Facebook

Edukacja z perspektywy IARP

Z:A 81

KATEGORIA: Edukacja

W Polsce istnieje wiele rankingów uczelni kształcących architektów, nie uwzględniają one jednak kluczowego kryterium, jakim jest uzyskiwanie przez absolwentów samodzielności zawodowej. W celu monitorowania edukacji i poprawy jej jakości iarp przeprowadziła w tym zakresie własną klasyfikację. Kryterium był wynik egzaminu na uprawnienia projektowe.

Izba Architektów RP współdziała ze szkołami wyższymi w obszarze edukacji. Niebawem, na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta, ta aktywność się poszerzy i jeden semestr studiów będzie odbywał się poza uczelnią w pracowni architektonicznej pod opieką architekta IARP. Podsumowaniem tej ścieżki kształcenia jest egzamin na uprawnienia, po którym otwiera się droga do samodzielności zawodowej architekta. Egzaminy na uprawnienia odbywają się dwukrotnie w ciągu roku i zgodnie z ustawą są przeprowadzane przez Izbę Architektów RP. Nad ich przebiegiem czuwają krajowa i okręgowe komisje kwalifikacyjne. Egzaminy w całej Polsce, we wszystkich izbach okręgowych, odbywają się w oparciu o te same zasady i jednakowy zestaw pytań, co gwarantuje ich porównywalność. Dostarczają w ten sposób szereg danych związanych z edukacją architektoniczną.

Co i jak mierzyliśmy

Po zakończeniu czerwcowej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku wszystkie okręgowe komisje kwalifikacyjne przygotowały anonimowe zestawienia dotyczące liczby zdających z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, z wyszczególnieniem poszczególnych uczelni. Na liście nie rozróżniano rodzaju uzyskanych uprawnień, przyjmując system zerojedynkowy (zdał/ nie zdał) oraz ogólną liczbę kandydatów. Absolwenci zdawali egzamin w wybranych przez siebie izbach okręgowych. Regionalny rozkład tych wyborów obrazuje grafika. „Drzewo wiedzy” pokazuje, że absolwenci poszczególnych uczelni przystępują do egzaminów w różnych izbach okręgowych. Uzyskane wyniki są zatem uzależnione od miejsca egzaminu. Łącznie rankingiem objęto 35 szkół architektonicznych. W oparciu o dane komisji okręgowych uczelniom przydzielono punkty za każdego absolwenta, który zdał z wynikiem pozytywnym i z wynikiem negatywnym. Metodologia wyglądała w ten sposób, że opracowano dwie tabele – dla tych, którzy z sukcesem przeszli egzamin, i tych, co nie. Każdy absolwent generował dwa punkty i otrzymywały je uczelnie – za I stopień jeden punkt i za II stopień jeden punkt. W wypadku studiów jednolitych ta sama uczelnia dostawała punkt za I i II stopień. Ponieważ w systemie studiów dwustopniowych istnieje wymienność i absolwent może skończyć studia I stopnia na innej uczelni niż te II stopnia, szkoła wyższa uzyskiwała po jednym punkcie za każdego absolwenta studiów I stopnia i II stopnia. Takie rozwiązanie pozwala docenić uczelnie, które prowadzą jedynie studia I stopnia w końcowym rankingu. W wypadku studiów jednolitych otrzymywały one za absolwenta dwa punkty.  Dla każdej uczelni zsumowano liczby punktów za pozytywne i negatywne wyniki egzaminów oraz za liczbę wszystkich absolwentów. Ranking nie obejmował zagadnienia okresu, po jakim ci przystępowali do egzaminów od ukończenia studiów. W wypadku zmiany nazwy uczelni w zestawieniu uwzględniono tę aktualną.

