OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
 
 
Zawod:ArchitektPortal_Z:A
 
 
 
 
Wyszukiwarka_Z:A  
  Reklama  
   
 
         
Z:A
| IZBA ARCHITEKTÓW ZA  |
|_01/2013ZA

 

Strategia legislacyjna IARP, kalendarium
/// arch. Piotr Gadomski, architekt IARP /// fragmenty

Dołącz na Fb


///
wersja
beta_2
serwisu
///

AKTUALNY NUMER

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free

> Zamów prenumeratę

WYDANIA ARCHIWALNE

> Czytaj wybrane artykuły

> Zamów Z:A_drukowany

> Szukaj w archiwum

> Pobierz Z:A_free (pdf)

> e-Newsletter Z:A

Bez wątpienia wśród oczekiwań naszego architektonicznego środowiska wobec samorządu zawodowego są efekty działań legislacyjnych. Pamiętajmy jednak, że jest to obszar, w którym trudno o szybkie i spektakularne sukcesy, ale jednocześnie – nie powinno nas w nim zabraknąć i musimy być na tę pracę przygotowani. Podsumujmy co w ramach „marki” IARP zrealizowaliśmy w czasie dwóch ostatnich lat oraz niedawnych kluczowych spotkań.
       
Strategia legislacyjna IARP - kalendarium
Proces aktywnego włączenia się do gry o odpowiednie ukształtowanie zagadnień z dwóch podstawowych dla naszego środowiskowego zawodowego ustaw – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane – zaczął się jeszcze w poprzedniej kadencji Izby, nabrał zaś przyspieszenia po Krajowym Zjeździe w 2010 roku.

Prezentacja dorobku Izby Architektów w tym zakresie, jakiej dokonaliśmy na spotkaniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 23 stycznia 2013 roku zamyka pewien rozdział. Przygotowaliśmy, udoskonaliliśmy i „dowieźliśmy” nasz materiał do miejsca i czasu w którym został przedstawiony zespołowi, specjalnie powołanemu decyzją Premiera, do opracowania podstaw Kodeksu Budowlanego. Jaki będzie ostateczny kształt najważniejszych dla naszego zawodu ustaw dowiemy się prawdopodobnie na przełomie roku 2013 i 2014. Miejmy nadzieję, że znajdziemy – jako środowisko samorządowe architektów – nasz izbowy ślad w zaproponowanych wówczas rozwiązaniach.

Warto przypomnieć podstawowe punkty przebytej przez nas „mapy drogowej”:
 • wrzesień 2010 – przegląd dotychczasowego dorobku poprzednich kadencji, prezentacja autorskich materiałów przygotowanych przez kol. kol. Bożenę Nierodę, Piotra Andrzejewskiego, Piotra Rożena,

 • listopad 2010 – prezentacja materiału „Struktura aktów prawnych regulujących proces inwestycyjny” stanowiącego podstawy strategii legislacyjnej IARP, II Programowo- Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, 27-28 listopad 2010, podjęcie uchwały o kontynuacji prac,

 • maj 2011 – przyjęcie na VII Sprawozdawczym Krajowym Zjeździe Izby Architektów RP 27-28 maja 2011 uchwały nr 9/VII/2011 o strategii legislacyjnej (zgoda budowlana na podstawie projektu urbanistycznoarchitektonicznego) oraz nr 10/VII/2011 (o bieżących działaniach legislacyjnych zmierzających do usprawnienia procesu planistycznego i inwestycyjnego), będących od tej pory podstawą do opiniowania i tworzenia oficjalnych wystąpień Izby w tym zakresie,

 • listopad 2011 – Pierwszy Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Izb Architektów RP i Inżynierów Budownictwa w Krakowie (Tyniec), 18-19 listopada 2011, z udziałem dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Krzysztofa Antczaka, zorganizowany przez Małopolską Okręgową IA, prezentacja modelu legislacyjnego IARP,

 • styczeń-luty 2012 – prezentacja, na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej min. Janusza Żbika, modelu legislacyjnego IARP,

