Premiera Z:A nastąpiła: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja serwisu www: 15.02.2011


Reklama

 
 

 

 

Projekt Nowej Formuły Warunków Technicznych
Propozycja nowej formuły przepisów techniczno-budowlanych dla budynków

Artykuł
opublikowany
w Z:A_04_2009

 

Artykuły on-line

 

Instytut Techniki Budowlanej w maju br. na swojej stronie internetowej (www.itb.pl/propozycja) przedstawił opracowanie zawierające propozycję nowej formuły przepisów techniczno-budowlanych dla budynków. Zgodnie z założeniami ITB: „na obecnym etapie prac nad nową formułą, niezbędna jest robocza i możliwie szeroka konsultacja zawodowa”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czasu pozostało niewiele: do końca sierpnia bieżącego roku. Później, po analizie i ewentualnym uwzględnieniu proponowanych poprawek, projekt ITB zostanie wydrukowany i ponownie złożony w Ministerstwie Infrastruktury, na którego zlecenie został wykonany (pierwszą wersję projektu przekazano do MI w grudniu 2008 r.). Dalsze prace nad propozycją będą postępowały już w Ministerstwie.

Izba Architektów jako jeden z samorządów zawodowych funkcjonujących w budownictwie została oficjalnie zaproszona do konsultacji. Stanowisko Izby nie zostało jeszcze wypracowane. Jak powiedział nam w pierwszych dniach sierpnia arch. Piotr Rożen, przewodniczący Komisji Legislacyjnej IA: „Architekci biorący udział w pracach Komisji Legislacyjnej przyglądają się nowym propozycjom z uwagą, jednak pomysły te są na tyle nowatorskie, że aż kontrowersyjne i trudno wypracować jednoznaczne poglądy. Prawdopodobnie Komisja przygotuje oficjalne stanowisko w tej sprawie, jednak za wcześnie jest jeszcze na rozstrzygające czy wiążące komentarze”.

Istotą proponowanej nowej formuły przepisów jest wydzielenie w nich dwóch części:
pierwszej, pt. Wymagania podstawowe i użytkowe określającej cechy funkcjonalne i właściwości użytkowe budynków oraz ich części, elementów konstrukcji, instalacji itp. zapewniające spełnienie wymagań w tym „wymagań podstawowych” oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem budynku,
drugiej, zatytułowanej Warunki techniczne, zawierającej dyspozycje (ustalenia) techniczne, których zastosowanie stwarza domniemanie spełnienia wymagań części pierwszej. Założeniem jest nadanie drugiej części przepisów statusu „opcjonalnego”, co umożliwiałoby spełnienie „wymagań” części pierwszej bez stosowania „warunków technicznych” określonych w części drugiej.

Zainteresowanym proponujemy zapoznanie się ze szczegółami na stronie www.itb.pl/propozycja. Zwracamy jednocześnie uwagę, że na stronie Ministerstwa www.mi.gov.pl (dokładnie: www.mi.gov.pl/files/0/1787032/CZPIERWSZAObligatoryjna.pdf) znajduje się opracowanie ITB w wersji nieco wcześniejszej, zawierające jednak dodatkowo kilkustronicowe „Wprowadzenie” z m.in. oceną krytyczną stanu obecnego oraz opisem istoty i cech nowej koncepcji.

Pod adresem mailowym konsultacje@itb.pl Instytut oczekuje na nadsyłanie uwag i propozycji, które mogą mieć wpływ na opracowanie w przyszłości ostatecznej wersji nowej formuły przepisów. W serwisie zamieszczono także ankietę, która ma pozwolic autorom zorientować się w trafności niektórych koncepcji przyjętych w propozycji.

informacja redakcji Z:A

.

Wyjaśnienie do publikacji w Z:A_03/2009

W numerze Zawód:Architekt_03/2009 na str. 44 opublikowaliśmy „Stanowisko Izby Architektów w sprawie projektu ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (z dnia 20 kwietnia 2009 r.)”.

Materiał został podpisany nazwiskami arch. Sławomira Żaka (Prezes KRIA) oraz arch. Piotra Rożena (Wiceprezes KRIA i przewodniczący Komisji Legislacyjnej), ponieważ są oni reprezentantami Izby Architektów uprawnionymi do składania dokumentów w jej imieniu – zatem Stanowisko zostało oficjalnie podpisane przez przedstawicieli KRIA i w takiej formie otrzymała je redakcja.

W efekcie zabrakło niestety przy naszej publikacji informacji o współpracy osób, których wkład w analizę problemu był zasadniczą podstawą do wydania ww. Stanowiska Izby.

Największe podziękowania za zaangażowanie należą się arch. Bożenie Nierodzie, która we współpracy z arch. arch. Anną Serafin, Markiem Tarko, Grzegorzem Lechowiczem i Maciejem Nitką (wszyscy z Okręgu Małopolskiego) przygotowała opracowanie pt. „Analiza problemów mogących wynikać z proponowanej nowelizacji ustawy Prawo budowlane”.

W toku prac nad Stanowiskiem swój wkład wnieśli także członkowie Komisji Legislacyjnej Izby Architektów.

Wszystkim wymienionym wyżej Koleżankom i Kolegom przekazujemy podziękowania ze strony Krajowej Rady Izby Architektów. A w imieniu redakcji – przepraszamy za przeoczenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły on-line

 Z:A do pobrania Z:A do pobrania

© Time S.A./ 360 Content Team. Wszelkie prawa zastrzeżone.