Premiera Z:A nastąpiła: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja serwisu www: 15.02.2011


Reklama

 
 

 

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów
Aneks do Umowy grupowego obowiązkowego ubezpieczenia OC

Artykuł
opublikowany
w Z:A_02_2009

 

Artykuły on-line

 

KRIA informuje, że 24 lutego 2009 r. podpisany został Aneks do umowy z PZU SA. Wśród zmian jest ujęcie w zakresie ubezpieczenia dodatkowych czynności, w tym – wykonywania charakterystyk i świadectw energetycznych.

 

 

 

 

Aneks wprowadza szereg istotnych zmian w stosunku do obowiązujących do tej pory postanowień. I tak:
1. Rozszerzony został indeks czynności, które podlegają grupowemu ubezpieczeniu na:
sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego (jeżeli architekt ma prawo do wykonywania takiego nadzoru w decyzji o nadaniu uprawnień),
wykonywanie charakterystyk i świadectw energetycznych budynków.

2. PZU rezygnuje z regresu w stosunku do architektów, jeżeli szkody zostały wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Uwaga: Postanowienie to nie dotyczy indywidualnego ubezpieczenia dobrowolnego – paragraf 2 ust. 4 pkt. e-h (patrz: Załącznik nr 1 do Aneksu Umowy dotyczącego zmian w Załączniku nr 7 Umowy grupowego ubezpieczenia OC architektów).
3. Od tej pory to dział likwidacji szkód powinien powiadamiać właściwą Okręgową Izbę Architektów o wpłynięciu roszczenia, a nie jak do tej pory – architekt (de facto, jak pokazała praktyka, to postanowienie było „martwym” zapisem).
4. Nadano nowe brzmienie Załącznika nr 7 Umowy grupowego ubezpieczenia OC architektów, w którym podwyższone zostały kwoty indywidualnego ubezpieczenia od 50.000 Euro do 700.000 Euro. Należy zauważyć, że dla sum gwarancyjnych od 350.000 Euro do 700.000 Euro nie będą miały zastosowania postanowienia Umowy grupowego ubezpieczenia OC architektów, lecz „Warunki Ogólne Ubezpieczenia OCZ” ustalone przez PZU SA.
Oddzielnego omówienia wymaga paragraf 1 pkt 5 Aneksu. Jest to realizacja zgłaszanego przez Okręgowe Izby Architektów problemu obciążenia biur izb okręgowych czynnościami związanymi z obsługą grupowego ubezpieczenia. Od tego roku, zgodnie z postanowieniem par. 1 pkt 5), właściwy Inspektorat PZU SA powinien zawrzeć umowę cywilno-prawną z wyznaczonym, przez właściwą Radę, pracownikiem biura OIA o wykonywanie czynności obsługi grupowego ubezpieczenia OC architektów. W tej sprawie Okręgowe Rady powinny porozumieć się ze swoimi Inspektorami PZU SA, powołując się na postanowienia załączonego Aneksu do Umowy.
Pozostałe poprawki Umowy mają charakter techniczny, związany z wyżej opisanymi zmianami.

.

Aneks nr 4
Do umowy grupowego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej architektów członków Izby Architektów, zawarty w dniu 24.02.2009 r. w Warszawie
pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA a Krajową Izbą Architektów

§1
Niniejszym Aneksem wprowadza się następujące zmiany Umowy grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów zawartej w dniu 16 lutego 2005 roku.
1. W § 3 ust. 2 dodaje się nowe punkty
„h”-„k” w brzmieniu:
„h) sprawdzaniu projektów architektonicznych i architektoniczno-budowlanych,
i) kierowaniu robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury budynku,
j) sprawowaniu nadzoru inwestorskiego,
k) wykonaniu charakterystyk i świadectw energetycznych obiektów budowlanych.”
2. W § 3 dodaje się nowy ustęp 9 w brzmieniu:
„9) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób za które ponosi on odpowiedzialność. PZU SA rezygnuje z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody wyrządzonej rażącym niedbalstwem.”
3. Ust. 7 § 12 Umowy otrzymuje brzmienie:
„PZU SA powiadomi właściwą OIA o wpłynięciu roszczenia przez poszkodowanego. PZU SA porozumiewa się z Ubezpieczonym bezpośrednio, informując właściwą OIA o przebiegu sprawy.”
4. Skreśla się ust. 8 § 12,
5. Dodaje się ust. 5 § 6 w Załączniku
nr 4 „Instrukcja postępowania przy przystępowaniu architektów do umowy grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów, za pośrednictwem okręgowych izb architektów” w brzmieniu:
„Właściwy Inspektorat PZU SA zawrze umowę o wykonywanie za czynności obsługi grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z pracownikiem biura OIA wyznaczonym przez właściwą Radę OIA”.
6. Nadaje się brzmienie ust. 1 § 2 w Załączniku nr 4 „Instrukcja postępowania przy
przystępowaniu architektów do umowy grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów,
za pośrednictwem okręgowych izb architektów” w brzmieniu:
„Podstawowy okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 4-6 § 3.”
7. Nadaje się nowe brzmienie Załącznika nr 7 do Umowy grupowego ubezpieczenie OC architektów, który stanowi Złącznik nr 1 do niniejszego aneksu.
§2
1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Ustala się jednolity tekst Umowy grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów członków Izby Architektów. KIA zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia podpisania niniejszego Aneksu do umieszczenia jednolitego tekstu Umowy w serwisie internetowym KIA, oraz przesłać elektroniczną wersję pliku do PZU SA.
§3
Postanowienia niniejszego Aneksu wchodzą w życie z dniem podpisania.
§4
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 4 zawartego w dniu 24.02.2009 r.
Załącznik nr 7 do Umowy grupowego ubezpieczenia OC architektów
Ubezpieczenie dodatkowe
– dobrowolne

