Reklama  

 

 

        
|IZBA ARCHITEKTÓW
ZA   |
|_06/2010ZA

 

Trybunał Konstytucyjny o samorządach zawodowych
Trybunał Konstytucyjny w dniu 18 października 2010 r. rozpatrzył wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczący obowiązku przynależności do samorządów zawodowych oraz sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

Obowiązkowa przynależność
W związku ze złożeniem przez Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich na rozprawie oświadczenia o cofnięciu wniosku, co do przepisów przewidujących obowiązkową przynależność do samorządów zawodowych, postępowanie w tym zakresie zostało umorzone na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

W treści oświadczenia (kopię otrzymaliśmy z biura prasowego RPO) Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że nie jest w stanie popierać pierwotnego wniosku, gdyż de facto zmierza on do zakwestionowania dotychczasowego orzecznictwa TK. Dodał, że Trybunał już w poprzednich latach uznawał za konstytucyjne przepisy wprowadzające obligatoryjność przynależności do niektórych samorządów zawodowych.

Oznacza to, że nadal obowiązujący jest art. 6 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, który mówi, że „Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.”

Pozbawienie prawa wykonywania zawodu
Druga część wniosku RPO dotyczyła dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu poprzez pomijanie w ustawie o samorządach zasady zatarcia wpisu o ukaraniu karą dyscyplinarną skreślenia z listy członków izby.

Rozważając zarzuty RPO, Trybunał Konstytucyjny w odniesieniu do samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów uznał, że przepis art. 55 ust. 2 ustawy o tych samorządach:
- jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji,
- przez to, że pomija zasady zatarcia wpisu o ukaraniu karą dyscyplinarną skreślenia z listy członków izby, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Zgodnie z wyrokiem TK przepis art. 55 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.


Z uzasadnienia wniosku RPO

(...) w wyroku z dnia 18 lutego 2004 r. wydanym w pełnym składzie Trybunał Konstytucyjny wskazał, że „(...) dla samorządów zawodowych określonych w art. 17 ust. 1 Konstytucja precyzuje podstawowe cele ich funkcjonowania, jakimi są: »reprezentowanie osób wykonujących zawód« oraz »sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony«. Pociąga to za sobą m.in. przymusowość przynależności do samorządu wszystkich osób, które wykonują tego rodzaju zawody.”

(...) Trybunał Konstytucyjny zaaprobował również (wyrok z dnia 22 maja 2001 r. sygn. akt K 37/00) pogląd, według którego skoro w interesie publicznym i dla ochrony danej korporacji zawodowej samorząd ma sprawować kontrolę nad prawidłowością wykonywania zawodu i czyni to w imieniu władzy publicznej, to nie można zgodzić się z postulatem, aby część osób wykonujących określony zawód była poza strukturami samorządowymi i nie podlegała kontroli.

 

 

Zapraszamy do bezpłatnego pobierania wydanych dotychczas numerów
Zawodu:Architekt w wersji PDF

 

> polecamy: artykuły on-line

> strona główna Z:A

 

 

 


Copyright © 2004-2018 Izba Architektów RP. Wszelkie prawa zastrzeżone.|Zarządzanie serwisem i custom publishing: Time S.A./ 360 Content Team