Apel o zachowanie walor�w architektonicznych
i urbanistycznych DH "Sezam" w Radomiu


(by wys�a� apel nale�y wype�ni� pola oznaczone na czerwono i poda� adres e-mail)


Do:

  • PSS "Spo�em" w�Radomiu,
  • Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w�Radomiu,
  • Dyrekcji Wydzia�u Architektury Urz�du Miejskiego
  • Delegatury Mazowieckiego Wojew�dzkiego Konserwatora Zabytk�w

W�zwi�zku z�planowan� przebudow� DH "Sezam" w�Radomiu, zabieram g�os w�dyskusji spo�ecznej na temat przysz�o�ci tego obiektu i�sk�adam niniejszy apel na r�ce w�a�ciciela budynku oraz instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni w�Radomiu.

Budynek DH "Sezam" nale�y do grona warto�ciowych obiekt�w polskiej architektury powojennej. Dlatego apeluj� o�przeprowadzenie modernizacji tego budynku bez ingerencji w�jego form� zewn�trzn� od strony frontowej. Potrzeba modernizacji obiektu nie ulega w�tpliwo�ci, mo�na jej jednak dokona� w�taki spos�b, aby uzyska� nowoczesny obiekt handlowy zlokalizowany w�centrum miasta, nie niszcz�c jednocze�nie cennych warto�ci architektonicznych miejsca. Konstrukcja polskiej ustawy o�ochronie zabytk�w sprawia, i� budynki powojenne nie mog� by� obj�te ochron� konserwatorsk�. Ich ochrona zale�y od dobrej woli i�kompetencji w�a�ciciela oraz urz�dnik�w odpowiedzialnych za architektur� i�planowanie urbanistyczne. Apeluj� o�profesjonaln� debat� uwzgl�dniaj�c� potrzeby i�interesy w�a�ciciela DH "Sezam", ale tak�e dobro samego budynku i�jego warto�� dla architektury, kultury i�przestrzeni miasta.

Wnosz� o�rozwa�enie niniejszej opinii, b�d�cej wyrazem troski �rodowiska polskich architekt�w. Prosz� o�powzi�cie stosownych dzia�a� s�u��cych ochronie tego cennego obiektu architektury wsp�czesnej.

Prosz� wpisa� imi� i nazwisko:
Prosz� wpisa� numer PESEL:
Prosz� wpisa� zaw�d (np. architekt, urbanista, in�ynier, inny...):

 

Prosz� wpisa� status (np. aktywny zawodowo, posiadam uprawnienia, student, inny...):
 
Prosz� wpisa� e-mail:
 
uwagi dodatkowe:
Wysy�aj�c ten formularz upowa�niam jednocze�nie Stowarzyszenie Kocham Radom do przekazania niniejszego apelu wymienionym adresatom.
Prosz� wype�ni� pola oznaczone na czerwono

© 2009 www.zawod-architekt.pl