Wyniki

Dla zobiektywizowania i porównywalności wyników dla każdej uczelni określono proporcje punktów za zadane egzaminy do liczby punktów za wszystkich egzaminu przystępujących do nich. Następnie w celu stworzenia rankingu uczelni posłużono się metodą porównawczą i przyznano kolejne miejsca według uzyskanych wartości. Rezultaty te w przypadku czterech uczelni, które miały tylko jednego absolwenta (a więc 1 punkt), dały wynik 100%. Z powodu zbyt małej próby jest to statystycznie nieobiektywne, stąd wprowadzono odpowiedni współczynnik korygujący 0,5, odpowiadający liczbie absolwentów. Zasadę tą zastosowano dla wszystkich uczelni, których suma punktów za zdających egzamin była mniejsza lub równa 1 (gdy zdał i zdawał tylko jeden absolwent). W przypadku gdy uczelnie uzyskały taką samą liczbę punktów, o miejscu w rankingu decydowała większa liczba absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu.  Takie kryteria pozwoliły stworzyć ranking uczelni architektonicznych w Polsce według IARP Top 10 2021.  Ranking IARP 2021 TOP 10 wykazał, że edukacja architektoniczna w Polsce odbywa się w trzech grupach uczelni:

  • małych, których suma punktów za wszystkich absolwentów przystępujących do egzaminu jest mniejsza niż 17;
  • średnich z przedziału 17 do 50 punktów;
  • dużych z przedziału powyżej 50 punktów.

W pierwszej trójce naszego zestawienia znalazły się dwie uczelnie z grupy małych, których liczba absolwentów przystępujących do egzaminów w całości zakończonych sukcesem, wynosi 9,64% są to: Politechnika Lubelska – na pierwszym miejscu i Politechnika Opolska – na trzecim. Drugie miejsce w rankingu IARP2021 – TOP 10 zajmuje Politechnika Łódzka, przedstawiciel grupy uczelni średnich kształcących 27,12% absolwentów przystępujących do egzaminu na uprawnienia. Do tej grupy należy też Politechnika Białostocka, zamykająca listę. Duże uczelnie „dostarczają” aż 63,24% absolwentów przystępujących do egzaminów, choć w TOP 10 IARP2021 są tylko dwie uczelnie z tej grupy – Politechnika Wrocławska i Politechnika Gdańska, odpowiednio na czwartym i siódmym miejscu. Dla dużych uczelni sporządzono osobną tabelę.  Warto zauważyć, że w zestawieniu znalazły się dwie uczelnie niepubliczne: Sopocka Szkoła Wyższa (na szóstym miejscu) i Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (na dziewiątym). W programach tych jednostek silnie podkreślany jest związek praktyki architektonicznej z edukacją, co przynosi wymierne efekty jakościowe w czasie egzaminu na uprawnienia. W rankingu pojawiła się też jedna uczelnia zagraniczna – Politecnico de Milano, co jest interesującym sygnałem zmian w edukacji architektonicznej. Obecnie absolwenci tych uczelni nie stanowią jednak dużego odsetka zdających egzamin, ponieważ współczynnik ten wynosi od 0,32 do 0,11%. Poza rankingiem w kategorii ogólnej obejmującym łącznie studia I i II stopnia sporządzono też osobne rankingi dla studiów I i II stopnia. W oparciu o analogiczną metodę sporządzono ranking uczelni I stopnia, przyznając punkty tylko w zakresie uzyskania uprawnień (miejsce w rankingu daje odsetek osób, jakie zdały egzamin, w stosunku do liczby absolwentów).

Zakończenie

Podsumowując ranking IARP2021 dla uczelni architektonicznych w Polsce, należy zauważyć, iż zwycięzcy w poszczególnych kategoriach powtarzają się. Politechnika Lubelska jest trzykrotnie we wszystkich tych rankingach na podium, Politechnika Łódzka dwukrotnie, a pozostałe: Politechnika Wrocławska, Politechnika Opolska, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza po jednym razie. Składamy gratulacje i dziękujemy za wysoki poziom edukacji, służący poprawie jakości naszej przestrzeni. Kolejny ranking już za pół roku.

fot. Shutterstock/ Syda Productions

 

Kazimierz Butelski
dr hab. Kazimierz Butelski
Architekt IARP

profesor Politechniki Krakowskiej, wykładowca na uniwersytetach na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz w obu Amerykach, specjalizujący się w projektowaniu budynków użyteczności publicznej; autor książek o architekturze, współprowadzi pracownię BP Projekt Kazimierz Butelski

TAGI

ranking

reklama

Warto przeczytać