Premiera Z:A nastąpiła: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja serwisu www: 15.02.2011


Reklama

 
 

 

 

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY...

Nowa forma komunikacji elektronicznej dla członków Izby Architektów RP

 

Nowy Rok 2010 Krajowa Rada Izby Architektów otworzyła nową formułą komunikacji. Już dzisiaj architekci – członkowie IARP mogą zarejestrować się w serwisie www.izbaarchitektow.pl i zweryfikować swoje dane osobowe, które w najbliższym czasie umożliwią generowanie elektronicznych „Zaświadczeń” o przynależności do IARP. W dalszych planach jest także stworzenie wewnętrznej strefy serwisu z bezpłatnym dostępem do dodatkowych usług (m.in. prawnych) dla zarejestrowanych użytkowników.


Strona główna w nowej wersji serwisu www

 

Architektów odwiedzających w styczniu stronę internetową www.izbaarchitektow.pl przywitała nowa szata graficzna serwisu IARP. Jej zawartość treściowa jest jeszcze przenoszona z dotychczasowej witryny. Wkrótce, systematycznie – praktycznie każdego dnia – przy niektórych „zakładkach” pojawiać się będą symbole kłódek, których naciśnięcie spowoduje skierowanie użytkownika do strefy logowania i do wewnętrznej zawartości naszego serwisu, która będzie miała całkowicie inny charakter, aniżeli część serwisu publicznego.

Pragniemy, aby wewnętrzna strefa serwisu internetowego IARP umożliwiła architektom dostęp do interesujących usług – w ramach opłaconych składek – za które, każdy z osobna, musi płacić dość kosztowne abonamenty. Usługi te będą nieco okrojone w stosunku do pełnych wersji komercyjnych, jednak ich zawartość powinna zadowolić zdecydowaną większość naszego środowiska.


Strona logowania do wewnętrznej strefy serwisu, żółta kłódka w prawym dolnym rogu potwierdza,
że przesyłane dane są bezpiecznie szyfrowane

 

Już teraz uruchomiona została możliwość dostępu i zarejestrowania się w wewnętrznym serwisie naszej Izby. Po przejściu przez moduł weryfikacyjny zostaniecie poproszeni o sprawdzenie Waszych danych osobowych zapisanych przez biura Okręgowych Izb, dokonanie stosownych poprawek oraz uzupełnienie informacji, których podanie jest całkowicie dobrowolne. Będziemy jednak wdzięczni za uzupełnienie tych treści. Dzięki tym kilku dodatkowym informacjom będziemy mogli przygotowywać dla Was jak najszerszą ofertę usług oraz informacji.

Rejestracja i weryfikacja personalna w serwisie wewnętrznym jest jednorazowa. Prosimy nie niepokoić się, jeżeli napotkacie w trakcie weryfikacji na problemy. W takich przypadkach należy skontaktować się z Waszą Izbą Okręgową i poprosić o przesłanie na adresy korespondencyjne wydruków Waszych danych osobowych lub dokonanie w obecności pracownika biura rejestracji wraz z weryfikacją na miejscu w siedzibie Izby.


Strona służąca do samodzielnej rejestracji użytkownika w wewnętrznym serwisie IARP, korzystać z niej będziemy tylko raz – przed pierwszym zalogowaniem

 

W ciągu najbliższych kilku tygodni w większości Izb Okręgowych powinni autoryzować swoje kody dostępu do baz danych swoich członków Przewodniczący i Sekretarze Okręgowych Rad. Od tego momentu nie będziecie musieli specjalnie przychodzić do biura Waszej Izby po „Zaświadczenia” o przynależności do IARP. Po zalogowaniu się w serwisie wewnętrznym uzyskacie możliwość wydruku własnych zaświadczeń, podpisanych cyfrowo przez upoważnione osoby. Każde „Zaświadczenie” będzie oryginałem i nie będzie wymagało potwierdzania „za zgodność z oryginałem”. Każde „Zaświadczenie” będzie zawierało unikalny kod weryfikacyjny, który będzie potwierdzeniem oryginalności „Zaświadczenia”.

Uwaga: jeżeli odbierzecie swoje „Zaświadczenia” w dotychczasowej formie (pieczątka + podpis) zanim Wasi Przewodniczący i Sekretarze uzyskają dostęp do baz danych, dostęp do zaświadczeń elektronicznych będzie możliwy dopiero od kolejnego okresu składkowego.

