Premiera Z:A nastąpiła: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja serwisu www: 15.02.2011


Reklama

 
 

 

 

 

Artykuł 
opublikowany 
w Z:A_02_2009 

   

Raz w prawo, raz w lewo

Artykuły on-line

 

   


Nie ma zapewne aktywnego zawodowo architekta, do którego nie dotarły odgłosy dyskusji na temat nowelizacji Prawa budowlanego oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wystarczy przypomnieć, że o intencjach ministerstwa rozmawialiśmy z wiceministrem Dziekońskim już ponad rok temu, w wywiadzie opublikowanym w Z:A_01/2008.

Izba Architektów jako samorząd zawodowy – poprzez pracę kilku zaangażowanych osób, a zwłaszcza członków Komisji Legislacyjnej KRIA – od początku komentowała cały pakiet ministerialnych ustaw. Pisemnie wyrażała zastrzeżenia i uwagi. Wszyscy liczyliśmy, że konsultacje środowiskowe będą pomocne w opracowaniu lepszego prawa.

Tymczasem w lutym 2009 r. okazało się, że pod obrady Sejmu trafił nie projekt Ministerstwa Infrastruktury, ale... Komisji „Przyjazne Państwo”. Ustawa otrzymała poparcie sejmowej większości i trafiła na szybką ścieżkę legislacyjną. Następnie przeszła przez obrady Senatu, gdzie zaproponowano jeszcze bardziej niepokojące zapisy. Opinii środowisk budowlanych nie brano pod uwagę, argumentując, że projekt ten jest inicjatywą poselską, co zwalnia go z procedur konsultacji społecznych (stenogram z posiedzenia Senatu znaleźć można m.in. na stronie Małopolskiej OIA: www.malopolska.iarp.pl).

Zaniepokojenie profesjonalnych organizacji i stowarzyszeń zawodowych architektoniczno- -budowlanych zostało wyrażone w stanowisku grupy B8 (patrz: „Apel w sprawie odrzucenia poprawek...”, Z:A, str. 46). Ta jednoznacznie negatywna opinia na temat ustawy, a zwłaszcza senackich poprawek, została przekazana na ręce Marszałka Sejmu. Tuż przed oddaniem numeru do druku dowiedzieliśmy się, że większą część poprawek Senatu odrzucono, niemniej jednak prace nad ustawą weszły już w końcową fazę.

Co stanie się dalej z projektem Prawa budowlanego, które – mimo lansowania go pod hasłami upraszczania procedur – oceniane jest przez środowiska profesjonalistów jako nieprzyjazne dla większości uczestników procesów inwestycyjnych oraz generalnie dla gospodarki? Scenariuszy jest kilka. Najbardziej prawdopodobny to uchwalenie ustawy z długim, półrocznym vacatio legis, co pozwoliłoby na wprowadzenie koniecznych poprawek. Niewykluczone jest weto Prezydenta. Mówi się także o możliwości skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Na tle tych wszystkich legislacyjnych zawirowań, oddajemy w Wasze ręce dużo więcej informacji niż zwykle. Oprócz „tradycyjnego” Z:A przygotowaliśmy dodatek specjalny poświęcony aktualnej problematyce charakterystyk i świadectw energetycznych oraz płytę CD z dodatkowymi materiałami na ten temat, a przede wszystkim – z zestawem dokumentów prawnych w brzmieniach ujednoliconych oraz w wersjach z zaznaczonymi ostatnimi zmianami. Pożytecznej lektury!

, redaktor naczelny Z:A

 

PS Izba Architektów opracowuje stanowisko w sprawie projektu „ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw”, precyzujące zastrzeżenia wraz z analizą ich skutków dla procesu inwestycyjnego. Treść stanowiska opublikujemy w kolejnym Z:A.

 Z:A do pobrania Z:A do pobrania

© Time S.A./ 360 Content Team. Wszelkie prawa zastrzeżone.