Facebook

Konwent Przewodniczących

Z:A 87

W dniach 16–17 września 2022 roku we Wrocławiu odbył się Konwent Przewodniczących, którego organizatorem była Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie DSOIA RP, wzięli udział: prezes Krajowej Rady Izby Architektów – Piotr Fokczyński, przedstawiciele Krajowej Rady Izby Architektów RP, przewodniczący rad okręgowych izb oraz delegowani przez nich uczestnicy.

WYSTĄPIENIE PREZESA KRIA RP

Piotr Fokczyński w swoim wystąpieniu zaprezentował podjęte przez Radę Krajowej Izby Architektów RP działania:

 • Spotkanie prezesa i wiceprezesów KRIA RP z prezes SARP – Agnieszką Kalinowską-Sołtys – i wiceprezesami, na którym omówiono możliwości dalszej współpracy, wykorzystywanie wspólnego potencjału, wskazano na działania legislacyjne, w których uczestniczy IARP, a w które SARP mógłby się włączyć. Rozmawiano o reakcji na sytuację zawodów artystycznych w kontekście emerytur oraz wystosowaniu pisma ze wspólnym stanowiskiem w celu utrzymania pozycji dotyczącej zawodu architekta.
 • Spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – Piotrem Uścińskim – dotyczące usprawniania procesu budowlanego oraz uczestnictwa w procesie legislacyjnym, które dało wyobrażenie na temat daleko idącej liberalizacji Prawa budowlanego, a także otwartości na zmiany. Do wiadomości podana została informacja o powołaniu prezesa IARP do Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Na termin 29 września zapowiedziano posiedzenie i zaprezentowanie na nim m.in. projektu Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja jako organ doradczy ministra została upoważniona do przekazania swojego stanowiska wyrażonego w opinii. 
 • Kontynuacja przez KRIA prac nad systemem e-CRUB rozpoczętych w poprzedniej kadencji. System został uruchomiony 1 sierpnia 2022 roku, jednak prace nad migracją danych trwają. Planowane jest przeprowadzenie symulacji systemu w wybranych OIA – w celu weryfikacji jego funkcjonalności i kompletności danych. Ciągłość działania zapewnia obecność Wojciecha Gwizdaka, który od początku uczestniczył w pracach nad systemem e-CRUB.
 • Zakończenie dyskusji o praktykach studenckich oraz sposobie ich finansowania. Została opracowana aplikacja ułatwiająca kojarzenie studentów z biurami projektowymi w całej Polsce. Pracę koordynował członek rady – Kazimierz Butelski. 
 • Na posiedzeniu KRIA odbyła się dyskusja na temat wzorcowej umowy przekazywanej do prac nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. Zespół, uwzględniając część uwag przekazanych przez izby okręgowe, przygotował umowę, która zostanie zarekomendowana do dalszego procedowania. Jest ona symetryczna, zadbano w niej o interes członków samorządu, nie jest jednak skończona i będzie podlegała dalszym analizom przez samorządy i podmioty publiczne. 
 • Rozszerzenie zespołu redakcyjnego, pracującego w ramach Komisji Mediów i Informacji nad zadaniem: wydawanie czasopisma Zawód: Architekt. Do zespołu dołączyła m.in. arch. Beata Stobiecka, członek DSOIA RP.
 • Wydanie czterech opini/interpretacji do aktów prawnych:

– Ustawa o odnawialnych źródłach energii – IARP nie może promować działania niesystemowego, nieznajdującego odniesienia w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

– Opinia przygotowana m.in. przez Piotra Gadomskiego i Krzysztofa Frąckowiaka do Gazety Prawnej odnośnie do nowelizacji Ustawy Prawo budowlane w zakresie obiektów niewymagających pozwolenia na budowę oraz próby katalogowania rozwiązań rekomendowanych (numer obiektu jako załącznik do wniosku), analiza energochłonności domów jednorodzinnych, zwiększenie chaosu przestrzennego;

– Opracowanie na prośbę Wielkopolskiej OIA opinii na temat formy projektu budowlanego. Zarysowano dwa podejścia – bardziej liberalne (w odniesieniu do udziału osób posiadających odpowiednie uprawnienia), proponowane przez Grzegorza Jachyma i Małopolską OIA, oraz bardziej tradycyjne, zaproponowane na obszarze Izby Dolnośląskiej. Decyzja należy do architekta, oba rozwiązania są możliwe, pewne znaczenie ma specyfika i charakter obiektu budowlanego;

– Reakcja na pismo „inżyniera Helaka” skierowane do ministerstwa w sprawie pomysłu racjonalizatorskiego w przedmiocie dopuszczenia inżynierów budownictwa do projektowania domów jednorodzinnych. 

