OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| IZBA ARCHITEKTÓW |  |
|_#42ZA

 

 

IARP ws. małej nowelizacji
Prawa budowlanego

/// arch. Piotr Andrzejewski, architekt IARP,
przewodniczący Komisji Legislacji KR IARP
/// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Izba Architektów na każdym etapie obecnego procesu nowelizacji Prawa budowlanego wnosiła swoje uwagi. Publikujemy stanowisko IARP ze stycznia 2015 r.
wraz z opisem poprawek, które znalazły odbicie w tekście procedowanej ustawy.
       
IARP ws. małej nowelizacji Prawa budowlanego
       
       

W pierwszym stanowisku z 21 marca 2014 r. Izba zajęła krytyczne stanowisko w sprawie zastąpienia, w wypadku zabudowy jednorodzinnej, pozwolenia na budowę zgłoszeniem z projektem budowlanym (tryb tzw. milczącej zgody) i wnosiła o odstąpienie, w tej sprawie, od zmiany. Stanowisko to nie zostało uwzględnione i do sejmu trafił projekt rządowy bez istotnych zmian względem projektu, ogłoszonego w lutym ubiegłego roku. Ustawodawca prezentował przy tym daleko idącą determinację do wprowadzenia swojego projektu szczególnie właśnie w sprawie zastąpienia pozwoleń na budowę zgłoszeniami dla zabudowy jednorodzinnej.

W tej sytuacji, podtrzymując krytyczne stanowisko, Izba wniosła szereg uwag o charakterze naprawczym: na etapie prac sejmowych w Komisji Infrastruktury w stanowisku IARP z dnia 14 listopada 2014 r. (do druku sejmowego 2710), a na etapie prac Senatu RP w stanowisku z dnia 27 stycznia 2015 r. (do druku senackiego 810).

Rezultatem uwag Izby Architektów RP na etapie prac sejmowych (udział w Komisji Infrastruktury 9 i 23 listopada 2014 r.) jest ograniczenie zgłoszeń z projektem budowlanym do zabudowy wolnostojącej, zarówno jednorodzinnej, jak i innej objętej tą zmianą, oraz próba dodefiniowania obszaru oddziaływania obiektu – według IARP niewystarczająca, mająca charakter bardziej gestu Ustawodawcy niż rzeczywistego rozwiązania problemu.

Rezultatem uwag Izby Architektów RP na etapie prac senackich (udział w Komisji Senackiej 28 stycznia br.) jest odstąpienie od objęcia trybem „milczącej zgody” (i to bez projektu budowlanego) parterowych obiektów handlowych i usługowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, oraz uzupełnienie rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę o wielkość obiektu (w poprzednich etapach uwzględniono wniosek Izby o umieszczanie w rejestrach danych projektanta).

Obecnie znowelizowana ustawa Prawo budowlane wraca z Senatu RP do Sejmu, który rozstrzygnie o ostatecznej postaci Prawa budowlanego po poprawkach senackich.

***

Poniżej publikujemy stanowisko IARP z dnia 27 stycznia 2015 r. wraz ze skrótowym opisem tych poprawek legislacyjnych Izby Architektów, które znalazły odbicie w tekście ustawy.

 

 

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Niniejszym, w imieniu Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, pragniemy przedstawić stanowisko i uwagi dotyczące ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2710), tzw. małej noweli Prawa budowlanego.

Na wstępie chcemy wyraźnie podkreślić, że Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej docenia inicjatywę uproszczenia i ułatwienia budowlanego procesu inwestycyjnego. Jednak zmiany zaproponowane przez Ustawodawcę, mające służyć zadeklarowanemu celowi należy uznać, w zasadniczym stopniu, za chybione. W rezultacie zamiast oczekiwanego uproszczenia i odformalizowania procesu inwestycyjnego rozbudowuje się zabałaganione dziś Prawo budowlane, o następną „spec-procedurę” zgłoszeń w stosunku do zabudowy jednorodzinnej i to procedurę, która nie daje należytych gwarancji stabilności prawnej w znacznym segmencie rynku inwestycyjnego. Wszystko to zaś odbywa się równolegle i pomimo prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym, który ma konsolidować i kompleksowo porządkować całość prawa inwestycyjnego i to w terminach porównywalnych z nowelizacją.

