OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| PRAWO |  |
|_#39  ZA

 

 

O.o.o. czy o.o.i.?
/// arch. Bożena Nieroda, architekt IARP, arch. Wojciech Gwizdak, architekt IARP
/// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> Forum Z:A /// skomentuj

> e-Newsletter Z:A

> Dopisz swój e-mail

Wszelkie obiekty zbudowane z materii wpływają na otoczenie. Znane jest zjawisko grawitacji, promieniowania elektromagnetycznego czy sił jądrowych. Natura takich oddziaływań nie jest łatwa do zbadania. W tym samym czasie przepisy prawa budowlanego posługują się pojęciem „obszar oddziaływania obiektu”. Jak to się stało, że mieści ono w sobie tyle niejasności, że wygląda na podobnie trudne do rozpoznania jak np. obszar oddziaływań jądrowych opisywany prawami fizyki?
       
O.o.o. czy o.o.i.?
       
       

O.o.o. – terra incognita

Obszar oddziaływania obiektu (w skrócie o.o.o.) to według definicji podanej w art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu”. O jakich oddziaływaniach jest mowa, jak bardzo rozległy ma to być teren oraz o jakich ograniczeniach w jego zagospodarowaniu traktuje przepis – trudno orzec. Przy pierwszym czytaniu wydawać by się mogło, że kluczem są przywołane w art. 3. pkt. 20 „przepisy odrębne”, jednakże przeglądanie tysięcy regulacji nie prowadzi do cienia sukcesu. Nigdzie bowiem nie można znaleźć informacji, jak wygląda kompletna lista przepisów odrębnych, na bazie których nastąpić winno stwierdzanie, że projektowany obiekt budowlany wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu jego otoczenia. A przecież ustalanie zasięgu o.o.o. winno opierać się na precyzyjnych i powszechnie znanych regulacjach, bowiem tylko takie zapewniają powtarzalność wyników oraz ich społeczną akceptację.

Na problem z ustalaniem obszaru oddziaływania obiektu zwracają od wielu lat uwagę różne instytucje, organizacje i osoby prywatne. Dobrym przykładem jest zbiór wypowiedzi opracowany w lipcu 2014 roku i publikowany w internecie przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – w Załączniku do Raportu z konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Druk Nr UA37). Część z nich cytujemy poniżej.

  • (Str. 3 i 4 – stanowisko organu administracji architektoniczno-budowlanej dużego miasta wojewódzkiego) „Nie jest możliwe precyzyjne określenie obszaru oddziaływania obiektu bez wskazania konkretnych kryteriów, które powinny być analizowane w odniesieniu do obiektu oraz terenu sąsiedniego. Wbrew twierdzeniom uzasadnienia, bogate orzecznictwo pokazuje, jak wiele problemów wywołuje prawidłowe określenie obszaru oddziaływania obiektu. Podstawowe trudności wynikają z odwołania się do nieokreślonego wprost katalogu przepisów odrębnych...”.
  • (Str. 17 i 18 – stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) „...brak jednoznacznych i weryfikowalnych regulacji służących wyznaczaniu obszaru oddziaływania obiektu, pomimo iż w uzasadnieniu podano »Sposób wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu nie jest bowiem dowolny, lecz w sposób jednoznaczny wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego«, niestety trudno znaleźć potwierdzenie takiego stanowiska zarówno w przepisach prawa, jak i w bogatym w tym zakresie orzecznictwie, z którego wynika, iż brak jest stosownej normy prawnej służącej jednoznacznemu określaniu obszaru oddziaływania obiektu”.
  • (Str. 38 – stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej) „Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia na podstawie przepisów odrębnych (nie tylko § 12 i 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) obszaru oddziaływania obiektu, a w konsekwencji stron postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę”.
  • (Str. 44 – stanowisko Krajowej Izby Urbanistów) „W związku z projektem wprowadzenia wielu poprawek w ustawie Prawo budowlane należy zastanowić się, czy nie wymaga poprawki określenie pojęcia »Obszar oddziaływania obiektu«”.
  • (Str. 50 i 51 – stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów RP) „Niejednokrotnie sprawy sporne dotyczące obszaru oddziaływania obiektu kończą się postępowaniem przed sądami administracyjnymi, co potwierdza niejednoznaczny i dyskusyjny charakter tego pojęcia. Dopóki obszar oddziaływania obiektu nie zostanie sparametryzowany i dookreślony, nie można mówić o jednoznaczności tego obszaru”.

 

(...)
To nie jest pełna treść artykułu. Jak przeczytać całość? Patrz poniżej.


 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_#39
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 

 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.