§ 1
1. PZU SA zapewnia Ubezpieczonemu ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w okresie ubezpieczenia w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zawodu – na warunkach niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, lecz powyżej sumy gwarancyjnej określonej w § 7 ust. 1, o ile nastąpi podpisanie przez Ubezpieczonego dodatkowej umowy (polisy) z PZU SA.
2. Dla sum gwarancyjnych określonych od punktu e-h ust. 4 § 2 ubezpieczenie nadwyżkowe zawierane jest na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej ustalonych Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu PZU wraz z klauzulą nr 52 – klauzula odpowiedzialności cywilnej architekta zgodnie z treścią poniżej:
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, PZU SA obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych architekta, na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę nad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego.
2. PZU SA nie odpowiada za szkody:
1) powstałe w wyniku przekroczenia ustalonych kosztów,
2) powstałe wskutek niedotrzymania terminów wykonania czynności zawodowych lub harmonogramu prac,
3) powstałe w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji budynków i budowli,
4) powstałe z wadliwego wykonawstwa budynków, obiektów budowlanych, urządzeń lub instalacji zaprojektowanych przez ubezpieczonego,
5) które ubezpieczony zobowiązany jest naprawić w ramach rękojmi lub gwarancji,
6) wynikłe z braku określonych w umowie właściwości estetycznych przedmiotu umowy, w tym również z zastosowaniem elementów o właściwościach niezgodnych z umową.
§ 2
1. Ubezpieczenie dodatkowe zawierane jest na pisemny wniosek Ubezpieczonego, który przystąpił do grupowego ubezpieczenia OC architektów.
2. Ubezpieczenie dodatkowe może zostać zawarte z Ubezpieczonym, który w okresie ostatnich 3 lat nie spowodował szkody objętej zakresem ubezpieczenia.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego PZU SA potwierdza się dokumentem ubezpieczenia (polisa).
4. W ramach ubezpieczenia dodatkowego PZU SA wprowadza się następujące dodatkowe limity odpowiedzialności, ponad sumę gwarancyjną określoną w § 7 ust. 1, na wszystkie zdarzenia w okresie trwania umowy dodatkowej w zakresie punktu od a-d oraz na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w zakresie punktu od e-h, z następującą dodatkową roczną składką:
a) od dodatkowej sumy ubezpieczenia 50.000 euro składka dodatkowa wynosi 170,00 zł,
b) od dodatkowej sumy ubezpieczenia 100.000 euro składka dodatkowa wynosi 290,00 zł,
c) od dodatkowej sumy ubezpieczenia 150.000 euro składka dodatkowa wynosi 390,00 zł,
d) od dodatkowej sumy ubezpieczenia 200.000 euro składka dodatkowa wynosi 480,00 zł,
e) od dodatkowej sumy gwarancyjnej 350 euro – składka 1.045 zł,
f) od dodatkowej sumy gwarancyjnej 500 euro – składka 1.470 zł,
g) od dodatkowej sumy gwarancyjnej 600 euro – składka 1.690 zł,
h) od dodatkowej sumy gwarancyjnej 700 euro – składka 1.950 zł.
§ 3
W zakresie ubezpieczenia dodatkowego składka ubezpieczeniowa jest płacona odrębnie przez Ubezpieczonego według warunków ustalonych w polisie ubezpieczeniowej.
 

 

 

 

 

 

Artykuły on-line
 Z:A do pobrania Z:A do pobrania

© Time S.A./ 360 Content Team. Wszelkie prawa zastrzeżone.