Facebook

Jak to jest u innych?

Z:A 76

KATEGORIA: Temat wydania

W trwających od dekad dyskusjach nad formułą działalności samorządu architektów w Polsce warto przywołać przykłady funkcjonowania analogicznych organizacji innych profesji. Głosy z różnych stron – bliskich i odległych pod względem specyfiki zawodowej – mogą się okazać cenną inspiracją, wyzwolić świeże spojrzenie. O odpowiedzi na pięć pytań dotyczących działalności organizacji poprosiliśmy więc przedstawicieli samorządów inżynierów budownictwa, lekarzy, pielęgniarek i położnych, farmaceutów oraz adwokatów.

Jaka jest oferta samorządu dla jego członków?

Joanna Karwat, PIIB: Do zadań Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jako samorządu zawodowego należy w szczególności nadawanie uprawnień budowlanych w dziewięciu specjalnościach oraz tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa sprawuje też nadzór nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izby oraz reprezentuje ich wobec organów administracji rządowej. Ponadto uczestniczy w tworzeniu nowych aktów prawnych dotyczących branży budowlanej poprzez opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń.

PIIB jest samorządem skupiającym 116 700 członków. To jedna z największych organizacji wśród grup zawodowych w Polsce. Sednem jej istnienia jest odpowiedzialność za wysoki poziom działalności jej członków. A co dziś im oferuje? Przede wszystkim dostęp do informacji użytecznych zawodowo. Ich podstawowym źródłem jest strona internetowa Piib.org.pl oraz rozbudowany wewnętrzny portal izbowy, dzięki któremu każdy członek ma dostęp do bieżących informacji dotyczących tego, co dzieje się w samorządzie, a także do wielu danych pomocnych i użytecznych zawodowo. Wszelkie wydarzenia, jakie miały miejsce w izbie, związane z obowiązkami statutowymi, komunikatami dla członków, oraz informacje o jej inicjatywach bądź udziale w wydarzeniach zewnętrznych są tam właśnie zamieszczane. Zasoby dostępne na stronie piib pokazują również aktualny stan przepisów, dając jednocześnie dostęp do treści tych dokumentów w formie ujednoliconych tekstów aktów prawnych, uwzględniających dokonywane w nich zmiany.

Samorząd tworzy też możliwości doskonalenia zawodowego. Poprzez wewnętrzny portal każdy członek ma dostęp m.in. do szerokiej gamy kursów e-learningowych,licznych szkoleń online, norm pkn i sep, serwisu budowlanego oraz innych branżowych źródeł wiedzy. W przygotowaniu jest aplikacja, która umożliwi dostęp do usług oferowanych przez nasz samorząd w urządzeniach mobilnych oraz usprawni komunikację.

Ponadto każdy z członków otrzymuje nieodpłatnie drukowany lub cyfrowy egzemplarz miesięcznika „Inżynier Budownictwa”. Pismo poświęcone jest publikacji treści na temat działania samorządu zawodowego, ale przede wszystkim zawiera artykuły związane z doskonaleniem zawodowym inżynierów wszystkich specjalności.

Kolejna ważna sprawa to korzystna oferta ubezpieczenia związanego z wykonywaniem zawodu. Z myślą o członkach od wielu lat piib konsekwentnie i skutecznie podejmowała działania w celu uzyskania atrakcyjnej ceny składki obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa. Jest to najniższa składka wśród wszystkich zawodów zaufania publicznego. Warto zaznaczyć, że tylko dzięki członkostwu w samorządzie zawodowym można było osiągnąć koszt wielokrotnie niższy od rynkowego.

A co do składek, kwoty te przedstawiają się następująco: 6 zł miesięcznie od osoby (czyli 72 zł rocznie) do Izby Krajowej, a 29 zł miesięcznie (czyli 348 zł rocznie) do Izby Okręgowej. Co istotne, wartości te nie uległy zmianie od 8 lat. Inżynier za członkostwo w piib łącznie z ubezpieczeniem płaci więc 490 zł rocznie. W zamian za to korzysta z usług niezbędnych mu do rzetelnego wykonywania zawodu – o 20-krotnie większej wartości.

