Z:A:Award
     
 
OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 13 000 EGZ.
 
 
Portal_Z:A
 
 
 
  Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama Z:A:A  
   
 
         
Z:A:Award
|  ZA |
  ZA

Zawód:Architekt:Award
Perspektywy architektoniczne: Moja idea, moja duma
/// Przegląd ideowo-koncepcyjny z nagrodami.

Dołącz na Fb


///
informacje
o przeglądzie
Z:A:Award
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Zapraszamy do wpisywania opinii i komentarzy
oraz do zadawania pytań związanych z Przeglądem Z:Z:Award.

       

PYTANIA I ODPOWIEDZI: (award@zawod-architekt.pl)

 
 
Pytanie 1:
Czy do Z:A:Award można zgłosić projekt koncepcyjny budynku, który BYĆ MOŻE będzie publikowany i wystawiony na wystawie w czerwcu tego roku? Piszę Być Może, gdyż nie wiem jeszcze na 100% czy w ogóle do tego dojdzie.

Odpowiedź:
Kluczową kwestią dla oceny prac zgłoszonych do Przeglądu Z:A:Award jest zagwarantowanie anonimowości ich autorów – zarówno przez Organizatorów jak i Uczestników – do czasu ogłoszenia laureatów Przeglądu.

Wspomniana publikacja lub udział w wystawie (a uogólniając: także inne formy publicznej prezentacji, w tym zgłoszenie tej samej pracy do innych wydarzeń lub do oceny przez inne gremia, co może spowodować „rozkodowanie” autorstwa) naruszają zasadę zachowania anonimowości, a więc wykluczają projekt z możliwości uzyskania nagrody Z:A:Award.

Zatem: zgłoszenie projektu do Przeglądu Z:A:Award traktujemy jako oświadczenie autora o nieupublicznianiu swojej pracy w  jakiejkolwiek formie. Autor pracy musi zagwarantować jej pełną anonimowość co najmniej do zakończenia obrad Komisji Przeglądu, tj. do dnia 2 lipca 2013 roku (posiedzenie: 22.06.2013 + 10 dni rezerwy organizacyjnej). Po tym terminie autor może pisemnie poinformować Sekretariat Przeglądu o wycofaniu swojej pracy z drugiej części Przeglądu Z:A:Award, czyli z „plebiscytu publicznego”.

W przypadku wcześniejszego upublicznienia pracy oczekujemy bezzwłocznego poinformowania Sekretariatu Przeglądu (award@zawod-architekt.pl) o tym fakcie i oficjalnego wycofania pracy z Przeglądu Z:A:Award.


 
 
Pytanie 2:
W regulaminie jest uwaga, że prace nie mogły być wcześniej prezentowane publicznie. Czy to znaczy, że jeśli mamy jakiś projekt niezrealizowany, ale pokazywany na naszej stronie, to on się już nie kwalifikuje? Bo jeśli pokazaliśmy go np. na BAZIE lub na Dofie, czy innym konkursie, to na pewno się nie kwalifikuje, na to wygląda.

Odpowiedź:
Udzieliliśmy już odpowiedzi na podobne pytanie (patrz: Pytanie 1). Kluczem jest zasada anonimowości autorów pracy (przy braku innych warunków brzegowych jak np. charakter, skala czy lokalizacja obiektu). Zatem prezentacja projektu na stronie internetowej autora (pracowni) nie może być traktowana inaczej jak „upublicznienie” umożliwiające rozpoznanie autorstwa. W oczywisty sposób udział w innych przeglądach czy konkursach (jak BAZA lub Dofa) także uniemożliwiają nagrodzenie projektu w Z:A:Award.
Szukamy projektów z szuflady – w przenośni i dosłownie.

 
 
Pytanie 3:
Konkurs dotyczy budynków i budowli, czyli obiektów budowlanych. W pkt 7.3.1 regulaminu omówiona jest zawartości planszy prezentacyjnej w zakresie graficznym, odnoszącym się do obiektów (budynków).
Z tego wnoszę, że sugerowany/wymagany zakres nie odnosi się do budowli, a także koncepcji zagospodarowania terenów o dużych powierzchniach np. ok. 20 ha, wielowątkowych – z różnymi budowlami i obiektami, których uszczegółowienie przewidziane jest w dalszych fazach opracowania.
Czy w omówionych wyżej przypadkach, których zakres dotyczy rozległych założeń, obejmujących różne obiekty budowlane, autor projektu sam może decydować o zawartości planszy prezentacyjnej?