 • Powołanie Komisji zgodnie z uchwałami V Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu IARP, który odbył się 29 czerwca 2022 roku, tj. Zespołu ds. KEZA oraz Zespołu ds. Polityki Finansowej IARP. Ponadto działa i rozwija się Program Kształtowanie Przestrzeni, którego koordynatorem krajowym jest Anna Kulińska. Do fundacji przekazano pieniądze zapisane w budżecie. Zespół Analiz Legislacyjnych przeprowadza analizy z zakresu funkcjonowania prawa związanego z procesem budowlanym. Jest propozycja, aby Okręgowe Rady włączyły się w prace tego zespołu. Aktualna inicjatywa dotyczy ograniczenia udziału zarządcy drogi w procesie inwestycyjnym do etapu przed projektem budowlanym. Jeśli GINB i Starostwa Powiatowe nie będą chciały przyjąć interpretacji, to konieczna będzie szybka inicjatywa legislacyjna.

ZMIANY REGULAMINU ORAZ ROLA KONWENTÓW PRZEWODNICZĄCYCH 

Robert Szumielewicz, wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, wskazał na ważną rolę Konwentu nie tylko w bieżących sprawach samorządu, lecz także w wymianie poglądów o architekturze oraz roli architekta w dobie cyfryzacji i mediów społecznościowych. Uczestnicy Konwentu uznali, że regulamin organizacji i finansowania Konwentów w obecnym brzmieniu wymaga pewnych korekt, jak również dostosowania do realnych potrzeb i zmieniającej się rzeczywistości. Po dyskusji odbyło się głosowanie. Jego wynikiem będzie przygotowanie propozycji zmian w regulaminie, który powinien być jak najbardziej uproszczony, a przy tym wzbogacony o mechanizmy regulacyjne. Uznano również, że należy stworzyć Archiwum Konwentów (protokoły, wnioski, nagrania, dokumentacja fotograficzna, prezentacje). Dodatkowo powstanie grupa na WhatsAppie lub Messengerze, która ułatwi szybki kontakt. Ustalono, że zostanie stworzony wstępny harmonogram Konwentów na dany rok – na podstawie Konwentów towarzyszących wydarzeniom cyklicznym. Zdecydowano, że pierwszy Konwent w kadencji powinien się odbyć po powołaniu nowej Rady Krajowej, później OIA przejmą inicjatywę.

SYTUACJA FINANSOWA WYDAWNICTWA Z:A

Jan Kempa, skarbnik Krajowej Rady Izby Architektów RP, zaproponował, aby poza kwestiami finansowymi przyjrzeć się również ogólnej sytuacji wydawnictwa Z:A, czym ono jest, czym powinno być, jakie są oczekiwania członków. Początek dyskusji stanowił bilans zysków i strat wygenerowanych w tym roku, spowodowanych wzrostem cen papieru oraz dystrybucji, zmniejszeniem wpływów z reklam, a także wzrostem kosztów wydawcy – firmy Time. 

Przeprowadzono wstępne analizy dotyczące możliwości optymalizacji bilansu zysków i strat. Jedną z propozycji było zmniejszenie nakładu publikacji papierowych na rzecz publikacji w internecie, a także zmniejszenie częstotliwości wydań na rzecz jakości zamieszczanych w nich artykułów, rozważano także przerzucenie bieżącej działalności do internetu, a także podniesienie jakości i poziomu publikacji papierowych. Czy jednak reklamodawcy będą chcieli utrzymać taki sam poziom finansowania przy zmniejszonym nakładzie? Przyjrzenie się tej sytuacji jest jednym z zadań Komisji Mediów i Informacji. Można zadać pytanie, czy ograniczenie liczby wydań papierowych na rzecz wzrostu intensywności publikacji i innej działalności w internecie byłoby do zaakceptowania przez członków. Należałoby przeprowadzić badanie opinii członków na ten temat. 

Zwrócono też uwagę na konieczność poszerzenia spektrum osób piszących. Poszukiwanie kierunku powinno opierać się na odpowiedzi na pytanie, czy chcemy, aby Z:A był wyłącznie naszym pismem wewnętrznym, czy też należy otworzyć się na odbiorcę zewnętrznego? W takim przypadku treści zawarte w czasopiśmie powinny jednocześnie opierać się na promocji zawodu, na uświadamianiu odbiorcy, czym w istocie jest zawód architekta. Pozyskanie odbiorcy zewnętrznego będzie jasnym sygnałem dla reklamodawców.