Mamy nadzieję, że nowa formuła zostanie przyjęta przez Was Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy z zadowoleniem, a wszystkie „niespodzianki” techniczne na które natkniecie się w pierwszym okresie zostaną przez Was przyjęte ze zrozumieniem.

 

Sławomir Żak, architekt, Prezes KRIA
Waldemar Jasiewicz, architekt, Sekretarz KRIA

 


ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY...

Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rejestracji w systemie wewnętrznym IARP

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi weryfikacji osobistej, przy pierwszej rejestracji do strefy wewnętrznej serwisu, uprzejmie wyjaśniam:

Krajowa Rada rozpatrywała różne warianty pierwszego logowania w systemie:
pierwszy, który nie został zaakceptowany ze względu na koszty w skali ogólnokrajowej, a polegający na tym, że dla każdego członka Izby z osobna byłyby wygenerowane unikalne „nazwa użytkownika” oraz „hasło” dostępu (z możliwością późniejszej zmiany), a następnie zostałyby wysłane do każdego architekta oddzielnie, jak bankowe kody PIN, korespondencją poleconą za potwierdzeniem odbioru,
oraz drugi – przyjęty wariant, że architekt przy pierwszej rejestracji podaje unikalne (osobiste dane), które system porównuje z informacjami zawartymi w bazie danych izby okręgowej.

Przy pierwszym logowaniu nie podajecie Państwo tych informacji administratorowi, ale wewnętrznej porównywarce, która sprawdza, czy to rzeczywiście Wy się logujecie. To rozwiązanie nie jest oczywiście do końca bezpieczne, stąd kolejne zabezpieczenie, polegające na tym, że po pierwszym logowaniu architekt zostaje poproszony przez system o sprawdzenie informacji o sobie, tych które zostały wpisane w Izbie Okręgowej. Jeśli dokonacie zmian danych lub ich uzupełnienia, to informacje te nie zostaną automatycznie wprowadzone, lecz będą przesłane do biura Okręgowej Izby, a uprawniony pracownik powinien skontaktować się z osobą dokonującą zmiany. Dopiero po wiarygodnym uzyskaniu potwierdzenia zmian danych aktualizacyjnych, pracownik biura dokona rzeczywistej zmiany w bazie danych osobowych.
Osoby obawiające się podawania prywatnych danych osobowych w otwartej przestrzeni internetowej, uprzejmie informuję, że od 11.01.2010 logowanie oraz rejestracja weryfikacyjna odbywa się drogą bezpiecznego szyfrowania (widoczna żółta kłódka w rogu ekranu).

Waldemar Jasiewicz, architekt, Sekretarz KRIA

 


ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY...

Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do Izby Architektów

 

Uprzejmie informujemy, że wygenerowane zostały już pierwsze Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do Izby Architektów, które zarejestrowani architekci w systemie wewnętrznym Izby będą mogli wydrukować z poziomu dowolnego komputera podłączonego do sieci internetowej.

W roku 2010 w obiegu prawnym będą obowiązywały jeszcze 2 typy zaświadczeń:
zaświadczenie w dotychczasowej tradycyjnej formie (pieczątka + podpis),
zaświadczenie elektroniczne według wzoru (patrz obok).

System komputerowy IARP będzie automatycznie wysyłał informację o nowych zaświadczeniach jedynie architektom, którzy w trakcie pierwszej rejestracji podadzą adres e-mail.

Architekci nie korzystający z komputerów wydruki zaświadczeń elektronicznych będą mogli otrzymać tak jak dotychczas w biurach izb okręgowych.

W związku z pojawiającymi się pytaniami typu: „zalogowałem się do systemu, ale nie wyświetla mi się informacja, że mam wystawione zaświadczenie”, informujemy, że zaświadczenie elektroniczne zostanie wystawione dopiero po:
1. autoryzacji dostępu do bazy danych przez Przewodniczącego lub Sekretarza właściwej Okręgowej Izby, a tym samym po uzyskaniu przez nich uprawnień do podpisu cyfrowego,
2. zarejestrowaniu przez biuro Okręgowej Izby wpłaty składki i po cyfrowej akceptacji przez jedną z wyżej wymienionych osób.

Do czasu autoryzacji dostępu przez ww. osoby, biura OIA zobowiązane są do wystawiania zaświadczeń w dotychczasowej formie (pieczątka + podpis).