Odpowiedź:
Zgodnie z punktem 4.3. Regulaminu „udział w Przeglądzie mogą brać projekty koncepcyjne obiektów budowlanych (budynków i budowli) przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi”.

Oznacza to wyłączenie z Przeglądu Z:A:A obiektów nie przeznaczonych do przebywania w nich ludzi. Świadomie nie ograniczyliśmy Regulaminu wyłącznie do „budynków” – co zgodnie z PB wprost wyłączyłoby budowle i wszelkie obiekty o charakterze inżynierskim – ponieważ trudno było z góry odrzucić koncepcję np. mostu z częścią przeznaczoną do przebywania ludzi (np. restauracją widokową). Stąd tak sformułowany zapis punktu 4.3.

Z punktu 4.3. Regulaminu wynika jednocześnie, że koncepcje zagospodarowania terenu obejmujące różne obiekty są wyłączone z Przeglądu. Ponieważ autor sam decyduje o zawartości planszy prezentacyjnej – proponujemy wybrać i przedstawić 1 obiekt, natomiast na planszy (graficznie lub w opisie) wskazać jako dodatkowy atut zgłoszonej idei – że obiekt jest częścią większego założenia.

 
 
Pytanie 4:
Jaki adres nadawcy możemy podać na kopercie, zawierającej pracę i wysyłanej do ZAAward?

Odpowiedź:
Dla zachowania anonimowości uczestników adres nadawcy na kopercie nr 1 nie ma znaczenia, ponieważ przewidzieliśmy odpowiednie procedury. Proponujemy podanie autentycznego, aby w przypadku pomyłek poczty lub kuriera praca mogła wrócić do nadawcy. Sugerujemy jednocześnie nadawanie przesyłek jako "polecone" lub "za potwierdzeniem odbioru".

Procedury organizacyjne:
1/ Koperty zbiorcze nr 1 ostaną otwarte przez osoby nie biorące udziału w pracach Komisji Przeglądu i bezpośrednio po otwarciu i wyjęciu zawartości zniszczone.
2/ Płyty CD/DVD z planszą konkursową (koperta nr 2) oraz koperty nr 3 z formularzem zgłoszeniowym zostaną rozdzielone i będą przechowywane osobno.
3/ Wszystkim zgłoszonym pracom nadane zostaną indywidualne numery Z:A:A, inne niż godła autorów, a równocześnie pliki PDF z planszą prezentacyjną zawartą na płytach zostaną elektronicznie zamienione na pliki JPG uniemożliwiające przypadkową identyfikację np. po „właściwościach” pliku PDF.
4/ Dla potrzeb prac Komisji Przeglądu i Plebiscytu publicznego wykorzystywane będą wyłącznie pliki JPG oznaczone indywidualnymi numerami Z:A:A.
5/ Analogicznie – wyłącznie numerami Z:A:A – oznaczone zostaną wydrukowane plansze, które po wstępnych nominacjach członków Komisji trafią na obrady Komisji. Uwaga: zgodnie z Regulaminem na planszy nie należy podawać godła autora!

 
 
Pytanie 5:
Nie do końca zrozumiały jest dla mnie zapis dotyczący publicznego prezentowania zgłaszanej pracy.
W oparciu o par. 4.3 lit. b Regulaminu chciałbym zgłosić do przeglądu projekt koncepcyjny obiektu, który stanowił załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego. Koncepcja ta była prezentowana Inwestorowi (w dość szerokim gronie), była także przedmiotem analizy jednego z urzędów samorządowych przyznających środki unijne na realizację tego typu inwestycji. Ponadto koncepcja ta stanowi własność Inwestora, który w jakimś zakresie mógł ją wykorzystywać w celach marketingowych oraz stanowiła załącznik (jako program funkcjonalno-użytkowy) do przetargu na realizację tej inwestycji w ramach procedury "„zaprojektuj i wybuduj”. Tak więc pewna grupa osób widziała, weryfikowała i oceniała tę koncepcję. Z drugiej strony, stanowi ona idealny przykład niezrealizowanej koncepcji obiektu będącego w budowie w sposób zasadniczo odbiegający od wersji końcowej projektu wpisując się tym samym w założenia Przeglądu. Czy w tym wypadku mogę zgłosić pracę wykonaną w mojej pracowni?


