Premiera Z:A nastąpiła: 19.11.2007, ostatnia aktualizacja serwisu www: 15.02.2011


Reklama

 
 

 

 

 

Artykuł 
opublikowany 
w Z:A_03_2008 

   

Decyduje się przyszłość zawodu

Artykuły on-line

 

   


Koleżanki i Koledzy architekci, członkowie naszej Izby,

Priorytetowym zadaniem Krajowej Rady Izby Architektów w okresie ostatnich kilku miesięcy było szybkie reagowanie na projekty legislacyjne Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” oraz sukcesywne wnoszenie uwag do treści ustaw w fazie konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury.

Chcemy, byście mogli wyrobić sobie własny pogląd na sytuację, dlatego aktualne wydanie „Zawód:Architekt” w dużej części poświęcamy tym właśnie kwestiom. Na początek polecam wszystkim obszerny wywiad z kol. Sławomirem Żakiem, Prezesem KRIA, naświetlający konsekwencje dla zawodu, jakie dostrzegamy w planowanych zmianach prawnych.

Jednocześnie przekazujemy Wam dzisiaj Biuletyn Izby Architektów w nowej wersji, jako dział w „Zawód:Architekt”. Sądzimy, że nasze czasopisma w takiej postaci, jako jeden zeszyt, będą lepszą formą przekazywania informacji całemu aktywnemu zawodowo środowisku. W Biuletynie umieściliśmy kolejne stanowiska Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektów ustaw o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Nasze stanowiska były przekazywane do szerokiego grona adresatów, mimo to nowelizacja „Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów” została uchwalona przez Sejm RP, bez uwzględnienia naszych propozycji.

Po przyjęciu przez Sejm nowelizacji tej Ustawy (druk sejmowy 749) Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 9 października 2008 roku przygotowała pismo adresowane do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, wnosząc o odrzucenie nowelizacji ustawy o samorządach zawodowych w całości lub wniesienie proponowanych przez KRIA poprawek do procedowanej nowelizacji.

Biuletyn zawiera to pismo w całości. Polecamy jego lekturę jako najistotniejszego dla członków Izby Architektów materiału, dotyczącego przyszłości wykonywania zawodu architekta.

Z nadzieją na pozytywne efekty naszych działań, wspierajmy się i bądźmy wzajemnie solidarni.

Izabela Klimaszewska, Wiceprezes KRIA

 Z:A do pobrania Z:A do pobrania

© Time S.A./ 360 Content Team. Wszelkie prawa zastrzeżone.