OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| BIZNES |  |
|_#41  ZA

 

Formy zabezpieczenia architekta
w ramach ubezpieczenia
grupowego / program IARP

/// Robert Popielarz /// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Program ubezpieczeń architektów zrzeszonych w IARP, określony w Umowie Generalnej z PZU, daje cały szereg instrumentów skutecznej ochrony działalności projektowej. Mimo wielowątkowości tematu, podejmujemy próbę całościowego opisania tego programu, z wyszczególnieniem kluczowych elementów z punktu widzenia bezpieczeństwa zawodowego architekta.
       
Formy zabezpieczenia architekta w ramach ubezpieczenia grupowego / program IARP
       
       

W artykułach, które ukazywały się już na łamach Z:A (#35, #40) opisywaliśmy przykłady szkód i roszczeń wzięte z praktyki architektów. Na realnych, przedstawionych tam sytuacjach można zobaczyć, jak skomplikowana jest kwestia odpowiedzialności zawodowej architektów.
Złożoność materii potwierdza także ilość komentarzy i zapytań, jakie trafiają do mnie podczas spotkań z architektami. Może to świadczyć o tym, że w środowisku cały czas istnieje potrzeba edukacji na temat potencjału, jaki stwarzają warunki Umowy Generalnej zawartej przez IARP z PZU. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie jednym ze skutecznych elementów prowadzenia tej edukacji wśród architektów.

1. Obowiązkowe OC zawodowe architekta

Obligatoryjne ubezpieczenie określone przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku. Niezbędne do wykonywania zawodu architekta.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna architekta za szkody wyrządzone poszkodowanym w następstwie zdarzeń związanych z wykonywaniem „osobiście” samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, a w szczególności:

1) projektowaniu architektonicznym obiektów budowlanych (włącznie z projektami wykonawczymi),
2) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
3) projektowaniu wnętrz (z wyłączeniem prac dekoratorskich i estetycznych),
4) przygotowaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez architektów zatrudnionych w organach administracji publicznej lub na zlecenie tych organów, wraz z analizami urbanistyczno-architektonicznymi,
5) opiniowaniu i kosztorysowaniu w trakcie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
6) sprawowaniu nadzoru autorskiego,
7) sprawdzaniu projektów architektonicznych i architektoniczno-budowlanych,
8) kierowaniu robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury budynku,
9) sprawowaniu nadzoru inwestorskiego.


Odpowiedzialnością ubezpieczyciela objęte są roszczenia dotyczące szkód wyrządzonych poszkodowanym w następstwie zdarzeń (np. błędu projektowego) zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Jednak z zachowaniem przewidzianych prawem terminów przedawnienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. W takim przypadku PZU rezygnuje z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec architekta, czyli po prostu nie będzie domagał się zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

1) wyrządzone pracownikom architekta zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub wykonującym roboty lub usługi na jego rzecz,
2) powstałych po skreśleniu ubezpieczonego z listy członków IARP, a także w okresie zawieszenia w prawach członka IARP, chyba że szkoda wystąpiła przed skreśleniem lub zawieszeniem,
3) wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów,
4) polegających na zapłacie kar umownych,
5) wyrządzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów,
6) powstałych w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych,
7) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Okres ubezpieczenia: od 15 kwietnia roku, w którym jest zawierana polisa, do 14 kwietnia następnego roku kalendarzowego.
Suma gwarancyjna: od 50.000 do 400.000 euro na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia
.Pisaliśmy o tym w Z:A

> Odpowiedzialność zawodowa i cywilna architekta na przykładach szkód i roszczeń,
Robert Popielarz, Z:A_#40, str. 74, ARTYKUŁ ONLINECAŁY NUMER Z:A

> Odpowiedzialność zawodowa i cywilna architekta na przykładach szkód i roszczeń,
Robert Popielarz, Z:A_05/2013/#35, str. 68, ARTYKUŁ ONLINECAŁY NUMER Z:A

> Słownik ubezpieczeniowy architekta: podstawy, Robert Popielarz,
Z:A_04/2012/#28, str. 32, CAŁY NUMER Z:A

> Myśl optymistycznie, ale przygotuj się na trudne chwile, Robert Popielarz,
Z:A_03/2012/#27, str. 50, CAŁY NUMER Z:A

 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.


 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#41
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 

 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.