OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
   
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Z:A
| TECHNIKA W ARCHITEKTURZE ZA  PROMOCJA |
|_05/2013  ZA

 

Zmiany w Warunkach
Technicznych dotyczące
wentylacji (część 1)
/// Anna Sas-Micuń /// artykuł online w całości

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie zmiany przepisów techniczno-budowlanych dotyczące projektowania, budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 926. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT2013), w zakresie swojej regulacji, zapewnić ma wdrożenie części z postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
       
Zmiany w Warunkach Technicznych dotyczące wentylacji (część 1)
       
       

W zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji rozporządzenie dokonuje zmian w Działach/Rozdziałach i Załącznikach wymienionych w tabeli 1. Nowym regulacjom Działów IV i X poświęcamy niniejszy artykuł.

1. Zmiany w Dziale IV „Wyposażenie Techniczne Budynków” Rozdział 6 „Wentylacja i klimatyzacja”
a) Zmiany doprecyzowujące (§ 154 ust. 10): polegają na uściśleniu w tabeli, dotyczącej maksymalnej mocy właściwej wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dotychczasowego opisu „złożonej instalacji klimatyzacji” i „prostej instalacji wentylacji”. Skutkiem tej zmiany doprecyzowano wymagania dla stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wentylatorów: nawiewnego i wywiewnego, w zakresie maksymalnej dopuszczalnej mocy właściwej.
b) Nowe wymagania (§ 148, § 151, § 154): nowe wymagania WT2013 mają wpływ na ogólną charakterystykę energetyczną systemów technicznych – mającą na celu optymalizację zużycia energii w systemach technicznych budynku. Ustalone nowe warunki opisujemy szczegółowo poniżej.

> Stosowanie wentylacji grawitacyjnej i wentylacji hybrydowej (§ 148 ust. 1, 2 i 5).
Zgodnie z nowym brzmieniem § 148 ust. 1 wentylację hybrydową, jako alternatywę dla wentylacji grawitacyjnej, można stosować w budynkach, w których nie jest wymagana wentylacja mechaniczna wywiewna lub nawiewno-wywiewna. Utrzymano, obowiązujący dla przypadku wentylacji grawitacyjnej, zakaz stosowania także wentylacji hybrydowej w pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja. Jednocześnie wyłączono spod zakazu przypadek pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego (ust. 2).

Z kolei w nowo dodanym ust. 5 § 148 wprowadzono wymóg stosowania wentylatorów o regulowanej wydajności. Wymóg ten rozciągnięto na: instalację wentylacji hybrydowej, instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

> Warunki stosowania urządzeń do odzysku ciepła i recyrkulacji (§ 151 ust.1).
Zmiana w § 151 ma charakter zaostrzający. Dotychczas wymóg stosowania urządzeń do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego lub recyrkulacji dotyczył instalacji wentylacji mechanicznej ogólnej o wydajności 2000 m3/h i więcej. Wprowadzony obecnie przepis nakłada spełnienie tego obowiązku już w przypadku instalacji o wydajności co najmniej 500 m3/h i więcej.

W nowym brzmieniu ust. 1 zniesiono warunek minimalnego procentowego udziału strumienia powietrza zewnętrznego w powietrzu nawiewanym dla przypadku recyrkulacji – o udziale ilości powietrza zewnętrznego w powietrzu nawiewanym decydować będą założenia projektowe. Pozostawiono jednak zapis, iż strumień powietrza zewnętrznego nie może być mniejszy niż wynika to z wymagań higienicznych.

> Kryteria doboru urządzeń i elementów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (§ 154 ust. 12 i 13)
WT2013 poza wcześniej opisaną korektą ust. 10 w § 154, ustalającego maksymalną dopuszczalną moc właściwą wentylatora w zależności od rodzaju i zastosowania wentylatora, określają w dodanych ust. 12 i 13: kryteria doboru temperatury zasilania i powrotu czynnika chłodzącego belek chłodzących i elementów chłodzących płaszczyznowych (dot. eliminacji zjawiska kondensacji pary wodnej na powierzchniach tych urządzeń) oraz kryteria doboru pomp obiegowych w obiegach chłodzących i ogrzewczych instalacji klimatyzacji (regulacja według obciążenia cieplnego).