Proponowane zmiany mijają się ze swoim celem ponieważ są cząstkowe i nie dotykają istotnych źródeł barier w procesie inwestycyjnym, a ponadto zostały zbudowane na z gruntu fałszywych założeniach.

Pierwszym z nich jest teza, że barierą w procesie inwestycyjnym (szczególnie dotkliwą w wypadku inwestycji małych) jest procedura administracyjna pozwolenia na budowę. Mija się to całkowicie z rzeczywistością – w wypadku zabudowy jednorodzinnej dane statystyczne wyraźnie wskazują, że średni czas pozwolenia na budowę to 34 dni, gdy tymczasem procedura zgłoszenia ma termin 30 dni. Nie od dziś też wiadomo, że prawdziwe bariery leżą w procesie przygotowania dokumentacji projektowej, a ich przyczyny tkwią w ułomnym procesie tłumaczenia regulacji i decyzji planistycznych na techniczny język materii inwestycyjnej.

Drugim fałszywym założeniem jest teza, że gdy obszar oddziaływania obiektu będzie ograniczony do granic działki, nie wystąpią strony postępowania o pozwolenie na budowę. Ta teza też mija się z rzeczywistością. Obiekt budowlany oddziaływuje zawsze, a tylko dla części tych oddziaływań daje się wyznaczyć precyzyjne granice geometryczne. Nawet więc wyznaczenie takich granic nie daje gwarancji, że obiekt nie wpłynie na otoczenie w stopniu pozwalającym wyłączyć strony z postępowania. Postępowanie takie powinno się odbywać co do zasady. Wydaje się, że rozwiązanie to jest próbą obejścia wyroku Trybunału Konstytucyjnego (20 kwietnia 2011 r. sygn. akt. Kp 7/09), który w sprawie ówczesnego projektu Prawa budowlanego orzekł, że zgłoszenie zamiast pozwoleń na budowę (w tym również dla domów jednorodzinnych) nie chroni wystarczająco interesu publicznego i nie daje wystarczających gwarancji stronom i potencjalnym stronom procesu inwestycyjnego ochrony ich interesu.

I w końcu kolejna zasadnicza kwestia. Przywołana w uzasadnieniu projektu skala inwestycji związanych z zabudową jednorodzinną prowadzi do wniosku, że przyjęcie zgłoszeniowego modelu ich budowy, faktycznie zrywa z zasadą, że podstawowym trybem udzielania pozwolenia na budowę jest decyzja administracyjna (art. 28 Prawa budowlanego). Trudno w tej sytuacji mówić o zgłoszeniu jako wyjątku od prostej i czytelnej zasady, która ma stać na straży ładu przestrzennego i interesów stron, bowiem do czynienia mamy raczej z wydzieleniem znacznej przestrzeni inwestycyjnej do odrębnego trybu postępowania.

Dlatego Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, mimo że dostrzega konieczność usuwania barier w procesie inwestycyjnym i docenia działania rządu w tej sprawie, podtrzymuje swoje negatywne stanowisko w stosunku do tej części zmian zawartych w ustawie o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw, które zastępują pozwolenie na budowę zgłoszeniem i tzw. „milczącą zgodą” dla zabudowy jednorodzinnej.

Pozytywnie odnosimy się zaś do zmian wprowadzających rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz liberalizację przepisów dotyczących opłaty legalizacyjnej.

W załączeniu do naszego stanowiska przekazujemy projekt poprawek legislacyjnych do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, które pozwolą zapobiec niektórym negatywnym skutkom wprowadzanych regulacji, a w sprawie rejestrów budowlanych doprowadzą do ich kompletności.