Prof. dr hab. n. med. Andzrzej Matyja, prezes NRL:  Samorządy zawodowe mają na celu reprezentowanie osób wykonujących ten sam zawód zaufania publicznego i podlegających normom właściwym dla tej grupy zawodowej. Zgodnie z brzmieniem ustawy o izbach lekarskich do zadań samorządu lekarskiego należy reprezentowanie indywidualnych i zbiorowych interesów lekarzy oraz lekarzy dentystów, a także sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem przez nich zawodu. Jest to zatem reprezentacja środowiska, która wyraża opinie lekarzy i lekarzy dentystów. Pozwala to skuteczniej walczyć o przysługujące im prawa, a także wspólnie radzić sobie z obowiązkami. nil wyraża opinie zarówno w sprawach polityki zdrowotnej kraju, zdrowia społeczeństwa, jak i organizacji systemu ochrony zdrowia. Obowiązkiem samorządu jest dbanie o staranność i prawidłowość wykonywania zawodu przez przynależnych członków, o ich bezpieczeństwo prawne, jak również ustanawianie zasad etycznych oraz weryfikacja ich przestrzegania.

Samorząd to także odpowiedzialność zawodowa kontrolowana przez odpowiednie organy – okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, sądy lekarskie, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Naczelny Sąd Lekarski.

Jest to też swojego rodzaju misja. Samorząd zawodu zaufania publicznego ma zobowiązania zarówno wobec jego członków (sprawujemy pieczę nad ich prawami), jak i społeczeństwa. Z jednej strony mamy pacjentów, którzy bazując na naszym profesjonalizmie, wiedzy i doświadczeniu oraz wysokiej etyce pracy, ufają nam i powierzają zdrowie swoje i swoich najbliższych. Z drugiej – są decydenci, którzy powierzają nam zadbanie o – wspomniane wcześniej – jak najlepsze wykonywanie zawodu przez członków samorządu. Musimy przestrzegać standardów i wymagań etycznych, a wręcz doprowadzić je do poziomu perfekcji i utrzymać się  na nim.

Samorząd daje również poczucie wspólnoty. Ma integrować środowisko wewnętrznie i zewnętrznie poprzez współpracę z decydentami oraz regulatorami systemu, innymi samorządami zaufania publicznego, towarzystwami naukowymi, oświatą itp. Jego rolą jest też po prostu wsparcie naszej społeczności poprzez różne formy pomocy, m.in. materialnej, dla lekarzy i ich rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

A co się tyczy opłat, od 2015 roku podstawowa składka członkowska wynosi 60 zł miesięcznie.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NIA: Zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd reprezentujący zawodowe, społeczne i gospodarcze interesy farmaceuty. Okręgowe izby aptekarskie, w zależności od bieżących potrzeb swoich członków, dostosowują ofertę zróżnicowanych aktywności, z których mogą skorzystać farmaceuci. Przykładem jest organizacja indywidualnych, bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych czy szkoleń zawodowych. Okręgowe izby aptekarskie oferują także możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia zawodowego i zdrowotnego na preferencyjnych warunkach oraz udział w różnego rodzaju aktywnościach sportowych. Każda z 20 okręgowych izb, będąc organem autonomicznym, ma samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących realizowanych aktywności, przyjmowaniu uchwał, a także wysokości składek członkowskich.

Zofia Małas, prezes NRPiP: Od momentu powstania samorządu pielęgniarek i położnych do dziś nastąpiło wiele zmian dotyczących naszych zawodów, ale idea samorządności pozostaje wciąż ta sama. Izba jest niezwykle istotną wspólnotą osób, która sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu, ustalaniem i upowszechnianiem zasad etyki zawodowej oraz sprawowaniem nadzoru nad ich przestrzeganiem. Samorząd pielęgniarek i położnych ma szczególny charakter ze względu na specyfikę pracy, która okupiona jest wielkim wysiłkiem i wieloma wyrzeczeniami. Stąd też widoczne są nieustanne wysiłki samorządowców na rzecz poprawy warunków pracy i płacy. W przypadku naszej izby jest to ciągłe i dynamiczne działanie w celu rozwoju pielęgniarstwa oraz położnictwa. Do kolejnych ważnych zadań należy prowadzenie rejestru zatrudnionych pielęgniarek oraz rejestru indywidualnych praktyk zawodowych, a także wydawanie prawa wykonywania zawodu. Od początku istnienia samorządu bardzo ważną funkcję pełniły, i nadal pełnią, komisje oraz zespoły problemowe. W naszej historii było ich wiele i były wynikiem potrzeb naszego środowiska, a także przejawem zaangażowania działaczy.

