Facebook

Absolutorium dla Krajowej Rady IARP

Z:A 68

W połowie czerwca w siedzibie IARP w Warszawie odbył się XIII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP. Trzynastka nie okazała się pechowa:podczas dwóch dni przyjęto sprawozdania organów KIA oraz udzielono absolutorium obecnej KRIA RP

P odczas otwarcia Zjazdu, 14 czerwca, głos zabrali zaproszeni goście: przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dr arch. Tomasz Sławiński, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dr hab. arch. Bolesław Stelmach, prezes Stowarzyszenia Polskiej Izby Urbanistów Jolanta Przygońska, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich arch. Mariusz Ścisło oraz Ewa Rombalska, która przedstawiła edukacyjną i promocyjną działalność NIAiU. Kolejnym punktem programu było wręczenie Honorowych Odznak IARP II stopnia, w tym pośmiertnych dla: arch. Henryka Buszki, arch. Małgorzaty Chrabąszcz, arch. Wojciecha Studenta i arch. Janusza Włodarczyka. Po tych wydarzeniach wybrano Prezydium Zjazdu, którego przewodniczącym został arch. Krzysztof Ozimek, i składy trzech komisji: skrutacyjnej, mandatowej oraz uchwał i wniosków.

Przemówienie dyrektora NIAiU dr. hab. arch. Bolesława Stelmacha.

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY

Główną część Zjazdu stanowiły sprawozdania z działalności organów KIA: sprawozdanie z działalności Krajowej Rady IARP wygłoszone przez prezes arch. Małgorzatę Pilinkiewicz, sprawozdanie finansowe Izby Architektów RP (skarbnik arch. Piotr Żabicki), sprawozdanie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP (arch. Małgorzata Włodarczyk), sprawozdanie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IARP (arch. Piotr Biliński), sprawozdanie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IARP (arch. Maria Jankowska- -Olbratowska) oraz sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej IARP (arch. Paweł Filipowicz). Małgorzata Pilinkiewicz przedstawiła działania rady w  zakresie zadań ustawowych – związanych głównie z  opiniowaniem i konsultowaniem projektu ustawy o zawodzie architekta, PZP, ustawą o dostępności i rozporządzeniem w sprawie studiów  działaniem na rzecz likwidacji rozdźwięku między przepisami a Polskimi Normami, a następnie statutowych i programowych. Poruszone zostały zagadnienia takie jak dostęp do: narzędzi BIM, zasad wyceny prac projektowych, systemu Legalis i Polskich Norm, dla wszystkich członków IARP, a także działalność w zakresie ubezpieczeń OC i szkoleń oraz prowadzonej przez Izbę polityki informacyjnej. Piotr Żabicki poinformował o bieżącym stanie finansowym Izby oraz przygotował wieloletnie analizy finansowe pokazujące trendy w zakresie wpływów i kosztów działania IARP. Wskazał też na fakt, że wzrost kosztów obsługi prawnej IARP wynika z większej liczby wpływających do samorządu spraw.

Prezydium Zjazdu, od lewej: arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz, arch. Krzysztof Ozimek, arch. Kazimierz Butelski.