 • kwiecień 2012 – połączony Konwent Izby Architektów RP, Izby Urbanistów oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zorganizowany w Sopocie przez Pomorską Okręgową IARP, prezentacja modelu legislacyjnego IARP,

 • kwiecień 2012 – prezentacja modelu strategii legislacyjnej w ramach Grupy B8 (Izba Architektów RP, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Urbanistów, Izba Projektowania Budowlanego, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Izba Gospodarcza Projektowania Architektonicznego),

 • maj 2012 – stanowisko IARP w sprawie projektu MTBiGM „Założenia do ustawy Prawo budowlane, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne i niektórych innych ustaw”, przygotowane w oparciu o dokument strategii legislacyjnej,

 • maj 2012 – konsultacje społeczne „Założeń do ustawy Prawo budowlane, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne i niektórych innych ustaw”, Rzeszów (23.04.2012), Gdańsk (15.05.2012), Wrocław (23.05.2012), Warszawa (30.05.2012),

 • czerwiec 2012 – prezentacja modelu strategii legislacyjnej w ramach spotkań Związku Gmin Wiejskich, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,

 • czerwiec 2012 – spotkanie członków Grupy B8 z Podsekretarzem Stanu w MTBiGM min. Januszem Żbikiem, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego min. Robertem Dziwińskim, Dyrektorem Departamentu Prawnego Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Krzysztofem Antczakiem w sprawie projektu MTBiGM „Założenia do ustawy Prawo budowlane, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne i niektórych innych ustaw”,

 • październik 2012 – przekazanie materiałów strategii legislacyjnej IARP Sekretarzowi Stanu w Kancelarii Prezydenta RP min. Olgierdowi Dziekońskiemu,

 • październik 2012 – prezentacja modelu strategii legislacyjnej w ramach konferencji pt. „Uzdrowiska górskie i podgórskie” zorganizowanej przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP oraz Burmistrza Krynicy- Zdroju pod patronatem Starosty Nowosądeckiego oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 19-20 października 2012 w Krynicy-Zdroju,

 • styczeń 2013 – prezentacja modelu strategii legislacyjnej w ramach konferencji Unii Metropolii Polskich w Warszawie,

 • styczeń 2013 – prezentacja modelu strategii legislacyjnej w ramach konferencji SARP-IARP w Warszawie,

 • styczeń 2013 – prezentacja modelu strategii legislacyjnej w ramach konferencji zorganizowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, 23 stycznia 2013, w gmachu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie,

 • cykliczne artykuły na łamach Z:A (lista publikacji na końcu artykułu).

Na obecnym etapie najważniejszym zadaniem jest reagowanie na próby podejmowania inicjatyw legislacyjnych oderwanych od całościowej koncepcji modelu kodeksu budowlanego. W takich wypadkach staramy się zawsze zajmować stanowisko wskazujące na negatywne skutki takich fragmentarycznych działań. Dobrym przykładem takiego wystąpienia jest pismo skierowane do Instytutu Logistyki i Magazynowania, realizującego na zlecenie MTBiGM projekt ujednolicenia procedur w ramach procesów inwestycyjnych.

(...)

Jako przedstawiciele środowiska architektów jesteśmy przekonani, że wyłącznie kompleksowa, hierarchiczna i metodologiczna analiza procesu planistycznego i inwestycyjnego pozwala na rzetelną diagnozę stanu obecnego oraz przyjęcie prawidłowego modelu planowanych zmian.

Dlatego z niepokojem obserwujemy wszystkie inicjatywy, które choć cenne same w sobie nie są osadzone w ramach hierarchicznego modelu, u podstaw którego leży w pierwszej kolejności proces planistyczny, powiązany z nim proces inwestycyjny, a w dalszej kolejności odpowiednio ukształtowane ustawy i rozporządzenia. Końcowym efektem tak całościowego planu reform byłaby lista procedur oraz niezbędne uproszczenia w ich stosowaniu.

