśród swoich członków, aby zachęcić jak najwięcej pracowni do zaangażowanie się w tę inicjatywę. Termin realizacji praktyk przypadł na okres wakacyjny (1.VII – 31.VIII). Czas stażu określono na 120 godzin (ok. 3 tygodnie) z dopuszczalnym wydłużeniem (w regulaminie istnieje zapis: „Za zgodą obu stron (prowadzącego praktykę i studenta) – czas ten mógł ulec wydłużeniu”). Praktyki były bezpłatne.

W celu uproszenia systemu rekrutacji na stronie internetowej mpoia.pl powstała specjalna zakładka. Każdy student zainteresowany praktyką mógł tam umieścić z miesięcznym wyprzedzeniem swoje portfolio i dane kontaktowe.

MPOIA RP zachęca swoich członków do przyjmowania studentów Politechniki Krakowskiej na praktykę do swoich biur w okresie wakacji.

Członkowie MPOIA zainteresowani przyjęciem osoby na praktykę, po zalogowaniu się, mogli przeglądać załączone portfolia i kontaktować się z wybranym kandydatem. Po wyrażeniu zgody na przyjęcie stażysty prowadzący praktykę zgłaszał ten fakt do biura MPOIA.

Zakończenie praktyk

Po odbyciu stażu każdy student miał obowiązek przekazać wypełnioną ankietę na temat zrealizowanej praktyki koordynatorowi z ramienia Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Dzięki temu zgromadzono informacje na temat organizacji i przebiegu praktyk oraz zdobytych przez studenta umiejętności. Podstawą zaliczenia było potwierdzenie odbycia stażu, podpisane przez patrona. W pierwszym roku funkcjonowania tego systemu z praktyk studenckich organizowanych przez Izbę skorzystało 30 osób. W kolejnym, czyli 2019 roku, ta liczba uległa podwojeniu. Jesteśmy przekonani, że staż projektowy przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich patronom.

Po zakończeniu praktyk, w 2019 roku, ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta. Dokument przewiduje wydłużenie praktyki studenckiej do jednego semestru (4 miesięcy). Ma się ona odbywać po 6. semestrze i – co najważniejsze – poza uczelnią, z udziałem Izby Architektów RP. Zgodnie z rozporządzeniem opiekun studenta prowadzący praktykę musi mieć uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Przewidziano, że będą się one odbywać w oparciu o infrastrukturę biur i pracowni architektonicznych.

Wprowadzenie stażu trwającego cały semestr wymaga przygotowania organizacyjnego i finansowego. Trudno sobie wyobrazić, że architekci przyjmujący do swoich pracowni studentów będą we własnym zakresie pokrywać koszty ich edukacji zawodowej, zważywszy, że rozporządzenie nie przewiduje wynagrodzenia dla patronów praktyk. Uważamy, że bez wsparcia finansowego ze środków państwowych będzie bardzo trudno to zamierzenie zrealizować. Ponadto, większość architektów w tym momencie nie jest w pełni przygotowana do prowadzenia staży dla studentów w zakresie ustalonym w Rozporządzeniu. Konieczny jest system wsparcia, weryfikacji i nadzoru. Wymaga to wypracowania szczegółowego programu i współdziałania z Izbą Architektów RP.

Podsumowując, należy stwierdzić, że praktyki semestralne, co do zasady, są bardzo korzystne dla systemu edukacji zawodowej architektów. Wprowadzenie tego rozwiązania wymaga jednakże przygotowania finansowo-organizacyjnego. Jest to bowiem obciążenie, któremu architekci i ich biura mogliby nie podołać bez wsparcia ze środków państwowych.

Korzyści z realizacji praktyk studenckich

Dla studenta:

  • uzyskanie wiedzy o tym, jak zorganizowana jest praca w biurach architektonicznych;
  • kontakt z projektowaniem rzeczywistych obiektów;
  • zapoznanie z procesem realizacji projektu;
  • możliwość spotkania przyszłego pracodawcy.

Dla patrona/architekta MPOIA RP:

  • zyskanie nowych, ciekawych pomysłów pozbawionych rutynowego postrzegania rzeczywistości administracyjno-legislacyjnej;
  • możliwość skorzystania z umiejętności obsługi nowych technik graficznych;
  • nowa energia i propozycje ciekawych inicjatyw;
  • pomoc w rozwiązaniu zagadnień, na które nikt w pracowni nie miał czasu;
  • możliwość zyskania nowego, zdolnego pracownika.

 

Witold Zieliński
Witold Zieliński
Architekt IARP

wiceprzewodniczący Rady MPOIA RP

Marek Tarko
Marek Tarko
Architekt IARP

wiceprzewodniczący Rady MPOIARP VI kadencji, przewodniczący Komisji ds. Warunków Wykonywania Zawodu KRIA RP

TAGI

reklama

Warto przeczytać