Premiera Z:A nastąpiła: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja serwisu www: 15.02.2011


Reklama

 
 

 

 

Interwencje IARP, w sprawie wartości prac projektowych
Zaniżanie cen nie chroni, lecz naraża interes społeczny

Artykuł
opublikowany
w Z:A_03_2010

 

Artykuły on-line

 

Pomimo, że Państwo Polskie ustanowiło przepisy określające zasady ustalania wartości prac projektowych w budownictwie, jednostki publiczne prowadzące procedury zamówień publicznych ignorują swoją odpowiedzialność wynikającą z tych przepisów. Stosowanie procedur przetargowych w taki sposób, że jedynym celem staje się redukcja ceny jest sprzeczne z intencją ustawy o zamówieniach publicznych, wypacza zasady wolnorynkowej konkurencji i w konsekwencji – zamiast chronić – szkodzi interesowi społecznemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Państwo wyznaczyło wartość prac projektowych i ich udział w kosztach całej inwestycji. Bezpośrednim celem takich ustaleń było wskazanie podmiotom publicznym prowadzącym postępowania o zamówienia publiczne na jakim poziomie muszą zapewnić pokrycie finansowe na przeprowadzenie takiej procedury. Ustalenie tego poziomu aktem prawa powszechnego jakim jest rozporządzenie, czyli akt wykonawczy do ustawy, oznacza, że wartości wynikające z takiej regulacji są wartościami zobiektywizowanymi, mającymi państwową gwarancję obiektywnego odniesienia się do realnych czynników procesu projektowego.

W konsekwencji z regulacji tych wynika wprost:
obowiązek strony publicznej do stanowienia przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne zabezpieczenia finansowego na poziomie wynikającym z rozporządzenia,
obowiązek właściwych organów państwa i prawo podmiotów będących stronami w zamówieniach publicznych, do kontroli i egzekwowania tego obowiązku,
odpowiedzialność strony publicznej prowadzącej postępowanie o zamówienie publiczne za skutki niedostatecznego zabezpieczenia finansowego postępowań o zamówienia publiczne.
Skutki braku pokrycia finansowego na procedury o zamówienia publiczne sięgają bardzo głęboko i dotykają wszystkich aspektów całej sfery gospodarczej związanej z budownictwem. Najistotniejsze z punktu widzenia interesu publicznego jest to, że:
podstawowym celem postępowań staje się sprowadzenie ceny do najniższego poziomu co prowadzi do używania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych sprzecznie z jej intencją i z interesem publicznym jakiemu ma służyć, tj. wydatkowaniem środków publicznych w najlepszy społecznie sposób,
zamówienia publiczne jako państwowy wzorzec wartości i punkt odniesienia przenoszą degradację rynku zamówień publicznych na cały wolny rynek w tej sferze gospodarki.

Degradacja rynku usług projektowych (obecnie do poziomu 20% wartości wyznaczonych przez ww. rozporządzenie) jest szkodą dla interesu publicznego, bowiem:
narusza zasady i cele uczciwej konkurencji poprzez preferencję podmiotów działających poniżej standardów jakościowych i dyskryminację podmiotów działających w oparciu o środki produkcji i zasoby ludzkie gwarantujące standard wymagany interesem publicznym,
nie pozwala na utrzymywanie i odtwarzanie środków produkcji oraz utrzymanie kadry technicznej przez co ogranicza w tej sferze rynek pracy, generuje szarą strefę a jednocześnie generuje (przez przesunięcie niezatrudnionej kadry technicznej do niezależnej działalności gospodarczej) coraz większą liczbę podmiotów działających poniżej jakichkolwiek standardów, co stanowi zagrożenie dla interesu publicznego w tej sferze gospodarki.
pozbawia państwo 80% wpływów podatkowych z obrotów w całej tej sferze gospodarki.

Izba Architektów RP z racji swych ustawowych uprawnień i obowiązków będzie konsekwentnie zwracała się do organów państwa, w tym do Ministra Finansów i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o podjęcie działań, które doprowadzą do takiego zrównoważenia rynku w tej sferze gospodarki, aby pozwalało to na funkcjonowanie, wymaganego interesem publicznym, standardu usług, a państwu zapewniało wpływy podatkowe odpowiednie do realnej wartości obrotów w tej sferze gospodarki.

Izba Architektów wskazuje instytucję ceny dumpingowej oraz zasady regulacji stosowane w obrocie nieruchomościami, które pozwalają Urzędom Skarbowym w wypadku zaniżania cen w umowach kupna-sprzedaży, ustalać wartość podatku od zobiektywizowanej wartości rynkowej nieruchomości, jako uzasadnione interesem publicznym narzędzia do równoważenia rynku w sferze usług projektowych w budownictwie.

Piotr Andrzejewski
architekt, przewodniczący W-MOIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły on-line

 Z:A do pobrania Z:A do pobrania

© Time S.A./ 360 Content Team. Wszelkie prawa zastrzeżone.