Odpowiedź: część 5A (publiczna prezentacja oraz anonimowość prac)
Intencją zapisów Regulaminu Z:A:Award mówiących o anonimowości (obowiązującej Organizatorów i Uczestników) było po pierwsze: zachęcenie architektów do sięgnięcia po projekty niechciane, zapomniane, „osierocone”, ideowe, niepublikowane, nie oglądane przez innych architektów i środowisko. Jeśli dopuścilibyśmy do przeglądu prace już publikowane, to każdy z potencjalnych uczestników Z:A:Award sięgałby np. po prace z przegranych konkursów, dobrze obrysowane, z profesjonalnymi wizualizacjami, których autorstwo może być powszechnie znane. Tak świetnie przygotowane prace przyćmiłyby i przysłoniły ten segment idei architektonicznych o który nam chodzi.
Poza tym komisja stanęłaby przed nierozstrzygalnymi problemami w ocenie drugich, trzecich miejsc zajętych w wielu innych konkursach.

Drugim ważnym aspektem była chęć, aby oceniane prace były anonimowe. Daje to nie tylko komfort pracy sędziów (brak możliwości podejrzeń o stronniczość), ale także uczestnikom przeglądu.

Przegląd Z:A:Award celuje w określony segment twórczości architektonicznej i zapisy o braku wcześniejszych publikacji określają właśnie ramy i granice tego segmentu. Jeśli praca była pokazywana szerszemu gronu osób w sposób „zamknięty” (np. podczas konsultacji projektowych, analiz inwestycyjnych itp.) to taką pracę można zakwalifikować jako niepublikowaną. Za wykluczająca formę prezentacji publicznej należy uznać: publikację w czasopismach, książkach, stronach internetowych (np. serwisy informacyjne, strony www pracowni lub inwestora), a także wystawy oraz inne przeglądy czy konkursy. Czyli te wszystkie media i wydarzenia, które umożliwiają rozpowszechnienie informacji o projekcie, a także pozwalające na jego odnalezienie w internecie.

Jeśli uczestnik Przeglądu przypuszcza, że jego niewykorzystana praca mogła być gdzieś publikowana (np. przez inwestora), powinien upewnić się czy taki fakt rzeczywiście nastąpił i wraz z Formularzem zgłoszenia do Z:A:Award dołączyć odpowiednie oświadczenie.

Podkreślamy, że Organizator oraz Komisja Przeglądu opierają się na zaufaniu do etycznej postawy architektów i wiarygodności oświadczeń złożonych wraz z Formularzem zgłoszenia uczestnika. Zastrzegamy jednocześnie, że jeśli podczas prac Komisji Przeglądu lub podczas Plebiscytu publicznego, nastąpi rozkodowanie autorstwa (którejkolwiek) zgłoszonej pracy poprzez zgłoszenie takiego faktu Sekretariatowi Przeglądu przez osoby trzecie lub jeśli którykolwiek z członków Komisji Przeglądu rozpozna autorstwo (którejkolwiek) pracy – nagroda Z:A:Award nie będzie mogła zostać takiej pracy przyznana.


Odpowiedź: część 5B (konkretna sytuacja opisana w pytaniu 6)
Sytuacja opisana w pytaniu pozwala przyjąć, że prezentacja koncepcji odbyła się w zamkniętym (choć szerokim) gronie osób, a zatem nie była to prezentacja publiczna, generująca duże prawdopodobieństwo rozkodowania autorstwa pracy.

Ponieważ jednak jednocześnie: „koncepcja ta stanowi własność Inwestora, który w jakimś zakresie mógł ją wykorzystywać w celach marketingowych” – sugerujemy (dla rozwiania ewentualnych wątpliwości Komisji Przeglądu), aby autor projektu uzyskał od Inwestora:
a) zgodę Inwestora (właściciela) na zgłoszenie tej koncepcji do Przeglądu Z:A:Award,
b) oświadczenie Inwestora, że koncepcja ta nie była wykorzystywana w celach marketingowych (o ile faktycznie nie korzystał z takiej możliwości i nie przedstawił jej np. na swojej stronie internetowej).

 
 
Pytanie 6:
W związku z ogłoszonym przeglądem mam pytanie czy mogą w nim brać udział również architekci krajobrazu? Sam również chętnie wystartuję pod warunkiem, że będę dopuszczony do udziału właśnie jako architekt Krajobrazu, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Oddziału Architektury Krajobrazu.