Członkami samorządu pielęgniarek i położnych są osoby mające przyznane lub stwierdzone prawo do wykonywania zawodu. Nie dysponujemy żadną ofertą, którą przedstawiamy potencjalnym czy obecnym członkom. W izbie wszystko jest uregulowane prawnie, istnieje szereg praw i obowiązków wynikających z ustawy. Składka członkowska wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej w oparciu o umowę o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, zaś przynależność do samorządu jest obligatoryjna.

adw. Anisa Gnacikowska, zastepca sekretarza NRA: Adwokatura jest szczególnym rodzajem samorządu zawodowego – zrzesza osoby wykonujące zawód zaufania publicznego. Została powołana w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Nie przypomina wobec tego związku zawodowego, organizacji reprezentującej wyłącznie interesy osób do niego należących. Dbałość o nie należy do zadań organów samorządu, ale nie jest jedynym. W interesie publicznym leży, aby zarówno Adwokatura, jak i sami adwokaci pozostawali niezależni od władzy publicznej. Wynika to z istoty zawodu – stający po stronie obywatela w obronie praw i wolności adwokat często sprzeciwia się działaniom władzy publicznej. Wobec tego ważne jest, aby przy wykonywaniu czynności zawodowych był niezależny i chroniony prawnie. Istnienie oraz działania samorządu adwokackiego stanowią tego gwarancję. Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze organa tego samorządu sprawują pieczę nad prawidłowym wykonywaniem zawodu. Mamy prawo decydować, kto może wykonywać zawód adwokata. Przygotowujemy się do tego podczas aplikacji adwokackiej. Tworzymy własne zasady etyki i wykonywania zawodu, których nieprzestrzeganie rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną. Organizujemy doskonalenie zawodowe dla adwokatów. Poza tym do ustawowych zadań Adwokatury należy współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Ponadto współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie organizowana nieodpłatnej pomocy prawnej dla obywateli.

Jakie jest zaangażowanie członków w działania samorządu?

J.K.: W PIIB zaangażowanie to wzrasta. To rodzaj sprzężenia zwrotnego – im bardziej izba się stara, tym odzew jest większy. Podobnie jest wówczas, gdy szerzej wykorzystujemy współczesne środki komunikacji, bliższe młodszym członkom samorządu.

A.M.: W kręgu medyków jest to indywidualna sprawa. Jak w każdym samorządzie, towarzystwie czy zespole – są bardziej i mniej aktywni członkowie. To naturalne. Ale jeżeli ktoś już zdecyduje się na kandydowanie do jednego z organów, to najczęściej poświęca bardzo wiele na rzecz samorządu. Poza tym naszą organizację można wspierać, nie tylko będąc delegatem czy członkiem prezydium danej izby. Można dzielić się swoją wiedzą ekspercką poprzez różne kanały, udzielać się w debatach naukowych lub po prostu być przykładem nienagannej etyki pracy – to wszystko składa się na wspieranie wizerunku naszej wspólnoty.

Z.M.: Zaangażowanie członków samorządu pielęgniarek i położnych przejawia się w różnorodny sposób, jako że jest wynikiem indywidualnych skłonności. Każdy ma prawo wybierać i być wybranym do organów izb. Na początku powstania organizacji zaangażowanie członków było z pewnością większe, wtedy na wyborach samorządowych frekwencja wynosiła niemal 100%, natomiast z biegiem lat obserwujemy jej spadek. Wiele zależy również od bieżącej sytuacji w służbie zdrowia – kiedy są jakieś kryzysowe sytuacje czy występują problemy, wtedy obserwujemy większe zaangażowanie członków. Pojawią się różnego rodzaju inicjatywy oraz dochodzi do nas więcej głosów samorządowców. Obecnie sytuacja pielęgniarek jest bardzo trudna, jest nas coraz mniej, a zapotrzebowanie rośnie, również w związku ze starzejącym się społeczeństwem.Dlatego działania mające na celu popularyzację tego zawodu są naszym priorytetem.