Prosimy kontaktować się z Izbami Okręgowymi w celu uzyskania wszelkich wyjaśnień w sprawie zwłoki w przejściu na cyfrową formę wystawiania zaświadczeń.

 


I Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, WARSZAWA, 14 grudnia 2009 ROKU

Izba obniżyła składkę członkowską

 

Składka obowiązująca w Izbie Architektów RP w roku 2010 będzie wynosiła 70 zł miesięcznie, zamiast 75 zł jak wynikałoby z przyjętej metody rewaloryzacji składki członkowskiej opartej na wartości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS.

Obniżenie wysokości składek członkowskich należnych za 2010 rok dla członków samorządu zawodowego architektów zarekomendowała Krajowa Rada IA w uchwale z 4 listopada 2009 r., a delegaci I Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP odbywającego się 14 grudnia 2009 r. w Warszawie zaakceptowali rekomendację KRIA i przyjęli odpowiednią uchwałę (jej treść wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej).

W uzasadnieniu dla obniżenia składki Krajowa Rada IA napisała, że należy mieć na względzie skutki spowolnienia gospodarczego, jak też celowość równomiernego, a nie skokowego przyrostu składki (składka za rok 2008 wynosiła 60 zł, a za rok 2009 – 65 zł).

Jednocześnie przypominamy, że w 2010 roku miesięczna składka od osób zawieszonych w Izbie Architektów wynosi 7 zł za jeden miesiąc (10% składki zasadniczej).

Wysokość składki dla architektów zawieszonych w prawach członka nie zależy od okoliczności tego zawieszenia. Składka jest jednakowa dla architekta zawieszonego w prawach członka na własną prośbę, czy też w wyniku orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego.

 


Uchwała nr 1, I Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP, Warszawa, 14 grudnia 2009 r.
w sprawie jednorazowego obniżenia wysokości składek członkowskich
dla członków samorządu zawodowego architektów, należnych za rok 2010


na podstawie art. 31 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1
1. Wprowadza się jednorazową obniżkę wysokości składek członkowskich należnych za 2010 r. dla członków samorządu zawodowego architektów.
2. Obniżka, o której mowa § 1 ust. 1 wynosi 5 zł w skali miesiąca, co zmniejsza należne składki członkowskie za 2010 r. z kwoty 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć złotych ) do kwoty 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych) w skali miesiąca.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(–) Sekretarz Zjazdu (–) Przewodniczący Zjazdu

Uzasadnienie
Podstawę ustalenia wysokości składki członkowskiej w Izbie Architektów RP określa przepis § 2 ust. 3 i 5 uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone uchwałą nr 15 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 16 czerwca 2007 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów, zgodnie z którym: „...Zwaloryzowaną kwotę składki na rok kolejny ustala się w wysokości 2,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wyliczoną kwotę składki miesięcznej z tytułu waloryzacji zaokrągla się w jej końcówce do pełnych 5,00 zł.”

Z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 10 lutego 2009 r. wynika, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2008 roku wyniosło 2 943,88 zł. 2,5% od tej kwoty to dokładnie wartość 73,597 zł. Końcówka 3,597 zł podlega zaokrągleniu do pełnych pięciu złotych (jest większa niż połowa 5,00 zł). Z tego względu Krajowa Rada Izby Architektów w uchwale nr O26-II-2009 z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia kwoty miesięcznej składki członkowskiej na 2010 rok w samorządzie zawodowym architektów ustaliła, że wysokość miesięcznej składki, która miałaby obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wynosiłaby 75,00 zł.

Jednocześnie KRIA mając na względzie skutki spowolnienia gospodarczego, jak też celowość równomiernego, a nie skokowego przyrostu składki (miesięczna składka za 2008 rok wynosiła 60,00 zł, a za 2009 rok 65,00 zł), zarekomendowała Zjazdowi jednorazowe obniżenie wysokości składek członkowskich należnych za 2010 rok dla członków samorządu zawodowego architektów z kwoty 75,00 zł do kwoty 70,00 zł.

 

 

Artykuł
opublikowany
w Z:A_01_2010

 

Artykuły on-line

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Artykuły on-line
 Z:A do pobrania Z:A do pobrania

© Time S.A./ 360 Content Team. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

izbaarchitektow.pl strona logowania strona rejestracji