Odpowiedź:
Chętnie widzielibyśmy w Przeglądzie prace obejmujące także projekty zieleni i krajobrazu, lecz w tej edycji Z:A:Award architekt krajobrazu może wziąć udział wyłącznie jako członek zespołu, w którym główny projektant jest absolwentem Wydziału Architektury (punkt 4.2. Regulaminu: „Prace mogą być zgłaszane do Przeglądu indywidualnie lub zespołowo. Autor projektu lub główny projektant (w przypadku zespołu) musi być architektem posiadającym dyplom wyższej uczelni z tytułem: magister inżynier architekt”).

Proszę także zwrócić uwagę na zakres Przeglądu – zgłoszony do Z:A:Award projekt nie może obejmować jedynie projektu zieleni i krajobrazu (punkt 4.3. Regulaminu: „Udział w Przeglądzie mogą brać projekty koncepcyjne obiektów budowlanych (budynków i budowli) przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi”).


 
 
Pytanie 7:
W regulaminie napisano (pkt.7.3.1) że wymagane są dwa rysunki ideowe. Rozumiem że może ich być więcej?

Odpowiedź:
Tak, może być więcej rysunków. Istotne jest aby oddawały ideę, a jednocześnie aby ich skala na planszy 100x70 cm wydrukowanej w skali 1:1 umożliwiała członkom Komisji analizę i ocenę pracy (pamiętajmy: pracę należy zaprezentować na jednej tylko planszy).

 
 
Pytanie 8:
W regulaminie napisano (pkt.7.3.1) że wymagane są uproszczone rzuty i przekroje. A co z elewacjami, czy są wymagane, czy wystarczy że będą pokazane w rysunkach ideowych/wizualizacjach w formie perspektywy?

Odpowiedź:
Przyjęliśmy, że do przedstawienia i oceny projektu ideowo-koncepcyjnego wystarczająca jest 1 plansza obejmująca zestaw opisany w regulaminie: 2 „główne” rysunki ideowe + uproszczone rzuty i przekroje w liczbie według uznania autora + 1 detal + opis autorski. Jeśli elewacja jest istotnym elementem koncepcji, to powinna zostać przedstawiona w ramach dwóch rysunków ideowych, które – przypomnijmy - mogą być wykonane „dowolną techniką według inwencji autora”, a więc także dowolną techniką odwzorowania przestrzeni (perspektywa, aksonometria, widok, rzut itp.). Osobne widoki elewacji nie są wymagane, jeśli jednak autor uzna, że chce je pokazać jako rysunki dodatkowe, to może je umieścić na planszy, podobnie jak wszelkie inne elementy i rysunki wykraczające ponad wymagania regulaminu (lecz pamiętajmy: pracę należy zaprezentować na jednej tylko planszy).

 
 
Pytanie 9:
Czy w Przeglądzie może wziąć udział praca dotycząca zaplanowania większego obszaru, np. fragmentu miasta, dzielnicy lub np. obszarów wokół zbiorników wodnych, dla którego została opracowana koncepcja stanowiąca jedną ideę, a w skład której wchodzą obiekty budowlane i zespoły budynków?

Odpowiedź:
Pełna odpowiedź na analogiczne pytanie została już udzielona – pytanie nr 3.

Natomiast w skrócie: Z punktu 4.3. Regulaminu wynika, że koncepcje zagospodarowania terenu obejmujące różne obiekty są wyłączone z Przeglądu. Ponieważ autor sam decyduje o zawartości planszy prezentacyjnej – proponujemy wybrać i przedstawić 1 obiekt, natomiast na planszy (graficznie lub w opisie) wskazać jako dodatkowy atut zgłoszonej idei – że obiekt jest częścią większego założenia.

 
 
Pytanie 10:
Czy w przeglądzie jako zespół mogą startować tylko studenci? Czy konieczny w zespole jest architekt z uprawnieniami prowadzący biuro projektowe?

Odpowiedź:
Przegląd Z:A:Award ma charakter otwarty, wymaga jednak przygotowania zawodowego. Z tego powodu rolę głównego projektanta zespołu musi pełnić „magister inżynier architekt”, przy czym nie musi on posiadać uprawnień do projektowania, a tym samym nie musi być członkiem Izby Architektów RP. Zespół nie może składać się tylko ze studentów, studenci nie mogą także składać do przeglądu Z:A:Award prac indywidualnych.

Wyjaśnia to punkt regulaminu: „4.2. Prace mogą być zgłaszane do Przeglądu indywidualnie lub zespołowo. Autor projektu lub główny projektant (w przypadku zespołu) musi być architektem posiadającym dyplom wyższej uczelni z tytułem: magister inżynier architekt".


 
 
Pytanie 11:
Czy absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych z tytułem Magistra, autor projektu koncepcyjnego obiektu budowlanego przeznaczonego do stałego lub czasowego przebywania ludzi może zgłosić pracę na konkurs?