Ostatecznie zdecydowano o przeprowadzeniu inwentaryzacji i wprowadzeniu na platformę internetową wszystkich wydań czasopisma Zawód: Architekt; stworzeniu na tej ostatniej zaawansowanej wyszukiwarki (zagadnienia, nazwiska, obiekty, inne rekordy) oraz opracowaniu ankiety w celu pozyskania informacji od członków na temat m.in. preferowanej formy otrzymywania czasopisma. Uznano, że nie należy rezygnować z wydania w formie papierowej (potwierdziły to wyniki głosowania). Ustalono także, że uwagi i opinie oraz wyniki głosowania zostaną przekazane do dalszej analizy Komisji Informacji i Mediów.

FINANSOWANIE CZŁONKÓW KOMISJI EGZAMINACYJNYCH OIA 

Marcin Kamiński, przewodniczący Rady Świętokrzyskiej OIA RP, zaprezentował Zasady obsługi finansowej postępowań kwalifikacyjnych w świetle zmian regulaminu postępowania kwalifikacyjnego. Wstępne założenia przewidywały m.in., że wpływy z opłat powinny być wyższe niż koszty przeprowadzenia kwalifikacji, zasad organizacji postępowań kwalifikacyjnych, które dla wszystkich okręgów mają być jednolite, podobnie jak zasady wynagradzania komisji. Niestety powyższe założenia nie funkcjonowały spójnie i jednolicie w całym kraju. 

Wyniki przeprowadzonej analizy jednoznacznie wskazały na znaczne rozbieżności zarówno w zakresie finansowania, jak i samej procedury przeprowadzania kwalifikacji oraz egzaminu na uprawnienia budowlane, np. przeegzaminowanie wnioskodawcy w Kielcach jest cztery razy droższe niż w Krakowie. Różne były także składy OKK i udział w całym postępowaniu obsługi prawnej oraz biura. Przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu na uprawnienia budowlane jest jednym z najistotniejszych zadań samorządu zawodowego. Jest też procedurą, która wydaje się najbardziej uregulowana w przepisach prawa. Jak to możliwe, że jednocześnie w procedurach tych występują tak znaczne rozbieżności i że przez 20 lat nie zostały one zauważone, a także nie podjęto działań, aby doprowadzić do ich rzeczywistego ujednolicenia? 

Podsumowując, Marcin Kamiński przedstawił wstępne wnioski:

 • całkowity koszt kwalifikacji powinien (przynajmniej) równoważyć wpływy (nie należy obciążać członków kosztem kwalifikowania i egzaminu osób wnioskujących dopiero o uprawnienia); 
 • potrzebna jest pilna zmiana Regulaminu lub opracowanie jego interpretacji przez KRIA i KKK (w zakresie ust. 11 i 12 nowego Regulaminu, tj. jak czytać zapisy o stawkach maksymalnych oraz jak rozumieć uprawnienia OKK do decydowania o wpływach poza Statutem i Zasadami gospodarki finansowej IARP?);
 • konieczne jest ujednolicenie zasad organizacji postępowań kwalifikacyjnych dla wszystkich OIA, jak również ujednolicenie zasad wynagradzania członków komisji kwalifikacyjnych.

Po dyskusji, w której uczestnicy Konwentu dzielili się doświadczeniami, ustalono, że w pierwszej kolejności należy wystąpić do Rady Krajowej IARP z wnioskiem o zmianę zapisów Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w zakresie dotyczącym finansowania członków OKK, w szczególności zapisów § 6 ust. 11 i 12.

DSOIA RP przygotuje propozycję zmian w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego i przekaże do zaopiniowania pozostałym OIA, a następnie opracuje propozycję, która zostanie przekazana do KRIA wraz z wnioskiem o zmianę w Regulaminie. W dalszej kolejności należy doprowadzić do ujednolicenia procedur prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych w OKK. Zapowiedziano także stworzenie rejestru postępowań prowadzonych przez poszczególne OIA, dostępnego dla każdej OKK w celu weryfikacji, czy kandydat nie został negatywnie skwalifikowany w innym okręgu.

ZESPOŁY EKSPERTÓW W POSZCZEGÓLNYCH OKRĘGACH 

Anna Kościuk, przewodnicząca DSOIA RP, przypomniała, że najdłużej i najefektywniej działającym zespołem ekspertów w zasobach IARP jest Zespół Rzeczoznawców pracujący przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Jego członkowie są autorami ponad 220 opinii w zakresie interpretacji przepisów Prawa budowlanego oraz wypracowania praktycznych rozwiązań dla członków Izby. Przy Radzie DSOIA RP Zespół Rzeczoznawców ds. merytorycznego wsparcia członków DSOIA RP został utworzony w kwietniu 2021 roku. Do tej pory wydał on już wiele interesujących opinii. Przewodnicząca zapytała, czy przy radach innych OIA również zostały powołane takie zespoły. W dyskusji zwracano m.in. uwagę na to, że w mniejszych izbach okręgowych procentowy udział członków zaangażowanych w funkcjonowanie OIA (m.in. składy organów, komisje) wynosi ok. 15%, w większych nie przekracza 1%. Można zatem taką komisję stworzyć, ale to będą 1–2 osoby, którym ciężko będzie zapewnić bieżące rozpatrywanie wniosków i załatwianie spraw. 