Jako samorząd zawodowy architektów daliśmy temu wyraz m.in. w piśmie skierowanym do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej a odnoszącym się do planowanych głębokich reform ustawy Prawo budowlane, zapowiedzianych i prowadzonych praz Ministerstwo pomimo rozpoczęcia prac przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, powołanej do całościowej reformy systemu:

„Podzielamy pogląd o potrzebie kompleksowej przebudowy systemu prawa planistycznego i inwestycyjnego w Polsce czy to przez budowę Kodeksu Budowlanego czy też kompleksową nowelizację Prawa Budowlanego, ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym i innych aktów prawa z nimi związanymi. Podzielamy również pogląd, że pomimo lub też równolegle z pracą nad Kodeksem Budowlanym możliwa i celowa jest częściowa nowelizacja obecnego prawa, pod zasadniczym wszakże warunkiem: bez względu na zakres takiej nowelizacji musi być ona oparta o kompleksową diagnozę obecnego stanu i docelową koncepcję Kodeksu, zbudowaną na rzetelnym rozpoznaniu procesu planistycznego i inwestycyjnego”.

Jak wynika z przesłanego zaproszenia, obawy te podzielane są także przez Instytut Logistyki i Magazynowania, co daje nadzieję, że prace Zespołu będą mogły być prowadzone w kierunku wpisywania się w podjętą przez wszystkie zainteresowane podmioty całościową reformę legislacyjną.Izba Architektów RP, podejmując w czerwcu 2010 roku inicjatywę uporządkowania swojego własnego poglądu na strukturę aktów prawnych regulujących proces inwestycyjny, mogła wyłącznie zakładać, że w najbliższym okresie rozpocznie się ogólnopolski proces reformy prawa planistycznego i inwestycyjnego.

We wstępie do naszego materiału wskazywaliśmy, że ze względu na szczególną wagę tego procesu udział Izby Architektów w procesie legislacyjnym nie może się ograniczać do biernego opiniowania przesyłanych nam projektów zmian. Konieczna jest inicjatywa i aktywność na rzecz właściwego skonstruowania prawa.

To z kolei wymaga jasnego poglądu na strukturę i kształt istotnych dla procesu inwestycyjnego aktów prawnych oraz opracowania modelowej koncepcji Kodeksu Budowlanego, która z jednej strony stanowić będzie kryterium opiniowania, z drugiej zaś będzie przedmiotem lobbingu Izby.

Mam wrażenie, że udało się nam wspólnie dobrze wykonać naszą część tego zadania. Koniec artykułu


> napisz do autora: gadomski@izbaarchitektow.pl


Do pobrania:
1_ www.izbaarchitektow.pl/pliki/kodeks_budowlany_iarp.pdf
2_ www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2092


Pisaliśmy o tym w Z:A
> Legislacja: patchwork szyty przez lobbystów, Z:A_04/2012, str.100
> W sprawie ministerialnych założeń do nowelizacji, Z:A_04/2012, str. 93
> Grupa B-8 w sprawie założeń do zmian ustawowych, Z:A_04/2012, str. 94
> IARP w sprawie założeń do zmian ustawowych, Z:A_04/2012, str. 96
> Czy polskie prawo chroni ład przestrzenny?, Z:A_02/2012, str. 74
> Modelowy wzorzec prawa dla procesu inwestycyjnego, Z:A_06/2011, str. 79
> Legislacja w serwisie internetowym IARP, Z:A_02/2011, str. 66


 
Cały artykuł możesz przeczytać w numerze Z:A_01/2013

Zamów Z:A drukowany

Pobierz Z:A_free


Zapraszamy do pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 
Polecamy w Z:A
Nie można „deregulować” architekta inżynierem budownictwa
,
na podst. informacji IARP

IZBA ARCHITEKTÓW
Tajny plan
zniszczenia świata

arch. Wojciech Gwizdak
FELIETON
Osiedle oparte
na współpracy

arch. Piotr Fokczyński

WYWIAD Z:A
Rodzina wielorodzinna w lokalu o trwałych ścianach
arch. Bożena Nieroda,
arch. Wojciech Gwizdak
DEFEKTY PRAWA
Wszyscy chcą
zostać architektami...

Bartosz Wokan
ARCH_I_KULTURA

 

 

 
 
 
 
    Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team.