Podpisano:
arch. Ryszard Gruda, architekt IARP, Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP arch. Piotr Andrzejewski, architekt IARP, Przewodniczący Komisji Legislacji KR IARP

 

 

 

Do stanowiska IARP załączono
projekt 9 poprawek legislacyjnych

Przedstawiamy fragmenty uzasadnienia tych, które zostały w całości lub w części uwzględnione.

Poprawka dotycząca obszaru oddziaływania obiektu oraz kategorii i rodzaju zabudowy obejmowanej zgłoszeniem zamiast pozwolenia na budowę.

Z uzasadnienia projektu zmiany ustawy Prawo budowlane wynika, że u podstaw proponowanej zmiany spoczywa założenie, iż dla obszaru oddziaływania obiektu można, w całym jego możliwym zakresie, wyznaczyć jednoznacznie geometryczne granice. Jest to założenie uproszczone i błędne.

Oddziaływanie obiektu budowlanego może mieć różny stopień uciążliwości i charakter, od dyskomfortu estetycznego aż po znaczący spadek wartości sąsiednich nieruchomości. Tylko dla części oddziaływań obiektu można jednoznacznie wyznaczyć ich geometryczne granice. Zatem nie do utrzymania jest teza, że wyznaczenie takich granic wyczerpuje oddziaływanie obiektu na sąsiednie nieruchomości i w związku z tym można uznać, że nie wystąpią strony postępowania.

(...)

Z powyższego wynika wprost, że granice dopuszczenia stosowania trybu zgłoszenia z projektem budowlanym wyznaczają następujące czynniki:
• prosta funkcja nie generująca złożonych relacji urbanistyczno-architektonicznych i cywilnoprawnych – tj. obiekty wolnostojące,
• niewielka skala nie generująca złożonych relacji urbanistyczno-architektonicznych – tj. kubatura do 1000 m3,
• lokalizacja nie generująca asymetrycznych relacji urbanistyczno-architektonicznych i cywilno- prawnych – tj. dopuszczona przepisami techniczno-budowlanymi odległość 4 m od granicy działki.

 

Poprawka dotycząca odstąpienia od trybu zgłoszeń dla budynków usługowych i handlowych

Ustawodawca włączył do katalogu obiektów, dla których nie wymaga się pozwolenia na budowę parterowe obiekty handlowe i usługowe o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35 m2. Do zgłoszeń tych obiektów nie wymaga się projektu budowlanego. W konsekwencji nie wymaga się dla nich uzyskania, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy.

(...)

Mając na uwadze powyższe, proponujemy odstąpić od objęcia zgłoszeniem obiektów handlowych i usługowych.

 

Poprawka dotycząca ujęcia w rejestrze danych dotyczących wielkości obiektu

Projekt ustawy przewiduje zawarcie w rejestrze informacji dotyczącej kategorii i rodzaju obiektu. Zasadne staje się zatem zawarcie informacji, ściśle związanej z kategorią obiektu tj. wielkości obiektu, która w określonych wypadkach przekłada się na wymogi proceduralne.

Ponadto jawne i publicznie dostępne dane dot. wielkości obiektów i rodzaju zabudowy będą stanowiły najistotniejsze informacje dla możliwości oceny danej inwestycji przez społeczności lokalne.

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.

 

 
Forum Z:A /// skomentuj artykuł
     
IARP ws. małej nowelizacji Prawa budowlanego IARP ws. małej nowelizacji
Prawa budowlanego
Izba Architektów na każdym etapie obecnego procesu nowelizacji Prawa budowlanego wnosiła swoje uwagi. Publikujemy stanowisko IARP ze stycznia 2015 r. wraz z opisem poprawek, które znalazły odbicie w tekście procedowanej ustawy.
 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#42
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 

 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.