Odpowiedź:
Niestety nie może, chyba że jako członek zespołu, prowadzonego przez magistra inżyniera architekta. Przegląd Z:A:Award ma charakter otwarty, wymaga jednak przygotowania zawodowego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane absolwenci WAiWP ASP nie mają ścieżki zawodowej pozwalającej na uzyskanie uprawnień do projektowania (jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie), dlatego przyjęliśmy wyłączenie absolwentów architektury wnętrz z możliwości samodzielnego udziału w tej edycji Z:A:Award (pkt 4.2 Regulaminu dopuszcza wyłącznie „magistra inżyniera architekta”).

 
 
Pytanie 12:
Czy na planszy konkursowej można prezentować rozwiązania wariantowe projektowanego budynku?
Czy należy wybrać 1 konkretny wariant?


Odpowiedź:
Autor/projektant powinien wybrać i zaprezentować na planszy 1 konkretny wariant (1 projekt). Wyjątkiem może być jednak sytuacja, w której sama idea projektu opiera się na wariantowaniu (np. uniwersalności wymiennych modułów), co należy wyraźnie opisać na planszy.

Uzasadnienie: zgodnie z pkt 4.6. Regulaminu „Jako >autor projektu< lub >główny projektant< można zgłosić do Przeglądu Z:A:Award tylko 1 projekt. W sytuacji zgłoszenia dwóch prac tego samego autora lub „głównego projektanta” o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń”. Tym samym rozumiemy, że ocenie Komisji podlegać będzie 1 projekt (= 1 wariant) danego autora/projektanta, wybrany osobiście przez danego autora/projektanta, a nie przez członków Komisji Przeglądu. Chyba że - jak wspomniano wyżej – zgłoszona idea opiera się na uniwersalnej wielowariantowości projektowanego obiektu.

Nie ma także przeszkód regulaminowych aby „autor projektu indywidualnego” lub „główny projektant zespołu” był jednocześnie członkiem innego zespołu projektowego dla innego projektu zgłoszonego do Z:A:Award.


 
 
Pytanie 13:
Czy w przeglądzie może brać udział projekt przebudowy i rewitalizacji istniejącego zdegradowanego obiektu pofabrycznego?

Odpowiedź:
Jak najbardziej. Nie ma regulaminowych przeciwwskazań.

 
 
Pytanie 14:
Aktualnie nie projektuję architektury, a przestrzeń publiczną. Czy zamiana fragmentu deptaka w skwer/plac jest projektem spełniającym kryteria regulaminu? Na terenie, dla którego wykonano projekt wstępny, istotnym elementem była także kwestia oświetlenia.

Odpowiedź:
Zapisy regulaminu nie wykluczają wprost przestrzeni publicznej, należy więc przyjąć, że plac spełnia kryteria przeglądu.

Zgodnie z par. 4.3 regulaminu: „Udział w Przeglądzie mogą brać projekty koncepcyjne obiektów budowlanych (budynków i budowli) przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi.”
W przypadku zgłaszania projektów przestrzeni publicznej zadaniem projektanta powinno być więc jednoznaczne opisanie projektowanej inwestycji jako kompletnej formy architektonicznej związanej z uzasadnioną formułą przebywania w niej człowieka – użytkownika.


 
 
Pytanie 15:
Czy układ planszy konkursowej jest dowolny – pion/poziom?

Odpowiedź:
W regulaminie (pkt 7.3.1) zapisano że plansza powinna być w układzie pionowym 70x100 cm. Celem jest ujednolicenie formatu plansz podczas prezentacji, wystaw, publikacji itp.

 
 

FORUM INTERNETOWE:

 
 

Idea Z:A:Award  |  Nagrody  |  Format prac  |  Komisja  |  Plebiscyt   |  Terminarz  |  Regulamin  |  Zgłoszenia  |  Forum

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Z:A:Award Menu
Idea Przeglądu Z:A:A
Nagrody
Udział i format prac
Komisja Przeglądu
Plebiscyt publiczny
Terminarz
Regulamin Z:A:A
Formularz zgłoszenia
Pytania i Forum

Partnerzy Z:A:A

Mecenas diamentowy
LG - Mecenas diamentowy

Patron merytoryczny
IARP - Patron merytoryczny

Mecenas
Etis - Mecenas

Organizator
Oria Media - Organizator

Patroni medialni

Zawód:Architekt

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2013 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.