E.P.-R.: Farmaceuci aktywnie angażują się w działania na rzecz samorządu zawodowego, m.in. przez udział w komisjach Naczelnej Rady Aptekarskiej. Członkowie samorządu pracują w 11 zespołach projektowych, których zadaniami – w zależności od obszaru działalności i aktualnych potrzeb – są m.in. bieżąca analiza rynku farmaceutycznego, opiniowanie aktów prawnych czy prowadzenie aktywności szkoleniowych.

A.G.: Adwokaturę – co trzeba na wstępie podkreślić – stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, jako że przynależność do samorządu jest obowiązkowa. Wstąpienie w jej szeregi i nabycie prawa do wykonywania zawodu dokonuje się na podstawie uchwały okręgowej rady adwokackiej o wpisie na listę adwokatów. Wspomniane w pytaniu zaangażowanie przejawia się przede wszystkim poprzez bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do organów samorządu oraz przy obsadzaniu innych funkcji. Zarówno przy nra, jak i przy okręgowych radach adwokackich istnieją też referaty i komisje wykonujące część zadań samorządu, takie jak: rozpatrywanie skarg na adwokatów, przygotowywanie projektów uchwał, opiniowanie projektów aktów prawnych czy organizacja szkoleń lub konferencji. Duża część członków angażuje się w tym obszarze. Pojawiają się poza tym inicjatywy oddolne – rozwijane przez poszczególnych adwokatów czy grupy – uzyskujące wsparcie odpowiedniej okręgowej lub Naczelnej Rady Adwokackiej. To m.in. sekcje tematyczne, w których praktycy prawa specjalizujący się w określonych dziedzinach prowadzą ukierunkowane szkolenia zawodowe, organizują konferencje, przygotowują materiały dla adwokatów. Ważną rolę odgrywa ponadto integracja środowiska w czasie organizowanych przez samorząd imprez kulturalnych oraz sportowych o wymiarze lokalnym i ogólnopolskim. Nawiązane w ten sposób znajomości ułatwiają wykonywanie zawodu, choćby przez wzajemną pomoc przy prowadzeniu spraw na terenie całej Polski.

Czy istnieje środowiskowa solidarność wobec standardów, etyki, cen?

J.K.: W odniesieniu do inżynierów budownictwa trudno mówić o standardach tego rodzaju. W zakresie większości samodzielnych funkcji technicznych – poza projektowaniem – ich nie ma. Merytoryczne trudności powstają także wtedy, gdy dla usług świadczonych przez inżynierów budownictwa – innych niż projektowanie – piib chce podjąć próbę opracowania standardowych nakładów czynników kosztotwórczych, związanych z usługą, jej skalą i stopniem trudności. Takie podejście, polegające na unikaniu wskazywania konkretnych stawek, wynika z przepisów prawa o ochronie konsumentów i konkurencyjności.

A.M.: Wśród lekarzy istnieje – a jej najcenniejszy wyznacznik to opracowany przez nasz samorząd Kodeks Etyki Lekarskiej. Nasze obowiązki i prawa są także zawarte w ustawach dotyczących izb lekarskich czy zawodu lekarza i lekarza dentysty. Istotną rolę odgrywają również wspomniane wcześniej organy odpowiedzialności zawodowej.

E.P.-R.: Zawód farmaceuty jest zawodem zaufania publicznego, który obliguje do przestrzegania zasad kodeksu etyki zawodowej, prawa i przyjętych standardów. Jako samorząd zawodowy stoimy na stanowisku, że działania z nimi sprzeczne muszą być piętnowane. Ponad 90 proc. pacjentów ufa farmaceutom. Nie możemy pozwolić, abyśmy to zaufanie stracili.