Zmiany w Warunkach Technicznych dotyczące wentylacji (część 1)

 

2. Zmiany w Dziale X „Oszczędność energii
i izolacyjność cieplna”

Zmiany, jakie wprowadzają WT2013, polegają na aktualizacji wymagań standardu energetycznego budynków. Rzutują one na projektowanie wentylacji i klimatyzacji, wybór rodzaju instalacji oraz zastosowanych charakterystyk urządzeń i polegają na:

  • uporządkowaniu zasady ogólnej w § 328, odwołującej się dotychczas do racjonalnego poziomu energii zużywanej w budynku, poprzez odwołanie się do wymagania parametrycznego (zawartego w § 329),

  • zastąpieniu alternatywnego podejścia do spełniania wymagań jedną regułą spełniania jednocześnie wymagania ogólnego w postaci wskaźnika EP oraz wymagań cząstkowych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród i wyposażenia technicznego oraz maksymalnej powierzchni okien,

  • zmianie podejścia do budynków istniejących podlegających przebudowie. Dotychczas funkcjonowało alternatywne podejście, tj. możliwość spełnienia zwiększonego o 15% wskaźnika EP w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie użytkowania albo spełnienie zwiększonego w taki sam sposób średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku, które obecnie zastąpiono wymaganiem spełnienia określonej izolacyjności cieplnej oraz powierzchni okien, jak dla budynków nowo wznoszonych (§ 328 ust. 1a),

  • ustaleniu harmonogramu czasowego dla zaostrzania cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej wody użytkowej, chłodzenia oraz oświetlenia w okresach: 1) od 1 stycznia 2014 r., 2) od 1 stycznia 2017 r., 3) od 1 stycznia 2021 r. dla budynków w podziale na rodzaje – mieszkalne: jedno- i wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego; budynki użyteczności publicznej: opieki zdrowotnej i pozostałe; budynki gospodarcze, magazynowe i produkcyjne. Dodatkowo ustalono odrębny horyzont czasowy dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością – od 1 stycznia 2019 r. (bez względu na rodzaj budynku).

Oprócz wyżej wymienionych zmian  wymagań, w WT2013 opublikowane zostały tabele opisujące cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP oddzielnie dla budynku mieszkalnego, dla budynku użyteczności publicznej oraz dla budynku gospodarczego, magazynowego i produkcyjnego. Zsumowane wartości cząstkowe dla budynków mieszkalnych zostały ujęte w tabeli 2 niniejszego artykułu.

Pozostałe zmiany WT2013 oraz ich konsekwencje zostaną przedstawione w kolejnym numerze Z:A.Koniec artykułu

> anna.sas.micun@snb.org.pl

Komentarz eksperta Aereco, arch. Macieja Janickiego
Jednym z elementów wprowadzenia Dyrektywy 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami) poprzez wydanie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926).

Myślą przewodnią wdrożenia Dyrektywy jest doprowadzenie do sytuacji, aby zasoby budowlane nowo wznoszone i istniejące charakteryzowały się niskim zużyciem energii. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii źródeł odnawialnych. Dyrektywa odnosi się do budynków nowo wznoszonych oraz istniejących.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczące wentylacji wprowadzają rozwiązania wentylacji hybrydowej oraz zaostrzają parametry układów z odzyskiem ciepła oraz szczegółowo omawiają zastąpienie alternatywnego podejścia do spełniania wymagań jedną regułą spełniania jednocześnie wymagania ogólnego w postaci wskaźnika EP (energii pierwotnej) oraz wymagań cząstkowych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród i wyposażenia technicznego oraz maksymalnej powierzchni okien.
Konieczność spełnienia wprowadzonego wskaźnika EP utrudnia w projektowanych budynkach – przy użyciu standardowych rozwiązań ogrzewania (np. kotły gazowe czy węglowe) – stosowanie prostych rozwiązań wentylacyjnych takich jak np. wentylacja grawitacyjna.Koniec artykułu

> janicki@aereco.com.pl

 
Polecamy lekturę Z:A_05/2013
Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
Sebastian Osowski,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.  |  Zarządzanie serwisem i custom publishing: Oria Media.