GŁOS ORGANÓW KIA

Kolejne sprawozdania dotyczyły aktualnych potrzeb środowiska architektów. Małgorzata Włodarczyk przedstawiła prace nad zmianami regulaminów okręgowych komisji kwalifikacyjnych, a także zapowiedziała wprowadzenie nowej formuły egzaminowania. Reforma ma dotyczyć systemu przygotowywania ustnych pytań egzaminacyjnych w zakresie większego zróżnicowania stopnia trudności w zależności od rodzaju nadawanych uprawnień. Piotr Biliński powiedział o działaniach Sądu Dyscyplinarnego. Omówił dane liczbowe dotyczące prowadzonych spraw (obecnie 47 spraw na wokandzie). Podkreślił również konieczność dążenia do ujednolicenia procedur we wszystkich sądach, w  czym ma pomóc przygotowywany właśnie przez sędziego Zbigniewa Karpińskiego Praktyczny przewodnik dla sędziów KSD i OSD. Ze względu na liczbę spraw i malejącą liczbę sędziów zapowiedział także postulat zwiększenia budżetu i składu osobowego Sądu oraz utworzenia Zespołu Biegłych IARP podczas grudniowego Zjazdu Izby Architektów RP. Maria Jankowska-Olbratowska omówiła sprawy prowadzone przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IARP pod względem ilościowym i  tematycznym. Zwróciła również uwagę na problemy dotyczące sprawowania nadzoru nad okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej oraz związane ze stosowaniem przez nich Uchwały nr O-27-III-2011 KRIA RP z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenie szczegółowych zasad biurowości w sprawach dyscyplinarnych oraz w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej, a także ustalenia jednolitych wzorów podstawowych druków i formularzy oraz ustalenia zasad pracy sekretariatu rzecznika. Z kolei przewodniczący KKR - Paweł Filipowicz podkreślił konieczność stworzenia rozwiązań naprawczych dla małych izb okręgowych, a na koniec zawnioskował o udzielenie KRIA absolutorium, Kolejnym punktem Zjazdu była dyskusja nad zaprezentowanymi sprawozdaniami, którą zdominowały zagadnienia związane z  nową formą sprawozdania z  działalności KRIA RP, projekt ustawy o architektach, a  także nowa odsłona dwumiesięcznika IARP „Zawód: Architekt”. Po niej nastąpiły głosowania, w wyniku których przyjęto każde ze sprawozdań. Na zakończenie pierwszego dnia obrad XIII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów udzielił KRIA absolutorium. PROJEKT USTAW Y O ARCHITEKTACH NA FORUM Drugi dzień obrad, 15 czerwca, przewidziano na, poprzedzone prezentacją, dyskusje i głosowanie nad uchwałami rekomendowanymi przez Krajową Radę Izby Architektów RP oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Jedną z ważniejszych była uchwała nr 10, przyjmująca stanowisko na temat projektu ustawy o architektach, które w całości publikujemy w tym numerze „Zawodu: Architekt” (patrz: ramka).

Uczestnicy XIII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu IARP.

STANOWISKO XIII SPRAWOZDAWCZEGO KRAJOWEGO ZJAZDU IZBY ARCHITEKTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZYJĘTE W DNIU 15 CZERWCA 2019 R. W WARSZAWIE W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ARCHITEKTACH

Inicjatywa legislacyjna podjęta przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zmierzająca do przyjęcia osobnych aktów prawnych, określających zasady wykonywania zawodów architekta oraz inżyniera budownictwa, stanowi pierwsze od kilkudziesięciu lat, właściwe określenie zarówno relacji pomiędzy tymi zawodami, jak i ich miejsca i roli w całym procesie inwestycyjnym. Projekty ustaw, będące rezultatem rocznej pracy Ministerstwa i samorządów zawodowych odpowiednio realizują cele założone w uzasadnieniu inicjatywy legislacyjnej, w tym szczególnie doprowadzają do spójności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji. Ponadto kształtują prawidłowe relacje między zawodami architekta i inżyniera budownictwa zachowując ich kompetencje, utrzymując jednocześnie rolę ustawy Prawo budowlane i wszystkich procedur procesu inwestycyjnego. Są podstawą do właściwego określenia ról w procesie tworzenia otaczającego nas środowiska od planowania przestrzennego poczynając na procesie budowlanym kończąc, z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego. Stanowią tym samym nieodłączny element zmian podjętych przez Rząd w zakresie przebudowy systemu planowania przestrzennego, projektowania i usprawnienia procesu inwestycyjnego. Czynny udział architektów w rozwijającym się programie mieszkaniowym jest tego najlepszym dowodem.

 

Karolina Matysiak
Karolina Matysiak

architektka, historyczka sztuki, współzałożycielka „Kwartalnika Architektonicznego Rzut”, redaktorka prowadząca Z:A, współpracuje z pracownią architektoniczną WWAA

TAGI

reklama

Warto przeczytać