A.G.: Zasady etyki adwokackiej wynikają z długoletniej praktyki orzeczniczej sądów dyscyplinarnych. Dwa lata temu obchodziliśmy stulecie polskiej adwokatury, utworzonej na mocy jednego z pierwszych dekretów marszałka Piłsudskiego w grudniu 1918 roku. To pokazuje, jak istotny jest samorząd adwokacki dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i w ogóle państwa. Zasadom etyki towarzyszą w naszym przypadku zasady wykonywania zawodu. W oparciu o nie staramy się utrzymać określony standard pomocy prawnej świadczonej obywatelom. Regulamin wykonywania zawodu określa m.in. zasady ustalania wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną czy rozliczenia z klientem, natomiast sama wysokość honorarium jest pozostawiona woli stron w ramach swobody umów. O ile nie dochodzi tu do kolizji ze wspomnianymi regułami, samorząd w te kwestie nie ingeruje.

Czy istnieje solidarność wobec innych członków samorządu?

J.K.: Wśród inżynierów budownictwa na pewno solidarność istnieje, ale „mapa” tego rodzaju relacji czy zachowań nie musi ograniczać się do przynależności ogólnośrodowiskowej. Jeśli występuje, to w aspekcie specjalizacji, branży lub roli w procesie budowlanym.

A.M.: Oczywiście istnieje, choć biorąc pod uwagę rozmiary samorządu lekarskiego, nie zawsze – jak to w każdej rodzinie bywa – jesteśmy zgodni. Należy to ocenić pozytywnie, ponieważ dzięki temu rozwijamy się. Wszystkie dyskusje, wymiana poglądów i doświadczeń są swego rodzaju nauką. Nie zawsze udaje nam się dojść do konsensu, ale dbamy o empatię i wzajemny szacunek, a jak przychodzi co do czego, stoimy za sobą murem.

Z.M.: Sięgając pamięcią do lat 80. XX wieku, można wręcz rzec, że środowisko pielęgniarek i położnych wywodzi się z „Solidarności”. Wtedy właśnie po raz pierwszy oficjalnie pielęgniarki rozpoczęły pracę nad własną wersją projektu ustawy o samorządzie. Solidarność wobec etyki oraz standardów jest realizowana nieustannie i wręcz wpisana w nasze zawody.

E.P.-R.: Reprezentujemy środowisko ponad 30 tys. farmaceutów. Należymy do tych grup zawodowych, które również w czasie pandemii COVID-19 są kluczowym ogniwem systemu ochrony zdrowa. W pierwszych tygodniach marca apteki odwiedziło ponad 20 mln pacjentów, a farmaceuci udzielili ponad 3 mln porad. Codziennie pracujemy na pierwszej linii frontu, z kolei apteki – lokalne placówki ochrony zdrowia – pozostają otwarte. Pandemia bardzo mocno zintegrowała nasze środowisko zawodowe.

A.G.: W związku ze specyfiką samorządu adwokackiego działania naszych organów nie kierują się wyłącznie solidarnością środowiskową, lecz raczej dbałością o realizację ustawowych obowiązków Adwokatury. Oczywiście w kodeksie etyki czy regulaminie wykonywania zawodu znalazły się również przepisy określające wzajemne relacje adwokatów. Dla przykładu – adwokat nie może przyjąć sprawy i ustanowić się w niej, jeśli wie, że już prowadzi ją inny. Podobnych przepisów – dotyczących nie tylko konkurencji, lecz także bardzo wielu aspektów normujących wzajemne relacje – mamy mnóstwo. Co charakterystyczne, zasadnicza część z nich ukierunkowana jest na interesy nie adwokatów, a osób korzystających z ich pomocy. Niedawno głośna była sprawa zatrzymania znanego mecenasa. Obecność przedstawiciela samorządu w czasie związanych z tym działań nie służyła ochronie tej osoby, lecz pieczy nad dochowaniem tajemnicy adwokackiej i tajemnicy obrończej. Chodziło o to, by materiały czy informacje przekazane przez klientów nie zostały niezgodnie z prawem przejęte przez organy ścigania.

Jaki jest związek jakości usług ze stawkami wynagrodzenia i czy członkowie samorządu konkurują między sobą pod tym względem?

