Facebook

BIM w IARP

Z:A 85

KATEGORIA: Cyfryzacja

Od ponad dekady architekci są zarówno świadkami, jak i czynnymi uczestnikami kolejnej – wpływającej bezpośrednio na metodykę opracowania dokumentacji projektowej i prowadzenia procesu inwestycyjnego – rewolucji cyfrowej: rozwoju technologii Building Information Modeling (BIM).

Projektowanie na podstawie modelowania informacji o budynku staje się codziennością w pracy architekta i chociaż BIM jest niezwykle przydatnym narzędziem usprawniającym proces projektowy, jego zastosowanie wymaga dodatkowych, czasem znaczących, nakładów – tak organizacyjnych, jak finansowych. Ponadto, w konsekwencji rozwoju technologii, zamawiający stawiają architektom oraz ich podwykonawcom branżowym nowe wymagania, dotyczące nie tylko zakresu prac, lecz także jakości świadczonych usług.

UDOGODNIENIE I WYZWANIE

BIM, jako jeden z kluczowych elementów procesu cyfryzacji, zmienia oblicze całej branży budowlanej i sektora usług projektowych, stanowiąc zarówno istotne udogodnienie, jak i swoiste wyzwanie. Izba Architektów RP stara się odpowiednio przygotować i wspierać swoich członków w przebiegu postępującej transformacji. W tym celu w kwietniu 2019 roku Krajowa Rada Izby Architektów powołała zespół problemowy ds. BIM, działający w ramach Komisji Warunków Wykonywania Zawodu, którego celem jest m.in. monitorowanie współczesnych osiągnięć, trendów rozwoju oraz wykorzystania technologii BIM w Polsce i na świecie, monitorowanie otoczenia prawnego, działalność edukacyjna i promocyjna oraz ułatwianie dostępu do narzędzi BIM.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

Od początku działalności w ramach V kadencji Krajowa Rada Izby Architektów RP rozwijała program współpracy z producentami i dostawcami specjalistycznego oprogramowania komputerowego w celu zmniejszenia kosztów wdrożenia i stosowania technologii BIM przez architektów zrzeszonych w IARP. W konsekwencji nasi członkowie mogą nabywać licencje wiodącego oprogramowania BIM na preferencyjnych warunkach, m.in. Graphisoft Archicad (20% rabatu od ceny katalogowej, darmowe oprogramowanie Twinmotion) i Nemetschek Allplan (50% rabatu od ceny katalogowej, atrakcyjne możliwości wdrożenia).

 

il. Anna Nowokuńska

 

Dodatkowo od początku lipca 2019 roku każdy członek IARP oraz trzech wskazanych przez niego podwykonawców branżowych mogą bezpłatnie pobrać i wykorzystywać komercyjne licencje modułów oprogramowania ArCADiasoft: ArCADia BIM PL, ArCADia-ARCHITEKTURA PL i ArCADia-IFC RVT PL. Obowiązek uiszczenia zryczałtowanej opłaty za wykorzystanie oprogramowania następuje dopiero w momencie sprzedaży projektu klientowi i wynosi jedynie 2,5% wartości katalogowej netto pakietu oprogramowania. W ostatnich latach obowiązywały również zniżki dla członków IARP na różnego rodzaju szkolenia i warsztaty z zastosowania specjalistycznego oprogramowania.

https://www.intersoft.pl/BIMDLAPOLSKICHARCHITEKTOW/

 

WDROŻENIE I STANDARD BIM W POLSCE

W roku 2020 Izba Architektów RP aktywnie uczestniczyła w konsultacjach dotyczących projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”, realizowanego dla Ministerstwa Rozwoju. Wynikiem tego przedsięwzięcia było opracowanie „mapy drogowej” wdrożenia technologii BIM w Polsce oraz stworzenie pakietu narzędzi niezbędnych do stosowania metodyki BIM przez zamawiających publicznych w przetargach i konkursach na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację kluczowych inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych. Narzędzia te mogą także śmiało posłużyć zamawiającym prywatnym, zainteresowanym prowadzeniem inwestycji z zastosowaniem metodyki BIM.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/cyfryzacja-procesu-budowlanego-w-polsce- -zakonczenie-projektu

 

W końcowej fazie opracowania Izba Architektów RP przystąpiła także do projektu „BIM Standard PL” – zainicjowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich – mającego na celu opracowanie jednolitego polskiego standardu i podręcznika stosowania metodyki BIM przy realizacji inwestycji. Stworzony z oddolnej inicjatywy środowiska architektów i inżynierów dokument wraz z istotnymi załącznikami w znacznym stopniu wyprzedził i uzupełnił opracowane przez Ministerstwo Rozwoju narzędzia.

https://www.gov.pl/attachment/9a5b41e7 -dcc1-4d1c-aa9e-4174c008df82

 

DZIAŁANIA WOKÓŁ BIM

Działalność zespołu związana była także z popularyzowaniem tematyki BIM i konsekwentnym monitorowaniem jej rozwoju. Na łamach czasopisma „Zawód: Architekt” opublikowano wiele artykułów poświęconych szeroko pojętej cyfryzacji, a zagadnieniom związanym z praktycznym wykorzystaniem metodyki BIM poświęcono cały 72 numer dwumiesięcznika. Zostały w nim omówione m.in.: rozszerzony zakres usług, szacowanie kosztów i wynagrodzenia oraz specyfika zawierania umów dla opracowania dokumentacji z zastosowaniem tej metodyki.

https://www.zawod-architekt.pl/archiwum/

 

Ponadto przewodniczący zespołu ds. BIM wystąpił w roli prelegenta w webinarium „Realizacja inwestycji z wykorzystaniem metodyki BIM”, w ramach cyklu „Sezon na wiedzę”, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Podczas webinarium omówiono korzyści oraz wyzwania wynikające z zastosowania technologii BIM w procesie inwestycyjnym, w szczególności w zamówieniach publicznych.

https://www.youtube.com/watch?v=JnnN-TotqRQ

 

Zespół przeanalizował także stan szkolnictwa wyższego w kontekście dostępnych programów edukacyjnych związanych z metodyką BIM w Polsce. Podsumowanie przekrojowego raportu zostało opublikowane na łamach czasopisma „Zawód: Architekt”.

https://www.zawod-architekt.pl/pokaz/edukacja_bim__w_polsce,534/

 

Izba Architektów RP zainicjowała też proces tłumaczenia na język polski, kluczowej z punktu widzenia stosowania metodyki BIM, normy ISO 19650 (w zakresie części 1 oraz 2). Obecnie trwają prace zespołu eksperckiego prowadzonego przez Wojciecha Gwizdaka – jedynego przedstawiciela środowiska architektów w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Publikacja normy w języku polskim planowana jest do końca 2022 roku. •

Dominik Banaszak
Dominik Banaszak
Architekt IARP

skarbnik Krajowej Rady Izby Architektów RP, przewodniczący zespołu ds. BIM przy KR IARP, współwłaściciel pracowni Lab 3 Architekci sp. z o.o.

reklama

Warto przeczytać