Premiera Z:A nastąpiła: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja serwisu www: 15.02.2011


Reklama

 
 

 

 

20 września 2010, Warszawa
Stanowisko Stałej Konferencji Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Artykuł 
opublikowany 
w Z:A_05_2010 


Artykuły on-line

 

20 września br. samorządy zawodowe zrzeszające osoby wykonujące zawody zaufania publicznego poparły apel izb architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Uznano,
że poselskie propozycje zmian, przewidujące zniesienie obowiązkowego członkostwa,
są zagrożeniem dla przestrzegania etyki zawodowej i systemu samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego, które zapewniają ochronę interesu publicznego.

 

 

 

Stała Konferencja Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wyraża stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy Prawo budowlane, przygotowanego przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, jako zmierzający w praktyce do unicestwienia samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów oraz gwałcący, w ramach realizowania wizji scentralizowanego państwa, art. 17 Konstytucji RP.

1. Przyjęcie propozycji zawartych w projekcie ustawy, odnoszących się do art. 5 ust. 1-4 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z późno zm.), a przewidujących zniesienie obligatoryjnej przynależności do samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oznacza likwidację tych samorządów i zastąpienie ich ustawowo regulowanymi stowarzyszeniami.

Jest to nie do pogodzenia z art. 17 Konstytucji RP, albowiem zgodnie z utrwalonymi poglądami doktryny prawa i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego immanentną cechą, która kwalifikuje daną organizację jako samorząd terytorialny czy zawodowy, jest obligatoryjna przynależność do tego samorządu bądź osób zamieszkałych na określonym terytorium, bądź wykonujących zawód zaufania publicznego, ustawowo zorganizowany w samorządzie zawodowym.

2. Proponowana zmiana art. 8 ust. 3 ustawy implikuje, że tylko ci architekci, inżynierowie budownictwa i urbaniści, należący do organizacji, która zastąpi samorząd zawodowy, będą obowiązani przestrzegać ustanowionych przez tę organizację zasad etyki zawodowej i tylko w odniesieniu do nich organizacja ta będzie sprawowała nadzór nad przestrzeganiem tych zasad. Osoby nie należące do tej dobrowolnej organizacji nie będą obowiązane przestrzegać tych zasad. Takie rozwiązanie zagraża wprost interesowi publicznemu.

3.  Projekt w drodze uchylenia art. 14 ust. 1 pkt. 5 i 6, art. 22 pkt 1 lit. c i pkt 2, art. 25, art. 26, art. 28 ust. 1 pkt. 5 i 6, art. 38 oraz zmiany treści art. 19 ust. 1 pkt 9, art. 37, art. 41 pkt 2 zmierza konsekwentnie do likwidacji systemu samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego, które jest jednym z podstawowych atrybutów samorządów zawodowych i zapewnia ochronę interesu publicznego poprzez wymuszenie na członkach samorządu zawodowego przestrzegania obowiązujących standardów zawodowych, etycznych i prawnych.

4. Zawarta w projekcie ustawy propozycja dotycząca art. 47 ust. 2 ustawy, aby oskarżycielem przed sądem koleżeńskim był przewodniczący jest powrotem do niechlubnych tradycji scentralizowanego państwa.

5. Projekt ustawy poprzez skreślenie art. 33a, 33b, 33c i 33d przewiduje pozbawienie samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów uprawnień do:
- uznawania kwalifikacji zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów obcokrajowców, obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
- informowania właściwych organów państw UE o postępowaniu dyscyplinarnym, nałożonych sankcjach karnych lub innych ważnych okolicznościach, które mogą wywierać wpływ na wykonywanie zawodu przez członka samorządu zawodowego,
- żądania, aby członek samorządu zawodowego, posługując się tytułem określającym wykształcenie, podawał nazwę i siedzibę instytucji albo komisji egzaminacyjnej, która tytuł ten nadała, chociaż pozostałe ustawy o samorządach zawodowych przyznają takie uprawnienia właściwym organom tych samorządów.

Oświadczenie jest adresowane do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczących Klubów Parlamentarnych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

podpisano:

Naczelna Rada Adwokacka
Krajowa Izba Radców Prawnych
Krajowa Rada Komornicza
Izba Architektów RP
Izba Urbanistów
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Krajowa Izba Syndyków
Polska Izba Rzeczników Patentowych
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Naczelna Izba Lekarska
Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

 

 

 

 

 

 


 

Artykuły on-line
 Z:A do pobrania Z:A do pobrania

© Time S.A./ 360 Content Team. Wszelkie prawa zastrzeżone.