OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |  |
  ZA

 

 

Polityka prywatności
/// redakcji magazynu Zawód:Architekt i firmy Oria Media Sebastian Osowski
/// obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

W zakresie danych osobowych członków Izby Architektów RP (Architektów IARP) administratorem danych osobowych
jest Izba Architektów RP. Polityka prywatności IARP znajduje się:
tutaj – proszę kliknąć w link.

W zakresie innych danych osobowych związanych z działalnością dziennikarską i wydawniczą magazynu Zawód:Architekt administratorem danych jest firma Oria Media Sebastian Osowski. Polityka prywatności znajduje się na niniejszej stronie.

W zakresie danych osobowych osób fizycznych, w tym autorów oraz kontrahentów magazynu Zawód:Architekt, Izba Architektów RP jest współadministratorem danych osobowych. Informacja IARP znajduje się: tutaj – proszę kliknąć w link.

       
       
       

Firma Oria Media Sebastian Osowski zajmuje się działalnością wydawniczo-reklamową, w tym działalnością polegającą na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych. W zakresie naszej działalności nie zajmujemy się zautomatyzowaną analizą ani profilowaniem danych osobowych.

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Nie sprzedajemy danych osobowych jakimkolwiek podmiotom. Przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne. Nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

 

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest: Oria Media Sebastian Osowski z siedzibą w Zgorzelcu i biurem redakcji we Wrocławiu przy ul. Nowiejskiej 43 lok. 5, 50-315 Wrocław (adres korespondencyjny), NIP 615-171-88-89, tel. +48 71 782 87 80, faks +48 71 782 87 81, e-mail: rodo@zawod-architekt.pl.

W sytuacjach podpisania za pośrednictwem Oria Media Sebastian Osowski zamówień i umów dotyczących współpracy z naszymi partnerami (w szczególności z Izbą Architektów RP) – odpowiednie dane zostaną przekazane wyłącznie tym partnerom w celu wypełnienia przez nich ich obowiązków wynikających z zawartych zamówień lub umów.

 

2. Źródła danych

Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały nam udostępnione dobrowolnie lub są związane prowadzeniem działalności gospodarczej, pochodzące z następujących źródeł:

2.1. bezpośrednio od osób zainteresowanych (np. abonenci wysyłki wydawnictw, subskrybenci newsletterów, autorzy tekstów, graficy i fotograficy, osoby i firmy zainteresowane współpracą, nadawcy poczty elektronicznej adresowanej na skrzynki pocztowe w domenach zawod-architekt.pl oraz oria.pl),

2.2. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych podobnych źródeł,

2.3. od podmiotów, które zawarły z Oria Media Sebastian Osowski umowę o świadczenie usług (w tym zakresie jesteśmy podmiotem przetwarzającym).

 

3. Kategorie danych

Przetwarzamy następujące kategorie danych:

3.1. dane kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy lub instytucji,

3.2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury,

3.3. dane potrzebne do przygotowania dla zainteresowanych odpowiedniej oferty marketingowej i usługowej.

 

4. Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w jednym lub więcej spośród następujących celów:

4.1. w celu realizacji działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych,

4.2. w celu realizacji działań wykonywanych na żądanie danej osoby przed zawarciem umowy, w tym np. przygotowanie ofert handlowych,

4.3. w celu zawarcia lub wykonywania umowy lub egzekucji zobowiązań wynikających z umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z kontrahentem, z którym Oria Media Sebastian Osowski zamierza zawrzeć lub zawarła umowę bezpośrednio lub w imieniu naszych partnerów, w szczególności Izby Architektów RP,

4.4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Oria Media Sebastian Osowski (np. wystawienie faktury),

4.5. w sytuacjach prawnie uzasadnionego interesu Oria Media Sebastian Osowski, np. w celach prowadzenia marketingu produktów i usług Oria Media Sebastian Osowski oraz naszych partnerów, w szczególności Izby Architektów RP.


Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania danych osobowych w rozumieniu RODO ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu. Korzystamy jedynie z plików cookies oraz systemów rejestrujących ruch na stronach internetowych serwisów: www.zawod-architekt.pl, www.grupaarchislawa.pl i www.oria.pl.

 

5. Podstawy i okresy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być jedna lub więcej spośród następujących podstaw:

5.1. art. 2.1, Dz.U.2018.1000 – w zakresie działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych,

5.2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu wycofania zgody,

5.3. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na żądanie czynności przed zawarciem umowy, w tym wysyłania ofert handlowych na żądanie, a także w związku z realizacją umów oraz zamówień – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,

5.4. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem wystawiania oraz przechowywania dokumentacji podatkowej oraz rachunkowej – do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz wygaśnięcia obowiązków rachunkowych,

5.5. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z prawnie uzasadnionym interesem Oria Media Sebastian Osowski oraz naszych partnerów, w szczególności Izby Architektów RP, w postaci: zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń, posiadania historii zamówień klientów, a także dla celów marketingowych – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.


W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które została wyrażona zgoda, spośród następujących celów:

  • otrzymywanie przesyłek z magazynem Zawód:Architekt – nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
  • otrzymywanie newslettera – nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.

 

6. Udostępnianie danych

6.1. Dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmy świadczące na rzecz Oria Media Sebastian Osowski usługi outsourcingu: marketingowe, informatyczne, prawne, podatkowe, pocztowe, kurierskie i transportowe.

6.2. W przypadkach podpisania za pośrednictwem Oria Media Sebastian Osowski zamówień i umów dotyczących współpracy z naszymi partnerami (w szczególności z Izbą Architektów RP) – odpowiednie dane zostaną przekazane wyłącznie tym partnerom w celu wypełnienia przez nich ich obowiązków wynikających z zawartych zamówień lub umów.

 

7. Prawa, w tym wycofanie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu

7.1. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dyspozycja taka nie będzie skuteczna wobec danych, które jesteśmy zobowiązani przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu.

7.2. Ewentualne zgłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres korespondencyjny Administratora danych lub mailowo na adres: rodo@zawod-architekt.pl.

7.3. Każdy posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 
 


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Młodzi architekci
w Europie: kondycja
i przyszłość zawodu

arch. Jola Starzak,
arch. Dawid Strębicki, architekci IARP

DOŚWIADCZENIA
Obszar Oddziaływania Obiektu / refleksje przed godziną „zero”
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP
PRAWO
Konkursy: ziemia obiecana czy droga donikąd?
arch. Krzysztof A. Nowak

IZBA ARCHITEKTÓW
Sztuka aikido
arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
FELIETON
Anioł najbardziej przykuwa moją uwagę / czyli polski gust architektoniczny...
autor: Błażej Prośniewski, redakcja: Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.