Uczestnicy Konwentu zdecydowali o uwspólnianiu zasobów, delegowaniu ekspertów z mniejszych OIA (w przypadku braku możliwości utworzenia pełnej Komisji) do prac w zespołach powołanych przy większych jednostkach lub łączeniu sił pojedynczych ekspertów z kilku OIA. Uznali również, że problemy spływające do OIA od członków powinny być rozwiązywane na bieżąco przy pomocy zasobów OIA (zespołów, rady, obsługi prawnej), a zagadnienia, które pojawiają się z dużą częstotliwością, świadczące o problemie na poziomie ustawodawstwa, należy sygnalizować i przesyłać do KRIA. Podjęto decyzję o stworzeniu struktury przekazywania oddolnie informacji na coraz wyższy poziom: od problemów zgłaszanych przez członków OIA poprzez zespoły ekspertów działające przy okręgowych radach, zajmujące się wydawaniem opinii, a następnie przekazujące pakiet informacji do Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu przy KRIA, aż do Rady Legislacyjnej i Zespołu ds. Legislacji KRIA. Schemat zakłada agregowanie danych oraz ich analizę i filtrację na poszczególnych poziomach, co umożliwi również realną ocenę niepożądanego zjawiska w skali kraju i możliwość podjęcia adekwatnych działań. Ustalono, że rolę koordynatora zespołów działających w strukturze poziomej będzie pełnił Zespół ds. Warunków Wykonywania Zawodu przy KRIA.

Proces katalogowania wydanych przez Zespół Rzeczoznawców opinii i przygotowanie materiałów do zamieszczenia w portalu Warsztat Architekta powierzono MPOIA RP. Uznano, że te same opinie po przejściu przez zespoły działające przy KRIA będą mogły być zamieszczone na stronie Krajowej Izby Architektów. Podkreślono również, że proces wprowadzania zmian może przebiegać bardzo różnie w zależności od okręgu, więc wdrażanie procedur będzie wymagało wiele cierpliwości i spokoju. 

PODSUMOWANIE KONWENTU 

Uczestnicy Konwentu zgodzili się, że w związku z nagromadzeniem w ciągu 20 lat znacznej ilości dokumentów należy rozważyć przekazanie części materiałów do archiwów zewnętrznych lub cyfrowych, a w przypadku upływu terminu określonego w instrukcji kancelaryjnej oddanie dokumentów do zniszczenia. Kwestie te reguluje Ustawa o archiwach i instrukcja kancelaryjna. Wśród wniosków końcowych znalazły się: rozpoznanie możliwości systemów biurowych do elektronicznego obiegu dokumentów, system dekretacji dokumentów (KRIA), zbudowanie poziomej sieci edukacyjnej i systemu szkoleń zwiększających konkurencyjność członków IARP na rynku, a także zalecenie dzielenia się informacjami oraz rekomendowania sprawdzonych szkoleń, które cieszą się zainteresowaniem członków IARP. Zdecydowano również o przygotowaniu „pakietu startowego” dla nowych członków (zawierającego m.in. KEZA, cennik), stworzeniu centralnego rejestru wniosków o nadanie uprawnień (zawierającego informację o rozstrzygnięciu) oraz przekazaniu do okręgów ostatecznej wersji UMOWY rekomendowanej. Podjęto również decyzję o przekształceniu Komisji ds. redystrybucji w Komisję ds. analiz finansowych, która na pierwszym etapie działalności przeprowadzi potrzebne analizy oraz stworzy platformy, np. w systemie członkowskim, do gromadzenia materiałów z Konwentów. 

Ostatni dzień Konwentu uczestnicy spędzili na intensywnym zwiedzaniu osiedla NOWE ŻERNIKI, rozmawiając z koordynatorem projektu, Piotrem Fokczyńskim, o przebiegu całego procesu. •
 

Uczestnicy Konwentu zostali oprowadzeni po osiedlu NOWE ŻERNIKI przez głównego koordynatora tego projektu – Piotra Fokczyńskiego; fot. Ewa Kowalska

 

reklama

Warto przeczytać