Apel o zachowanie walorów architektonicznych
i urbanistycznych DH "Sezam" w Radomiu


(by wysłać apel należy wypełnić pola oznaczone na czerwono i podać adres e-mail)


Do:

  • PSS "Społem" w Radomiu,
  • Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu,
  • Dyrekcji Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego
  • Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W związku z planowaną przebudową DH "Sezam" w Radomiu, zabieram głos w dyskusji społecznej na temat przyszłości tego obiektu i składam niniejszy apel na ręce właściciela budynku oraz instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni w Radomiu.

Budynek DH "Sezam" należy do grona wartościowych obiektów polskiej architektury powojennej. Dlatego apeluję o przeprowadzenie modernizacji tego budynku bez ingerencji w jego formę zewnętrzną od strony frontowej. Potrzeba modernizacji obiektu nie ulega wątpliwości, można jej jednak dokonać w taki sposób, aby uzyskać nowoczesny obiekt handlowy zlokalizowany w centrum miasta, nie niszcząc jednocześnie cennych wartości architektonicznych miejsca. Konstrukcja polskiej ustawy o ochronie zabytków sprawia, iż budynki powojenne nie mogą być objęte ochroną konserwatorską. Ich ochrona zależy od dobrej woli i kompetencji właściciela oraz urzędników odpowiedzialnych za architekturę i planowanie urbanistyczne. Apeluję o profesjonalną debatę uwzględniającą potrzeby i interesy właściciela DH "Sezam", ale także dobro samego budynku i jego wartość dla architektury, kultury i przestrzeni miasta.

Wnoszę o rozważenie niniejszej opinii, będącej wyrazem troski środowiska polskich architektów. Proszę o powzięcie stosownych działań służących ochronie tego cennego obiektu architektury współczesnej.

Proszę wpisać imię i nazwisko:
Proszę wpisać numer PESEL:
Proszę wpisać zawód (np. architekt, urbanista, inżynier, inny...):

 

Proszę wpisać status (np. aktywny zawodowo, posiadam uprawnienia, student, inny...):
 
Proszę wpisać e-mail:
 
uwagi dodatkowe:
Wysyłając ten formularz upoważniam jednocześnie Stowarzyszenie Kocham Radom do przekazania niniejszego apelu wymienionym adresatom.
Proszę wypełnić pola oznaczone na czerwono
  

© 2009 www.zawod-architekt.pl