J.K.: Na relacje jakość – cena w budownictwie narzekają prawie wszyscy, zwłaszcza prowadzący działalność gospodarczą. Konkurencję wymuszają przepisy o zamówieniach publicznych. W tym przypadku znane są relacje wartości kosztorysowych i kontraktowych. W przypadku zleceń z wolnej ręki piib nie ma wglądu w przebieg wyłaniania zleceniobiorcy lub negocjacji cenowych. Możemy domyślać się, że są trudne, chociażby na podstawie analizy środowiskowych zasad wyceny prac projektowych i efektywnych stawek godzinowych wynikających z wartości kontraktowych.

A.M.: Zgodnie z normami zawartymi w Kodeksie Etyki Lekarskiej lekarz kształtuje swoją zawodową opinię jedynie na podstawie efektów pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione. Lekarz nie powinien także wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku do celów komercyjnych.

Z.M.: Raczej nie obserwujemy takiego zjawiska w państwowej służbie zdrowia. Sytuacja może wyglądać nieco inaczej w prywatnej opiece medycznej. Potencjalny pracodawca, szukając nowej kadry, sugeruje się kompetencjami oraz stażem pracownika – i to jest wartością na rynku pracy.

E.P.-R.: Ze względu na regulowany prawnie rynek farmaceutyczny – urzędowe sztywne ceny zakupu i sprzedaży leków refundowanych oraz marże – apteki konkurują między sobą przede wszystkim poziomem jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów. Jako ponad 30-tysięczna grupa zawodowa specjalistów z zakresu wiedzy o lekach udzielamy średnio ponad 2 mln porad zdrowotnych dziennie. To właśnie apteki są najłatwiej dostępnym dla pacjentów elementem systemu ochrony zdrowia. Chcąc skorzystać z naszych usług, nie muszą wcześniej umawiać się na wizyty, traktują więc apteki jako pierwsze miejsce wyboru, do którego udają się po poradę.

A.G.: Samorząd adwokacki nie monitoruje poziomu cen ani też nie ingeruje w wysokość stawek. Tę kwestię adwokaci regulują umową z klientem. Na nią ma wpływ bardzo wiele czynników – niezbędny nakład pracy, ale też renoma adwokata czy zwykłe rynkowe reguły podaży i popytu. Każdy adwokat jest przedsiębiorcą, który prowadząc kancelarię, musi mieć na uwadze efekt ekonomiczny. Z naszych badań wynika, że Polacy rzadko korzystają z pomocy prawnika, najczęściej robią to, gdy występują przed sądem. W związku z ponad dwukrotnym wzrostem liczby adwokatów i radców prawnych w ciągu ostatnich 20 lat to rynek dyktuje ceny. W dzisiejszych realiach stereotyp wysokich kosztów pomocy prawnej okazuje się pozbawiony podstaw.

il. Anna Nowokuńska.

 

 

 

Paweł Kaliński
Paweł Kaliński

redaktor prowadzący serwisu wnętrzarskiego Urzadzamy.pl oraz stały współpracownik miesięczników „M jak Mieszkanie” i „Dobre Wnętrze”. Ceni design rozumiany jako praktyczna funkcja w pięknej formie. Lubi stare meble i nowe dodatki, malarstwo dawne i modne kolory, tradycyjne rzemiosło, szlachetne materiały, ceramikę z różnych epok oraz tkaniny o wyrazistych splotach.

Joanna Karwat
Joanna Karwat

specjalista ds. komunikacji w Biurze Prasowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Andrzej Matyja
Prof. Andrzej Matyja

prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik II Katedry Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych (Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof) Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant wojewódzki

Zofia Małas
Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i epidemiologicznego, członek rady społecznej narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia” oraz wielu zespołów, komisji i komitetów działających przy Ministrze Zdrowia, m.in. Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Anisa Gnacikowska
Anisa Gnacikowska

zastępca sekretarza Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, w latach 2004–2013 sekretarz prawniczy w Naczelnej Radzie Adwokackiej, pomysłodawczyni i organizatorka Przeglądu Kina Prawniczego Adwokat w roli głównej oraz Adwokackich Mistrzostw Polski w Żeglarstwie

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, specjalista farmacji aptecznej; w 2017 roku znalazła się na 7. miejscu Listy Stu – rankingu najbardziej wpływowych osób, które wywarły pozytywny wpływ na system ochrony zdrowia („Puls Medycyny”)

reklama

Warto przeczytać