OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Zamów Z:A drukowany
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE ZA PROMOCJA |
|_#36  ZA

 

Zmiany w Warunkach Technicznych (część 2) Energooszczędność
/// Anna Sas-Micuń /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie zmiany przepisów techniczno-budowlanych dotyczące projektowania, budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 926. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym skupiamy się na zmianach wymagań związanych z oszczędnością energii. Dla przypomnienia: część 1 dotyczyła wentylacji i klimatyzacji.
       
Zmiany w Warunkach Technicznych (część 2) Energooszczędność
       
       

1. Zmiany w wykazie Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu oraz w Załączniku nr 2 „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii”

Zmiany w Załączniku nr 2 mają dwojaki charakter: merytoryczny i merytoryczno-porządkowy. Są to zmiany polegające na:

  • stopniowym zaostrzeniu aktualnie obowiązujących wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród (w latach 2014-2021), wspólnych dla wszystkich typów budynków,
  • zaostrzeniu wymagań maksymalnej dopuszczalnej powierzchni okien, przegród szklanych i przezroczystych (wprowadzono bowiem warunek stosowania dowolnej powierzchni za cenę zaostrzonej izolacyjności cieplnej 0,9 W/(m2•K) (dotychczasowa wartość 1,5 W/(m2•K)),
  • uściśleniu wymagań w zakresie współczynnika przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego poprzez odniesienie do zasady ogólnej ochrony budynków przed przegrzewaniem w okresie letnim (§ 328 ust.2), ustalono wartość tego współczynnika dla lata = 0,35,
  • nowym definiowaniu pojęć szczelności na przenikanie powietrza oraz przepuszczalności promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych,
  • doprecyzowaniu miejsc wrażliwych w budynku (złączy między przegrodami i częściami przegród, przejść elementów instalacji oraz połączeń okien z ościeżami),
  • zastąpieniu wymagania szczelności powietrznej zaleceniem szczelności,
  • uwzględnieniu przypadku wentylacji hybrydowej w przepisie dotyczącym zalecanej szczelności powietrznej budynków,
  • wskazaniu podstawy prawnej wykonywania próby szczelności jako obligatoryjnie przeprowadzanej na podstawie ustaleń Polskiej Normy dotyczącej określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków (PN-EN ISO 13829:2002 Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora).

Zmiany w Warunkach Technicznych (część 2) Energooszczędność

2. Związek wymagań dotyczących standardu energetycznego budynków z ich oceną energetyczną

Zgodnie z pkt 2 Załącznika I Wspólne ramy ogólne do obliczania charakterystyki energetycznej budynków (o których mowa w art. 3) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona [1]): „charakterystykę energetyczną budynku wyraża się w sposób przejrzysty i zawiera ona wskaźnik charakterystyki oraz wskaźnik liczbowy zużycia energii pierwotnej na podstawie wskaźników energii pierwotnej na każdy nośnik energii, które mogą opierać się na krajowych lub regionalnych średnich ważonych lub konkretnej wartości dla produkcji na miejscu”.

Zgodnie z aktualną wersją projektu rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (wersja projektu z dnia 16.12.2013 r.) zdecydowano się na utrzymanie dotychczasowego sposobu obrazowego przedstawienia, na stronie tytułowej świadectwa charakterystyki energetycznej, wyniku oceny energetycznej budynków w postaci suwaka energetycznego, pozwalającego na pokazanie wartości sumarycznego wskaźnika EP [kWh/(m2•rok)] dla budynku ocenianego oraz odpowiednej, dla danego rodzaju budynku, sumarycznej wartości dopuszczalnej tego wskaźnika.

Zmiany w Warunkach Technicznych (część 2) Energooszczędność

Ten prosty sposób wyrażenia efektów wspólnej pracy projektowej architekta oraz inżynierów poszczególnych branż budowlanych, pozwala jednocześnie na kontrolę spełniania, przez budynki, nowych przepisów w zakresie standardu eneregtycznego. Co leży w interesie, w równym stopniu, wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Należy przy tym zaznaczyć, iż, zgodnie z § 2 WT2013, stosuje się przepisy dotychczasowe Warunków Technicznych, jeżeli przed dniem 1 stycznia 2014 r.:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych, w przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego. Koniec artykułu


1_Przez wersję przekształconą dyrektywy należy rozumieć zmianę dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, dokonaną przez rozwinięcie zawartych w niej ustaleń oraz uregulowanie nowych kwestii. Doprecyzowano m.in. system wydania świadectw charakterystyki energetycznej oraz kontroli efektywności energetycznej systemów technicznych w budynku, zdefiniowano budynki o niemal zerowym zużyciu energii i możliwe do występowania w budynku rodzaje systemów technicznych, a także określono instrumenty finansowe wspierające wdrażanie dyrektywy.

> anna.sas.micun@snb.org.pl

Komentarz eksperta SNB, dr inż. Konrada Witczaka
Początek 2014 roku przyniósł wiele zmian dotyczących wymagań w sprawie efektywności energetycznej budynków. Są to zmiany o charakterze jakościowym oraz ilościowym. Do poważniejszych zmian należy zaliczyć spełnienie wymagań dotyczące zarówno dopuszczalnej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP jak i współczynniki przenikania ciepła przegród U. Jeśli chodzi o wymagane wartości współczynników U to należy stwierdzić, że są one na bardzo bezpiecznym poziomie. Nie będą wymagały od projektantów większych zmian w podejściu do projektowania przegród w porównaniu do współczynników obowiązujących do końca 2013 roku. Dużo więcej kontrowersji budzą nowo wymagane wartości współczynników EP. Te, dla pewnych kategorii budynków, będą o wiele trudniejsze do spełnienia. Dotyczą one bilansu energetycznego całego budynku, łącznie ze sposobem dostarczania energii (ciepło, chłód, en. elektryczna) do budynku oraz źródłem jej pochodzenia. Dlatego, aby spełnić wymagania na EP, może się okazać, że projektanci będą musieli stosować rozwiązania, które dotychczas nie były zbyt popularne w danych kategoriach budynków. Za dobry pomysł należy uznać przedstawienie zmian ww. wymagań, aż do roku 2021 czyli do momentu wprowadzenie definicji tzw. budynku o niemal zerowym zużyciu energii (ang. NZEB).Koniec artykułu

> konrad.witczak@rockwool.com


 
Polecamy lekturę Z:A_#36
Zamów Z:A drukowanyZamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.