Premiera Z:A nastąpiła: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja serwisu www: 15.02.2011


Reklama

 
 

 

 

Izba Architektów chce likwidacji utrudnień w dostępie do zawodu

Artykuł
opublikowany
w Z:A_06_2009

 

Artykuły on-line

 

Publikujemy pismo Izby Architektów do Ministerstwa Infrastruktury, przekazane 7 grudnia 2009 roku, zawierające propozycje konkretnych zmian legislacyjnych mających na celu uporządkowanie zapisów związanych z samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowny Panie Ministrze,
Izba Architektów RP po zapoznaniu się z projektem „ustawy z dnia ......... 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane” stanowiącej załącznik do pisma PIIB i PZITB z dnia 30 września 2009 r., uprzejmie informuje, że proponowane zmiany nie były w ogóle konsultowane z Izbą Architektów RP, co nie powinno mieć miejsca, w myśl zasady „dobrej praktyki”, iż wszelkie inicjatywy legislacyjne samorządów zawodowych mogące mieć wpływ na funkcjonowanie innych zawodów czy samorządów zawodowych powinny podlegać wzajemnej akceptacji. Inicjatywa legislacyjna PIIB oraz PZiTB jednoznacznie podlega zasadzie wymaganego ww. konsensusu, który w opinii Izby Architektów RP nie został osiągnięty.

Propozycja legislacyjna PIIB oraz PZiTB, jednogłośnie nie uzyskała akceptacji Krajowej Rady Izby Architektów RP z następujących powodów:
1. uniemożliwi uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom uzyskującym wykształcenie architektoniczne na uczelniach innych, aniżeli techniczne, czyli uczelniach nie nadających po ukończeniu nauki tytułu inżyniera. Zwracamy uwagę, że w przypadku architektów, takie kształcenie odbywa się w krajach Unii Europejskiej w różnych typach uczelni, co można stwierdzić zapoznając się z załącznikami do Dyrektywy 2005/36/WE,
2. zmusi absolwentów polskich uczelni architektonicznych, którzy ukończą kształcenie architektoniczne w Polsce na uczelni innej, aniżeli techniczna do kilkuletniej emigracji do innego państwa członkowskiego UE, aby tam odbyć wymaganą praktykę zawodową, uzyskać prawo wykonywania zawodu architekta w danym państwie, a następnie, aby móc mieszkać i wykonywać swój zawód w Polsce złożyć dokumenty o automatyczne uznanie ich kwalifikacji zgodnie z zaleceniami Dyrektywy i przepisami prawa polskiego,
3. wprowadzenie przepisu art. 14 ust. 3 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w brzmieniu przedstawionym w projekcie w związku z przepisem art. 12 ust. 3 tej ustawy oznaczałoby konieczność wielokrotnego zdawania egzaminu w celu uzyskania tych samych uprawnień: egzaminu mistrzowskiego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
4. zawarte w projekcie propozycje są niezgodne z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Propozycje te są niespójne z definicjami określającymi: „studia wyższe”, „tytuł zawodowy”, „studia pierwszego stopnia”, „studia drugiego stopnia”, „jednolite studia magisterskie”. Ponadto określenie „uczelnia zawodowa” oznacza uczelnię prowadzącą studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie nie posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Przepisy powołanej wyżej ustawy nie przewidują istnienia „studiów inżynierskich z tytułem magistra”, mówią natomiast o studiach pierwszego stopnia („inżynierskie”), ukończenie których umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera oraz studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, których ukończenie umożliwia uzyskanie tytułu magistra (vide przepis art. 2 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 ww. ustawy).

Użyte w projekcie nowelizacji określenie „... studia zawodowe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym” wprowadza w błąd, bowiem, ustawa ta nie różnicuje studiów na zawodowe i niezawodowe. Natomiast zgodnie z treścią przepisu art. 257 „Studia zawodowe prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy stają się studiami pierwszego stopnia w rozumieniu ustawy”.
Przedstawiony projekt oraz intencje autorów, wyraźnie pokazały różnice pomiędzy odrębnymi zawodami architekta i inżyniera budownictwa, co w obecnym stanie prawnym – zarówno polskim, jak i europejskim – powoduje zbędne i nikomu niepotrzebne konflikty pomiędzy naszymi grupami zawodowymi. Od 12 miesięcy Izba Architektów przedstawiała Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa szereg propozycji, które mogłyby rozwiązać sporne kwestie w zakresie:
uregulowania kompetencji zawodowych (samodzielne funkcje techniczne w budownictwie),
właściwej przynależności zawodowej do samorządów zawodowych,
umożliwienia architektom szerszego dostępu do zawodu, a tym samym dostępu do rynku usług.

Uporządkowanie w tych zakresach polskiego prawa wynika z faktu, iż ani Ustawa Prawo budowlane, ani Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, nie uwzględniają w dostateczny sposób faktów:
wprowadzenia w europejskim systemie prawnym kształcenia dwustopniowego („Karty Bolońskiej”),
wprowadzenia regulacji europejskich w zakresie automatycznego uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych,
wprowadzenia (od 2010 r.) regulacji polegających na swobodzie przepływu usług,
unormowań w zakresie uzyskiwania uprawnień budowlanych (w wielu krajach nie istnieje system: praktyka + egzamin = uprawnienia budowlane, a system oparty na schemacie: praktyka + kształcenie ustawiczne = uprawnienia budowlane).

Wszystkie nasze inicjatywy w tym względzie nie uzyskiwały akceptacji władz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Jednocześnie Krajowa Rada Izby Architektów, pragnie przedstawić Panu Ministrowi konstruktywną propozycję, która powinna zadowolić wszystkie zainteresowane organizacje zrzeszające:
architektów,
inżynierów budownictwa i techników budowlanych.

W załączeniu przedstawiamy stosowną propozycję legislacyjną, która jak przedstawiamy w uzasadnieniu proponowanych zmian powinna:
1. zwiększyć swobodny dostęp do wykonywania zawodu,
2. zwiększyć otwartość samorządów zawodowych,
3. wpłynąć na uporządkowanie kompetencji zawodowych w budownictwie,
4. wprowadzić konieczność ustawicznego kształcenia osób wykonujących zawód regulowany,
5. wprowadzić nadzór samorządów zawodowych nad uczelniami, które kształcą osoby wykonujące zawody regulowane.

Licząc, że propozycja Izby Architektów RP zostanie przyjęta przez Pana Ministra z uwagą, pozostajemy z wyrazami szacunku wyrażając jednocześnie pełną gotowość do merytorycznej dyskusji i współpracy w tym zakresie.

Sławomir Żak, architekt, Prezes KRIA
Piotr Rożen, architekt, Wiceprezes KRIA

„Do pisma IARP dołączone zostały zaproponowane przez Izbę projekty zmian w Ustawach: Prawo budowlane oraz O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Projekty dostępne są w wersji drukowanej Z:A oraz w pliku PDF Z:A_06/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły on-line

 Z:A do pobrania Z:A do pobrania

© Time S.A./ 360 Content Team. Wszelkie prawa zastrzeżone.